Sporenie na penziu, ktoré dopĺňa klasické zabezpečenie dôchodku od štátu funguje už od roku 2004. Niektorí ľudia si takto už niečo nasporili, dosiahli dôchodkový vek a majú aj nárok na dôchodok z druhého piliera. Výška nasporenej sumy závisí hlavne od toho, koľko dôchodca počas života zarábal v zamestnaní, alebo z akého vymeriavacieho základu platil odvody pri podnikaní.


Na starobné dôchodkové poistenie totiž platí každý zamestnanec 18 percent z hrubej mzdy. V prípade živnostníka toľko percent putuje z jeho vymeriavacieho základu. Keď je niekto zároveň aj v druhom pilieri, Sociálna poisťovňa z tejto sadzby pošle časť peňazí ako príspevok na účet sporiteľa v dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS), v ktorej ho má otvorený.

Výška sadzby, ktorá putuje do druhého piliera každý rok rastie o 0,25 percenta. Jej rast sa zastaví až v roku 2024 na šiestich percentách. V súčasnosti je systém nastavený tak, že do prvého piliera ide 12,5 percenta a do druhého piliera 5,5 percenta. Tým pádom tečie každým rokom na sporiace dôchodkové účty viac peňazí, ktoré sa môžu zhodnocovať.

DSS na Slovensku:

  • Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť
  • 365. life, d.s.s.
  • NN dôchodková správcovská spoločnosť
  • Uniqa d.s.s.
  • VÚB Generali, d.s.s.

Ako požiadať o dôchodok z druhého piliera

Keď chce niekto požiadať o dôchodok z druhého piliera, musí spĺňať niekoľko podmienok. Pri klasickom starobnom dôchodku zo sporenia je to len dovŕšenie dôchodkového veku. Pri predčasnej penzii musí mať dôchodca buď nárok na predčasnú štátnu penziu, alebo musí byť súčet predčasného dôchodku od štátu a doživotného predčasného starobného dôchodku z úspor vyšší ako 1,2-násobok sumy životného minima.

O penziu zo sporiaceho systému potom môže žiadať buď v pobočke Sociálnej poisťovne, alebo v DSS, v ktorej si dôchodca sporí. O predčasný starobný dôchodok z druhého piliera ale musí vždy požiadať v Sociálnej poisťovni, ak ešte nepoberá štátnu predčasnú penziu. V žiadosti si tiež treba vybrať, akou formou chce penzista dostať ponuku na dôchodok. Na výber je pošta alebo e-mail.

Sporiteľova DSS potom vystaví certifikát, v ktorom bude zhrnuté, koľko má budúci penzista nasporené. Sociálna poisťovňa následne pošle sporiteľovi takzvaný ponukový list, na ktorom budú ponuky na dôchodok z druhého piliera od rôznych poisťovní. Navrhované možnosti čerpania dôchodkových úspor závisia hlavne od nasporenej sumy a veku sporiteľa.

Postup pri žiadosti o dôchodok z II. piliera:

  • Sporiteľ oň požiada v pobočke Sociálnej poisťovne alebo vo svojej DSS.
  • Ak žiada o predčasnú penziu z II. piliera a nepoberá predčasný dôchodok z I. piliera, žiada vždy len v Sociálnej poisťovni.
  • Po podaní žiadosti vystaví sporiteľova DSS certifikát o výške úspor na dôchodkovom účte.
  • Sociálna poisťovňa zašle sporiteľovi nasledujúci deň od vyhotovenia certifikátu ponukový list poštou alebo elektronicky.

„Sporiteľ bude mať 30 kalendárnych dní na to, aby si jednu z ponúk vybral a uzatvoril s poisťovňou, ktorú si sám vyberie, zmluvu o poistení dôchodku (prípadne dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom s vybranou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou). Ak si v tejto lehote žiadny z predložených dôchodkov nevyberie, o dôchodok môže bezplatne požiadať kedykoľvek neskôr,“ píše ministerstvo práce.

dôchodok z druhého piliera
Dôchodok z druhého piliera sa čerpá tromi spôsobmi. (Foto: Juraj Káčer/Facebook)

Tri možnosti

Penzista môže dostať na výber medzi doživotným vyplácaním penzie, dočasným vyplácaním alebo čerpanie takzvaným programovým výberom. Prvé dve možnosti zabezpečujú životné poisťovne, nasporený dôchodok programovým výberom vyplácajú DSS-ky. Každá z týchto možností má svoje podmienky a špecifiká, ktoré by mal sporiteľ vždy zvážiť.

Doživotný dôchodok z druhého piliera

Jednou z možností je doživotný dôchodok, ktorý sa vypláca penzistovi až do jeho smrti. Túto možnosť ale nedostávajú ľudia, ktorí si nasporili príliš nízku sumu.

Keď si niekto vyberie doživotné vyplácanie, musí sa s poisťovňou dohodnúť aj na pozostalostnom krytí či zvyšovaní dôchodku. Sporiteľ si tak môže vybrať, či chce dostávať stále rovnakú mesačnú sumu dôchodku, alebo sa mu bude postupne zvyšovať.

Zároveň platí, že každá poisťovňa vypláca doživotné dôchodky od určitej minimálnej sumy. Sociálna poisťovňa ich každý rok preveruje a určuje ich medián. Inak povedané, určí presný stred zo všetkých minimálnych súm. Od januára tohto roka je medián na úrovni 14,90 eura. To je zároveň maximálna mesačná suma, ktorú môžu dostať penzisti s príliš nízkou sumou nasporenou v druhom pilieri.

Pri doživotnom vyplácaní sa s poisťovňou dohadujú aj pozostalostné záležitosti. Úspory v druhom pilieri totiž v prípade smrti dôchodcu môžu dostať jeho manželka, manžel či dieťa. Reč je o zatiaľ nevyčerpanom doživotnom dôchodku vo výplatnej fáze. Takzvaný pozostalostný dôchodok sa ale vypláca len jeden alebo dva roky.

„Ak poberateľ doživotného dôchodku zomrie počas prvých siedmich rokov jeho poberania, zostatok sumy, ktorá mala byť vyplatená počas týchto siedmich rokov, životná poisťovňa vyplatí oprávnenej osobe, ktorú si sporiteľ určí v zmluve o poistení dôchodku. Ak takáto osoba nebola určená, nevyplatená suma je predmetom dedenia,“ vysvetľuje Sociálna poisťovňa.

Inak povedané, dediť nasporené peniaze z druhého piliera ešte vo výplatnej fáze je možné len prvých sedem rokov výplatnej fázy.

Dočasný dôchodok z druhého piliera a programový výber

Ďalšou možnosťou je dočasné vyplácanie nasporenej penzie. Presné obdobie si môže sporiteľ dohodnúť s poisťovňou v zmluve. Ale spravidla sa v týchto prípadoch vypláca päť, sedem a desať rokov. Sporiteľovi sa postupne vyplatí celá suma nasporených príspevkov do jej vyčerpania, nie doživotne.

Pri dočasnom dôchodku sa ale nedá nastaviť pozostalostné krytie a pri smrti sporiteľa sa nevyčerpaná suma nemôže dediť.

Poslednou možnosťou je takzvaný programový výber. Penzista ju ale dostane len v prípade, že jeho všetky poberané dôchodky sú minimálne na úrovni referenčnej sumy. Jej výšku stanovuje Sociálna poisťovňa a v tomto roku je na úrovni 508,90 eura.

Pri programovom výbere si môže penzista napríklad vybrať, či mu DSS celú nasporenú penziu vyplatí naraz, časť sumy jednorazovo a časť mesačne, prípadne si môže celú nasporenú sumu nechať vyplácať v mesačných dôchodkoch.

Penzista sa ale musí s DSS dohodnúť, akú chce dostávať mesačnú sumu a ako dlho. Počas čerpania úspor môže tieto parametre aj meniť. Dôchodkový správca mu bude peniaze vyplácať až dovtedy, kým sa všetky penzistove úspory v druhom pilieri nevyčerpajú.

Aj pri programovom výbere platí, že pri smrti sporiteľa bude nevyčerpaná suma úspor vyplatená osobe, ktorú si sporiteľ sám určí v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení. Keď si neurčí nikoho, nevyčerpané peniaze sa budú dediť.

Programový výber môžu dostať ako jednu z možností aj penzisti, ktorí si nasporili príliš nízku sumu. Nevypláca sa doživotne a maximálna mesačná suma dôchodku je v tomto prípade na úrovni mediánu, čo je 14,90 eura.

(Inzercia)