Odporúčanie pracovať z domu platí aj pre sprostredkovateľov. Odkázal to Úrad verejného zdravotníctva SR prostredníctvom svojej facebookovej stránky. Sprostredkovatelia však tvrdia, že zákon od nich vyžaduje, aby fyzicky identifikovali každého klienta. Navyše sprostredkovanie je tradične založené na dôvere medzi finančným agentom a klientom. A tá sa buduje najmä na osobných stretnutiach. Aj keď už od vypuknutia pandémie pracujú sprostredkovatelia najmä na diaľku, nedokážu si predstaviť, že by úplne prešli na home office.

„Zaznamenávame nárast anonymných podnetov na zamestnávateľov, ktorí aj napriek mimoriadne vážnej epidemiologickej situácii nútia zamestnancov a zmluvných SZČO osobne sa stretávať s klientami. Ide najmä o oblasť finančného poradenstva,“ uviedol úrad. V podnetoch sa podľa neho uvádza, že zamestnávatelia nezabezpečili pre sprostredkovateľov možnosť pracovať online. „Zamestnanci a zmluvní partneri sú nútení pod hrozbou skončenia pracovného pomeru alebo zmluvného vzťahu vykonávať prácu osobne a dokonca stretávať sa s klientami, aj keď to nie je nevyhnutné.“

Úrad tvrdí, že sprostredkovateľské firmy zakazujú prácu z domu, aj keď to povaha práce umožňuje. Postúpil preto všetky podania krajským regionálnym úradom verejného zdravotníctva a na inšpektoráty práce.

Sprostredkovateľ musí klienta osobne overiť

„Dôrazne upozorňujeme všetkých zamestnávateľov a podnikateľov, najmä v oblasti finančného a iného poradenstva, aby rešpektovali aktuálnu veľmi vážnu epidemiologickú situáciu. Je nevyhnutné, aby svojím manažérskym prístupom zbytočne neohrozovali zdravie zamestnancov, ako aj verejnosti. Zdôrazňujeme, že stále platí uznesenie vlády SR č. 808/2020, ktoré zamestnávateľom odporúča umožniť svojim zamestnancom vykonávať prácu formou home office v maximálnej možnej miere,“ dodal Úrad verejného zdravotníctva.

SITUÁCIA JE SKUTOČNE VÁŽNA, OSOBNÉ STRETNUTIA S KLIENTMI SÚ ZBYTOČNÝM RIZIKOM Zaznamenávame nárast anonymných podnetov…

Uverejnil používateľ Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Štvrtok 7. januára 2021

Národná banka Slovenska takisto tvrdí, že výkon finančného sprostredkovania je možný aj na diaľku. Sprostredkovatelia však upozorňujú, že zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti im prikazuje, aby klienta ešte pred uzatvorením zmluvy identifikovali. „Povinná osoba je povinná overiť identifikáciu klienta, ktorý je fyzickou osobou, a identifikáciu každej fyzickej osoby konajúcej za klienta, ktorý je právnickou osobou, ešte pred uzatváraním obchodného vzťahu alebo vykonaním obchodu za ich fyzickej prítomnosti, ak tento zákon neustanovuje inak,“ uvádza zákon.

Podľa vedúcej právneho oddelenia spoločnosti Finportal Martiny Klačmanovej „má finančný agent povinnosť vykonať idenfitikáciu a verifikáciu klienta, ktorú najjednoduchšie vykoná práve osobným stretnutím, vyžiadaním si občianskeho preukazu a porovnaním fotografie s realitou.“ Hoci existuje usmernenie Národnej banky Slovenska ako tento inštitút nahradiť na diaľku, podľa Klačmanovej je tak technický nákladný, že nie je v možnostiach finančného agenta dovoliť si takéto technické riešenie.

Ukázať doklad cez Skype nestačí

Hovorca NBS Peter Majer vraví, že ak chce finančný agent overiť totožnosť klienta na diaľku, nestačí, ak mu klient ukáže cez videohovor občiansky preukaz. „Overenie fotky na občianskom preukaze alebo inom doklade totožnosti prostredníctvom technických prostriedkov (napr. Skype) na diaľku bez fyzickej prítomnosti fyzickej osoby nebude považované za dostatočné a je nevyhnutné aby boli použité aj iné údaje. Ako príklad iných doplnkových porovnateľných údajov môžeme uviesť vyhodnotenie IP adresy, GPS polohy, ochranné prvky na dokumentoch, prepojenie na registre, vyhodnotenie používaného zariadenia, prezentácia unikátneho údaja doručeného vopred bezpečným spôsobom klientovi, údaje obsiahnuté v elektronickej kópii potvrdenia o vedení účtu alebo výpise z bankového účtu vedeného v banke so sídlom v SR alebo v zahraničnej banke pôsobiacej na území členského štátu, ktorého majiteľom je klient,“ vysvetľuje Majer.

Sprostredkovatelia tvrdia, že ak majú mať home office a komunikovať s klientmi na diaľku, musia mať najprv od nich fyzicky podpísaný papier – súhlas s elektronickou komunikáciou. Tento podpis síce možno nahradiť zaručeným elektronickým podpisom, ten však používa len minimum klientov.

Finanční agenti zároveň upozorňujú, že v niektorých prípadoch nie je v zásade možné poskytnúť sprostredkovanie na diaľku. „Komplikované produkty ako životné poistenie alebo kapitálový trh si jednoducho osobné stretnutie vyžadujú; pri kapitálovom trhu o to viac, že všetka komunikácia, napríklad cez telefón, musí byť nahrávaná, čo tiež nie je v reálnych možnostiach finančného agenta,“ vysvetľuje Klačmanová.

Aj keď sprostredkovatelia majú home office, občas sa musia s klientom stretnúť

Aj keď sprostredkovatelia v posledných rokoch vo veľkom prešli od papiera k elektronickým dokumentom, čo uľahčuje uzatváranie zmlúv na diaľku, pri niektorých produktoch sa bez papiera nezaobídu. Typickým príkladom je hypotéka. Aj keď celú ponuku vie finančný agent pripraviť na diaľku, zmluvu je treba podpísať v banke. Aj v prípade, že niekto rieši hypotéku online cez banku, na konci musí prísť do pobočky. Problémom je najmä návrh na vklad záložného práva do katastra. Ten je potrebné podpísať osobne.

Sprostredkovatelia majú problém aj s tým, že NBS nevydala žiadne jednoznačné oficiálne usmernenie, ktorým by povedala, že akceptuje bežne dostupné prostriedky online komunikácie ako je whatsapp, teams či webex na splnenie si zákonnej povinnosti identifikácie. Existujú iba neoficialne odporúčania, na ktoré sa však podľa nich v prípade kontroly aj po rokoch nemožno spoľahnúť.

Centrálna banka naopak tvrdí, že finanční agenti môžu prakticky každý produkt sprostredkovať na diaľku. „Zákon o finančnom sprostredkovaní, nevytvára žiadne explicitné bariéry pre uzatváranie finančných produktov na diaľku. Aj z týchto dôvodov je teoreticky možné uzatvoriť akýkoľvek finančný produkt prostriedkami diaľkovej komunikácie,“ hovorí Majer. V praxi však podľa neho existujú produkty u ktorých sa vyžaduje fyzická prítomnosť klienta, napríklad v prípade ak poistný produkt vyžaduje overenie zdravotného stavu u posudkového lekára, tak uvedenú prehliadku musí klient absolvovať. Všetky ostatné úkony však klient či sprostredkovateľ už môžu podľa neho vykonať aj prostriedkami diaľkovej komunikácie.