Kto si sporí na penziu, výplatu dôchodku z druhého piliera môže získať v dvoch prípadoch. Buď o ňu požiada v momente, keď dosiahne dôchodkový vek, alebo pri žiadosti o klasický predčasný dôchodok. Napriek tomu, že mnohí od druhého piliera očakávali vyššie penzie, súčasní dôchodcovia zatiaľ nedostávajú zo svojich úspor štedré sumy. Podľa štatistík bola vlani priemerná suma dôchodku z druhého piliera len niečo málo cez 20 eur mesačne. V podobnej výške bola aj priemerná výplata dôchodku z druhého piliera pri predčasnej penzii.


Vedúci oddelenia pre riadenie investícií vo VÚB Generali Igor Vilček vidí príčinu nízkych dôchodkov v tom, že väčšina poberateľov si sporila menej ako 20 rokov a v najmenej ziskových dlhopisových fondoch, kam ich štát v roku 2013 presunul. Podľa jeho slov týmto krokom ľudí obral o výrazne vyššie dôchodky. Od vzniku druhého piliera ubehlo už 20 rokov a minulé vlády do jeho fungovania zasiahli 53-krát v podobe drobných úprav či veľkých novelizácií.

I. Vilček pripomína napríklad zníženie príspevku do druhého piliera o vyše polovicu. „Takže, logicky, dôchodok z druhého piliera s tak nízkymi príspevkami nemá šancu konkurovať dotovanému dôchodku z prvého piliera, na ktorého dotácie sa skladajú všetci daňoví poplatníci. Toto sa však zmení, keď začnú odchádzať na dôchodok sporitelia, ktorí si sporili dlhšie a vo výnosnejších fondoch, keď efekt vysokého zhodnotenia a dostatočne dlhého sporenia prebije aj štátom dotované dôchodky,“ tvrdí.


Okrem toho platí, že pri výške penzie z druhého piliera sa berie do úvahy len mesačný doživotný dôchodok z poisťovne. „Tieto dôchodky si však zvyčajne vyberajú len tí sporitelia, ktorých dôchodok z prvého piliera je podpriemerný a nedosiahol úroveň referenčnej hodnoty. Ide o sporiteľov, ktorí dosahovali počas pracovnej kariéry nižšie ako priemerné príjmy. Sporitelia s vyššími príjmami si totiž väčšinou doživotný dôchodok nemusia zakúpiť a vyberajú si svoje úspory programovým výberom, zväčša jednorazovo,“ vysvetľuje hovorkyňa NN dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS) Daniela Tomášková.

Na štátny dôchodok sa navyše uplatňuje solidárny princíp. To znamená, že ľudia, ktorí počas života zarábali podpriemerne, budú mať v skutočnosti vyšší dôchodok, ako ten, ktorý by sa vypočítal z ich príjmu. „V tejto skupine je tak o to náročnejšie dosiahnuť, aby doživotný dôchodok z druhého piliera vykryl takýto rozdiel. Najmä, ak väčšina sporiteľov bola dlhé roky na základe zákonného presunu v najmenej výkonných dlhopisových garantovaných fondoch,“ vysvetľuje dôvod nízkych dôchodkov D. Tomášková.

Aká je výplata dôchodku z druhého piliera

Príspevky do druhého piliera putujú zo sociálnych odvodov. Konkrétne sa odpočítavajú zo sadzby 18 percent, ktorá ide v rámci nich na dôchodkové poistenie. V tomto roku sa odvody pre sporiteľov v druhom pilieri rozdeľujú tak, že 14 percent ostáva v Sociálnej poisťovni a štyri percentá smerujú na súkromný účet sporiteľa v jeho DSS. Peniaze z dôchodkového poistenia sa potom rovno používajú na vyplácanie penzií pre súčasných dôchodcov.

V skutočnosti tieto odvody na pokrytie všetkých dôchodkov nestačia, preto sa na to ešte využíva ešte rezervný fond, do ktorého každý pracujúci odvádza 4,75 percenta z vymeriavacieho základu alebo hrubej mzdy. Ani to často nestačí, preto Sociálna poisťovňa môže využiť aj prebytky z iných fondov a chýbajúce peniaze jej môže z rozpočtu prideliť aj štát.

Každému, kto si sporí v druhom pilieri, sa štátny dôchodok znižuje o príspevky, ktoré poslal do druhého piliera. V minulosti sa nebral do úvahy rezervný fond, ktorý mal slúžiť na vykrytie nedostatku peňazí v iných fondoch. Už roky sa využíva len na vyplácanie dôchodkov. Preto sa zmenil aj výpočet krátenia dôchodku pre ľudí, ktorí si sporia v druhom pilieri.

Kým pred rokom 2020 sa penzia z prvého piliera pre sporiteľov v druhom pilieri krátila v pomere 4,75 ku 18, po novom je to už pomerom štyri ku 22,75. Je to dané tým, že príspevky do druhého piliera tvoria štyri percentá, sadzba dôchodkového poistenia 18 percent a sadzba pre rezervný fond 4,75 percenta. Štátny dôchodok sa tak sporiteľovi kráti o zhruba 17,6 percenta. Sporitelia tak môžu mať vďaka tomu vyšší dôchodok z prvého piliera.

Výška penzie z II. piliera (príklady):

Uniqa DSS:

  • Ak človek začne investovať napríklad vo veku 20 rokov, 15 eur mesačne do indexového fondu (priemerný uvažovaný výnos je 6,8 % p.a.) a nezmení výšku investície po celú dobu, bude mať po 42 rokoch, teda vo veku 62 rokov, približne 42-tisíc eur. Ak tie isté prostriedky vloží do dlhopisového fondu s predpokladaným výnosom 3,34 % ročne, bude mať na konci 17-tisíc eur. Ak investuje do vyváženej stratégie (uvažovaný výnos 4,83 % p.a.), investor by mal po 23 rokoch približne 24-tisíc eur.

NN DSS:

  • Pre sporiteľa, ktorý celý život zarábal priemernú mzdu (narodený v roku 1961, odchádzajúci do dôchodku v roku 2024), NN vypočítala v spolupráci s odborníkmi portálu Oranžová obálka predikciu dôchodku v II. pilieri za predpokladu, že jeho úspory boli vždy v najvýnosnejších negarantovaných dôchodkových fondoch – čiže v indexovom fonde a v čase, keď DSS nemali indexové fondy, tak v akciovom fonde. Podľa prepočtov by mal takýto sporiteľ v II. pilieri aktuálne nasporenú sumu zhruba 26-tisíc eur. Za túto nasporenú sumu by si sporiteľ podľa prepočtu mohol zakúpiť doživotný dôchodok (tzv. anuitu) vo výške okolo 90 eur až 100 eur mesačne. Výpočet nezohľadňuje reálne ponuky anuít na trhu.

Kooperativa DSS:

  • Ak niekto zarábal celý život priemernú mzdu, je v druhom pilieri od začiatku jeho existencie a odíde do penzie napríklad hneď v máji, na začiatku mal úspory v najvýnosnejších fondoch a od roku 2004 až doteraz neurobil žiadnu aktívnu zmenu, dôchodok (63-ročného sporiteľa) by predstavoval podľa výpočtov Oranžovej obálky z marca tohto roka sumu 898 eur z prvého piliera a 46 eur z druhého piliera.
Výplata dôchodku z druhého piliera
Aká môže byť výplata dôchodku z druhého piliera? (Ilustračné foto: Freepik/výplata dôchodku z druhého piliera)

Kde a ako žiadať o penziu zo sporenia

Budúci penzista môže o dôchodok alebo predčasný dôchodok z druhého piliera požiadať buď v Sociálnej poisťovni, alebo v spoločnosti, v ktorej si na penziu sporil. Túto možnosť momentálne ponúka päť dôchodkových správcovských spoločností – Allianz, Kooperativa, NN, Uniqa a VÚB Generali.

Výnimkou pri žiadosti je predčasný dôchodok. V prípade, že niekto ešte nepoberá štátny predčasný dôchodok, môže o ten z druhého piliera požiadať len v Sociálnej poisťovni. Ide o klasický predčasný dôchodok, o ktorý sa žiada dva roky pred dôchodkovým vekom. Žiadateľ musí v tomto prípade odpracovať minimálne 15 rokov a jeho dôchodok musí byť aspoň vo výške 1,6-násobku životného minima.

Po podaní žiadosti vystaví DSS, s ktorou má sporiteľ uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, certifikát o výške nasporených prostriedkov na osobnom dôchodkovom účte. Sociálna poisťovňa mu cez poštu alebo elektronicky zašle list s ponukami jednotlivých dôchodkov. Platnosť ponúk je 30 dní od ich vyhotovenia. Ak si sporiteľ vyberie jednu z ponúk, kontaktuje príslušnú poisťovňu alebo DSS. V prípade, že si z predložených ponúk nevyberie ani jednu, o dôchodok môže opäť požiadať neskôr.

Dôchodok z druhého piliera vo forme doživotného dôchodku vypláca poisťovňa a vo forme programového výberu zase dôchodková správcovská spoločnosť.

Mesačný dôchodok verzus programový výber

Doživotný dôchodok sa vypláca mesačne a doživotne na základe zmluvy o poistení dôchodku, ktorú sporiteľ uzatvorí s poisťovňou. V zmluve si vyberie jeden z aktuálnych variantov doživotného dôchodku, pozostalostné krytie a zvyšovanie dôchodku. Doživotný dôchodok sa môže v prípade dohody v zmluve vyplácať aj pozostalým po jeho smrti. Poisťovňa ho môže vyplácať sporiteľovi mesačne a v rovnakej výške, alebo bude suma vyplácaného dôchodku každoročne rásť o vopred dohodnuté percento garantované v zmluve.

Vypláca sa aj dočasný dôchodok počas obdobia dohodnutého v zmluve o poistení dôchodku, ktorú sporiteľ uzatvorí so životnou poisťovňou. Môže to byť päť, sedem či napríklad desať rokov. Keď má niekto nasporenú príliš nízku sumu, ktorá nepostačuje na zakúpenie doživotného dôchodku, vypláca správcovská spoločnosť mesačne dôchodok vo výške mediánu. Pre tento rok je výška stanovená na 14,90 eura mesačne.

Penzia programovým výberom sa vypláca len v prípade, ak súčet všetkých doživotne poberaných dôchodkových dávok sporiteľa bude vyšší ako takzvaná referenčná suma. V tomto roku je stanovená na 651,70 eura. Do tejto sumy sa počíta napríklad starobný, invalidný, pozostalostný a výsluhový dôchodok, či dôchodok vyplácaný z cudziny. V tom prípade si sporiteľ môže nechať vyplatiť všetky úspory na osobnom dôchodkovom účte naraz, alebo aj ich časť. Pri programovom výbere si sám určuje sumu, ktorú chce mesačne poberať. Jeho voľba tak určí aj to, ako dlho bude penziu z druhého piliera čerpať, až kým nedostane celú nasporenú sumu.

Od januára budúceho roka sa bude výplata z programového výberu meniť. Možnosť jednorazového výberu príspevkov zostane zachovaná, no sporiteľ si po splnení podmienok referenčnej sumy pre dôchodok bude môcť vybrať polovicu svojich úspor v druhom pilieri zrýchleným spôsobom. Druhá polovica bude určená na anuitu, ktorú si zakúpi po desiatich rokoch. Ak by sporiteľ medzitým zomrel, úspory budú súčasťou dedičského konania.

Ako funguje sporenie v druhom pilieri

Najväčšie zmeny v druhom pilieri prišli v rokoch 2012 a 2013, kedy sa po predčasných voľbách k moci dostala jednofarebná vláda Roberta Fica (Smer-SD). Okrem toho, že sa pilier otvoril a každý mohol vstúpiť alebo vystúpiť, razantne sa znížili príspevky. Klesli z pôvodných deväť percent na štyri percentá z vymeriavacieho základu. Počítalo sa s tým, že od roku 2017 sa sadzba bude zvyšovať každý rok o 0,25 percenta tak, aby v tomto roku dosiahla šesť percent. Neskôr bola zmrazená na úrovni 5,5 percenta a súčasná vláda R. Fica ju nakoniec opäť znížila na štyri percentá v rámci konsolidačného balíčka.

Do druhého piliera sa v súčasnosti vstupuje automaticky. Akonáhle niekto začne pracovať a platiť sociálne odvody, stane sa zároveň sporiteľom. Každý má pritom možnosť počas prvých 180 dní od vzniku dôchodkového poistenia zvoliť si DSS sami. Ak to neurobí, DSS mu určí Sociálna poisťovňa. Každý, kto sa do druhého piliera dostane automaticky, môže z neho vystúpiť alebo zmeniť DSS do dvoch rokov. Začať so sporením môže každý, kto je mladší ako 40 rokov. Ide o ľudí, ktorí do sporenia nevstúpili automaticky.

Pre nových, ale aj neaktívnych sporiteľov tiež po novom platí predvolená investičná stratégia. To v praxi znamená, že do veku 50 rokov sa všetky ich úspory posielajú do indexového fondu. Po dosiahnutí päťdesiatich rokov sporiteľa sa potom pomerné zastúpenie indexového fondu v jeho majetku znižuje o štyri percentá ročne. Zároveň stále platí, že o rozložení svojich dôchodkových úspor môžu sporitelia rozhodovať aktívne presunmi medzi fondmi.

Predvolená investičná stratégia by mala ľuďom zabezpečiť vyššie výnosy. Negarantované fondy, teda tie, do ktorých patria indexové, akciové a zmiešané, totiž vedia viac zarobiť. Napríklad indexové fondy od začiatku tohto roka zhodnotili ľuďom úspory o 6,5 až 8,8 percent. Naproti tomu dlhopisové garantované fondy si od začiatku roku pripísali stratu mínu 2,07 percenta a zhodnotenie len vo výške 1,02 percenta.

Vlani v júli sa tiež začali presúvať úspory pasívnych sporiteľov, ktorí po presune do dlhopisových fondov v roku 2013 neurobili žiadne rozhodnutie o svojich úsporách. Ich peniaze sa postupne vkladajú do výnosnejších fondov podľa predvolenej investičnej stratégie.

V druhom pilieri si aktuálne sporí vyše 1,8 milióna ľudí a objem majetku dosahuje takmer 15 miliárd eur.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: