Rodičovský príspevok, ktorý sa tradične zvyšuje vždy od januára podľa výšky životného minima, sa tento rok bude zvyšovať už v auguste. Okrem toho bude rodičovská dovolenka v niektorých prípadoch trvať dlhšie. Rodič síce bude čerpať dávku dlhšie, ale dva mesiace v roku ju od štátu nedostane. O zmeny sa postarali novela zákona o rodičovskom príspevku a tiež pozmeňujúci návrh k novele zákona o sociálnom poistení.

Po novom platí, že ak dieťa vo veku od troch do šiestich rokov neprijali do spádovej materskej školy z kapacitných dôvodov, jeho rodičia majú nárok na predĺžené poskytovanie rodičovského príspevku. Spádová škôlka je materská škola, ktorej povinnosťou je následne prijať dieťa aj na povinné predprimárne vzdelávanie. Rodičovi vzniká nárok na rodičovský príspevok aj vtedy, ak pracuje a dieťa umiestni v súkromnej škôlke. Štát sa pri poberaní tohto príspevku o príjem rodiča nezaujíma.

Háčik je v tom, že ľudia nebudú dostávať rodičovský príspevok celý rok. „Príspevok sa poskytuje vždy na školský rok, teda od 1. septembra do 31. augusta. Napríklad, ak rodič v mesiaci máj požiada o prijatie dieťaťa do materskej školy a v priebehu mesiaca jún dostane negatívne rozhodnutie, môže si požiadať o rodičovský príspevok. Nárok naň mu vzniká od 1. septembra,“ vysvetľuje ministerstvo práce. Príspevok na dieťa, ktoré nezobrali do škôlky, si nemôže nárokovať rodič, ktorému už plynie rodičovská dovolenka s iným dieťaťom do veku troch rokov.

Rodičovská dovolenka (ne)končí

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorá má rodičovi pomôcť pri zabezpečení riadnej starostlivosti o dieťa do troch rokov veku alebo do šiestich rokov veku, ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav. Dávku môže poberať vždy len jeden z rodičov. Výhodou rodičovského príspevku je, že slovenská legislatíva ľuďom popri jeho poberaní nezakazuje pracovať. Nezáleží ani na tom, či ide o klasického zamestnanca alebo napríklad živnostníka. Rodič musí dieťaťu zabezpečiť riadnu starostlivosť.

Keď sa kvôli veku dieťaťa končí rodičovská dovolenka a nakoniec nebude prijaté do spádovej škôlky, musí rodič o predĺženie vyplácania príspevku požiadať na príslušnom úrade práce. Žiadosť o príspevok síce môže podať kedykoľvek počas školského roka, samotné rozhodnutie o neprijatí nesmie byť staršie ako 12 mesiacov. Pre tento rok platí, že ak rodič dostane v júni rozhodnutie o neprijatí a zároveň sa mu nepodarí dieťa umiestniť do škôlky ani v školskom roku 2023/2024, musí rozhodnutie predložiť do konca augusta tohto roka.

Rodičovská dovolenka
Rodičovská dovolenka bude v niektorých prípadoch trvať dlhšie (Ilustračné foto: Freepik)

„Nemusí však už podávať novú žiadosť. Kontinuálne pokračuje v poberaní rodičovského príspevku, ak sa preukáže negatívnym rozhodnutím. Povinnosť opätovne doložiť rozhodnutie o neprijatí dieťaťa do spádovej materskej školy na konci školského roka, teda do 31. augusta, musí splniť ten rodič, ktorému ani v ďalšom školskom roku nebolo pridelené miesto,“ vysvetľuje ministerstvo práce. Príspevok sa v prípade neprijatých detí do škôlky poskytuje len počas školského roka. To znamená, že rodičia nedostanú peniaze za júl a august.

V prípade, že sa rodičovi podarí umiestniť dieťa do inej materskej školy, musí to do ôsmich dní oznámiť na úrade práce. Rodičovská dovolenka mu v takomto prípade totiž zanikne. Rodič má nárok na rodičovský príspevok v rovnakej výške, v akej ho poberal do troch rokov veku dieťaťa. Jeho minimálna výška bude ešte za jún tohto roka v sume 301 eur, ak rodič predtým nepoberal materské. Rodičia, ktorí predtým pracovali a mali nárok aj na materské, dostávajú 412,60 eura.

Príspevok bude od augusta vyšší

Obe sumy rodičovského príspevku sa spravidla každý rok v januári zvyšujú podľa toho, ako rástlo životné minimum. Tentokrát sa budú valorizovať už v auguste. Rodič, ktorý pred nástupom na rodičovskú dovolenku pracoval a mal tak nárok aj na materskú, bude od augusta dostávať rodičovský príspevok na úrovni 473,30 eura. Pre ostatných rodičov platí, že budú poberať sumu 345,20 eura. Vyšší príspevok dostanú prvýkrát v septembri tohto roka. Zároveň platí, že v januári budúceho roka sa príspevok už zvyšovať nebude.

Stále tiež platí, že viac dostávajú rodičia dvojičiek alebo napríklad trojičiek. Suma príspevku sa zvyšuje vždy o 25 percent na každé dieťa, ktoré sa narodilo súčasne. Môže sa aj znížiť, ak ďalšie dieťa rodiča nechodí riadne do školy a neplní si tak povinnú školskú dochádzku. Vtedy sa príspevok kráti o polovicu najmenej na tri mesiace. Kráti aj vtedy, ak sa rodič zároveň dostáva materskú alebo podobnú dávku aj z iného štátu Európskej únie. Rodičovský príspevok je vtedy vyplácaný v sume určenej ako rozdiel medzi sumou príspevku a sumou dávky z cudziny.

Vždy sa poberá len jeden príspevok, aj keby sa rodič staral o viac malých detí. Ľudia nedostanú viac peňazí ani vtedy, ak o jeden príspevok požiada manžel na jedno dieťa a manželka na druhé dieťa do troch rokov veku. Štát schváli len jeden rodičovský príspevok a len jednej osobe z manželov. Okrem rodiča môže o príspevok žiadať aj osoba, ktorej je dieťa zverené do náhradnej starostlivosti po rozhodnutí súdu alebo úradu práce.

Rodičovský príspevok v rokoch 2023 a 2024 (rodičovská dovolenka):

Rodičovský príspevokRok 2023Rok 2024
Rodič s materskou412,60 €473,30 €
Rodič bez materskej301 €345,20 €
Dvojičky (rodič bez materskej)376,30 €431,50 €
Dvojičky (rodič s materskou)515,80 €591,60 €
Trojičky (rodič bez materskej)451,50 €517,80 €
Trojičky (rodič s materskou)618,90 €710 €
Štvorčatá (rodič bez materskej)526,80 €604,10 €
Štvorčatá (rodič s materskou)722,10 €828,30 €
Porušenie školskej dochádzky (rodič bez materskej)150,50 €172,60 €
Porušenie školskej dochádzky (rodič s materskou)206,30 €236,65 €
Výpočet Finsideru (rodičovská dovolenka)