Materské, rodičovský príspevok či daňový bonus. To je len niekoľko nástrojov, ktoré tvoria rodičovské príspevky a dávky na Slovensku. Štát takto okrem iného podporuje pôrodnosť v krajine a výchovu človeka, ktorý sa v budúcnosti zapojí do pracovného kolobehu a bude platením odvodov a daní prispievať na chod krajiny. Od januára budúceho roka sa už tradične bude väčšina dávok a príspevkov zvyšovať.

Rodičovské príspevky sa delia tiež na tie, ktoré dostáva každý a na tie, ktoré poberajú len pracujúci ľudia. Medzi také, ktoré môže poberať každý, patria napríklad prídavok na dieťa či rodičovský príspevok. Pracujúci zase dostávajú napríklad materské dávky alebo si uplatňujú daňový bonus na dieťa, čím si zvýšia príjem. Existujú aj jednorazové dávky, ako je príspevok pri narodení dieťaťa či na školské pomôcky.


Čo si môže uplatniť rodič v roku 2023:


Prídavok na dieťa a príplatok

Medzi rodičovské dávky patria aj rodinné prídavky a takzvaný príplatok k prídavku na dieťa. Tieto dva príspevky sa ale zmenia výraznejšie ako v minulosti. Dôvodom je schválený zákon o financovaní voľného času dieťaťa z dielne ministerstva financií. V prvej fáze sa zvyšovali v júli 2022. Opätovne by sa potom mali zvýšiť od januára budúceho roka.

Prídavky na deti sa od júla zvýšili na 30 eur mesačne a príplatok k prídavku na dieťa na úroveň 30 eur mesačne. Od januára budúceho roka potom stúpnu prídavky zo sumy 30 eur na 40 eur mesačne. Takzvaný príplatok k prídavku na dieťa zostane na úrovni 30 eur mesačne.

Prídavok na dieťa je dávka, na ktorú má nárok každý jeden rodič. Poberať ho možno až do jeho 25. roku života dieťaťa za predpokladu, že dieťa dovtedy študuje. Do rovnakého veku môžu prídavok poberať rodičia, ktorých dieťa napríklad navštevuje základnú školu pre zdravotne znevýhodnených. Ak mu lekár potvrdil, že kvôli dlhodobo zlému zdraviu nemôže študovať alebo pracovať, prídavok mu patrí do jeho plnoletosti.

Prídavok sa poberá na každé dieťa zvlášť. Dávku môžu poberať aj ľudia, ktorí dostali dieťa do starostlivosti alebo aj dospelé dieťa, ktoré študuje a rodičia mu zomreli.

Príplatok k prídavku môžu poberať ľudia, ktorí si nemôžu uplatniť daňový bonus na dieťa. Ide napríklad o ľudí, ktorí sú na starobnom, predčasnom, invalidnom či výsluhovom dôchodku, prípadne poberajú podobný dôchodok v zahraničí. Nárok má aj rodič, ktorý nepracuje, ale jeho manžel či manželka má príjem a uplatňuje si daňový bonus.

Prídavok na dieťa a príplatok v roku 2023:

Príspevokod 1. júla 2022od 1. januára 2023
Prídavok na dieťa30 €/mesačne40 €/mesačne
Príplatok k prídavku na dieťa30 €/mesačne30 €/mesačne
Spolu60 €/mesačne70 €/mesačne
Zdroj: Slov-lex (rodičovské príspevky)

Posledný príspevok na prvákov

Rodičia budú mať zároveň v roku 2022 poslednú možnosť získať príspevok na školské pomôcky pre prvákov. Ten dostávajú už tri roky tí z nich, ktorí v septembri do školy posielajú prvákov základnej školy. Ide o jednorazovú dávku vyplácanú vždy v októbri spolu s prídavkami. Tento rok je vo výške 106,33 eura. Rodičia tak aj s prídavkom na jeseň dostanú 136,33 eura. Od januára budúceho roka sa už vyplácať nebude.

Ešte v roku 2019 vláda zaviedla ku klasickým prídavkom aj jeden špeciálny. Ide o jednorazovú dávku na školské potreby, ktorá sa vypláca spravidla v októbri. Viac ako sto eur dostávajú rodičia, ktorí do školy v danom roku poslali prváka základnej školy. Príspevok na školské potreby sa vypláca sa spolu s klasickými rodinnými prídavkami na deti za september daného roka.

Rodičia o príspevok na školské potreby nemusia špeciálne žiadať, úrady si mená prvákov zisťujú z centrálneho registra ministerstva školstva.

Príspevok na školské potreby v roku 2023:

Príspevok20222023
Prídavok na dieťa30 €/mesačne40 €/mesačne
Príspevok na školské potreby (jednorazovo)106,33 €0 €
Rodič prváka základnej školy136,33 €40 €
Zdroj: Slov-lex (rodičovské príspevky)

Rodičovský príspevok

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorá má rodičovi pomôcť pri zabezpečení riadnej starostlivosti o dieťa do troch rokov veku alebo do šiestich rokov veku, ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav. Vypláca sa v dvoch sumách, ktoré sú rozdelené podľa toho, či rodič pred rodičovskou dovolenkou pracoval, respektíve mal nárok na materské dávky alebo nie.

Suma, ktorú poberajú rodičia bez práce, stúpne v januári 2023 zo súčasných 280 eura na 301 eur mesačne. Ľudia, ktorí boli aj na materskej dovolenke, si zase prilepšia zo súčasných 383,80 eura na 412,60 eura mesačne. Vždy sa poberá len jeden príspevok, aj keby sa rodič staral o viac malých detí.

Suma rodičovského príspevku sa zvyšuje vždy o 25 percent na každé dieťa, ktoré sa narodilo súčasne. Viac tak dostávajú ľudia, ktorým sa narodili dvojičky či trojičky. Príspevok sa kráti o polovicu najmenej na tri mesiace, ak ďalšie dieťa rodiča nechodí riadne do školy a neplní si povinnú školskú dochádzku.

Výhodou rodičovského príspevku je, že slovenská legislatíva ľuďom popri jeho poberaní nezakazuje pracovať.

Rodičovský príspevok v roku 2023:

Rodičovský príspevokrok 2022rok 2023
Rodič s materskou383,80 €412,60 €
Rodič bez materskej280 €301 €
Dvojičky (rodič bez materskej)350 €376,30 €
Dvojičky (rodič s materskou)479,75 €515,80 €
Trojičky (rodič bez materskej)420 €451,50 €
Trojičky (rodič s materskou)575,70 €618,90 €
Štvorčatá (rodič bez materskej)490 €526,80 €
Štvorčatá (rodič s materskou)671,65 €722,10 €
Porušenie školskej dochádzky (rodič bez materskej)140 €150,50 €
Porušenie školskej dochádzky (rodič s materskou)191,90 €206,30 €
Výpočet Finsideru

Daňový bonus na dieťa

Daňový bonus je druh úľavy, ktorú si môžu nárokovať pracujúci rodičia. Daňový bonus im buď zvyšuje mesačnú čistú mzdu v prípade zamestnancov, alebo znižuje daňovú povinnosť podnikateľom pri podávaní daňového priznania. Aj daňový bonus sa bude od januára meniť na základe zákona o financovaní voľného času dieťaťa. Prvýkrát sa zmenil v júli tohto roka, druhá zmena a zvýšenie prídu v januári 2023.

Od júla tohto roka je daňový bonus rozdelený na deti do 15 rokov a na deti nad 15 rokov. Rodičia majú na mladšie deti od júla dostávajú 70 eur a na staršie deti 40 eur mesačne. Od 1. januára 2023 sa má zvýšiť daňový bonus na deti do 15 rokov na sto eur a bonus na deti nad 15 rokov zase stúpne na 50 eur mesačne. Ide však o maximálne možné sumy nároku. Reálna výška bonusu sa bude počítať podľa toho, aký má rodič príjem a koľko má detí.

Najnižší bonus bude vo výške 20 percent z čiastkového základu pri jednom dieťati. S každým ďalším dieťaťom má stúpať o sedem percent. Maximálna sadzba bude 55 percent, ak má rodič šesť a viac detí. Rodič tak dostane buď sumu bonusu vypočítanú percentom, prípadne maximálne stanovenú sumu, ak bonus podľa percenta maximálne sumy v zákone prevyšuje.

Každý rodič si môže daňový bonus uplatňovať mesačne alebo ročne. Platí to pre rodičov detí, ktoré ešte chodia na denné štúdium strednej alebo vysokej školy. Zároveň nárok na bonus končí s dosiahnutím 25. roku života dieťaťa.

Daňový bonus na dieťa 2023:

Počet vyživovaných detíPercentuálny limit základu dane (čiastkového základu dane)
120 %
227 %
334 %
441 %
548 %
6 a viac55 %
Zdroj: NR SR
Rodičovské príspevky
Rodičovské príspevky a dávky sa budú od januára 2023 zvyšovať. (Ilustračné foto: Freepik)

Materské dávky

Medzi ďalšie rodičovské dávky patrí aj materské. Nárok majú len rodičia, ktorí si pred nástupom na materskú dovolenku platili nemocenské poistenie alebo sú v ochrannej lehote. Rodič musí byť takto poistený aspoň 270 dní v posledných dvoch rokoch. Pri podnikateľoch alebo samoplatiteľoch sleduje Sociálna poisťovňa aj dlh, ktorý nemôže byť vyšší ako päť eur.

Nárok na materské dávky sa vypláca matke od začiatku ôsmeho až šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu. Dávka sa vypláca až do uplynutia 34 týždňov od vzniku nároku, 37 týždňov, ak ide o osamelú matku alebo 43 týždňov, ak ide o matku, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí. Otec má nárok na materské od dňa žiadosti až do 37 týždňov od vzniku nároku.

Výška materskej dávky je 75 percent z priemernej mzdy alebo z denného vymeriavacieho základu. V budúcom roku bude maximálny denný vymeriavací základ na úrovni 79,6274 eura. To v praxi znamená, že rodič na materskej bude môcť dostať maximálne 1 791,70 eura za 30-dňový kalendárny mesiac a 1 851,40 eura za mesiac, ktorý má celkovo 31 dní.

Maximálna výška materskej dávky v roku 2023:

Materská dávkarok 2022rok 2023
Maximálny vymeriavací základ 74,4987 €/mesačne79,6274 €/mesačne
Maximálna dávka za 31 dní1 732,10 €/mesačne1 791,70 €/mesačne
Maximálna dávka za 30 dní1 676,30 €/mesačne1 851,40 €/mesačne
Zdroj: Slov-lex (rodičovské príspevky)

Tehotenské dávky a štipendium

Nárok na tehotenskú dávku majú ženy od začiatku 13. týždňa tehotenstva, respektíve 27. týždeň pred očakávaným dňom pôrodu. Podmienkou je platenie nemocenského poistenie v rámci zamestnania, podnikania alebo dobrovoľne. Poistená by mala byť aspoň 270 dní v posledných dvoch rokoch pred začiatkom 13. týždňa tehotenstva. Živnostníčka nemôže mať dlh na poistnom viac ako päť eur.

Aj v tomto prípade však platia takzvané ochranné lehoty. Na tehotenskú dávku tak majú nárok žena aj v prípade, ak už nie je nemocensky poistená. Ochranná lehota trvá sedem a menej dní od skončenia poistenia, alebo až osem mesiacov. Druhý prípad platí len vtedy, ak žena prišla o nemocenské poistenie už v čase tehotenstva. Sociálna poisťovňa tehotenské vypláca až do skončenia tehotenstva.

Výška tehotenskej dávky závisí od toho, z akej mzdy platí odvody zamestnankyňa, alebo z akého vymeriavacieho základu ich platí podnikateľka či samoplatiteľka. Ide o 15 percent z priemerného mesačného zárobku zamestnankyne alebo vymeriavacieho základu podnikateľky alebo samoplatiteľky.

Od januára stúpne aj dávka tehotenskej dávky, ktorá bude v minimálnej dennej výške 7,96 eura a v maximálnej výške 11,94 eura. Tehotná žena tak môže dostať minimálne 238,90 eura pri 30-dňovom mesiaci alebo 246,90 eura za mesiac, ktorý má 31 dní. Najviac bude môcť dostať 358,40 eura pri 30-dňovom mesiaci alebo 370,30 eura pri 31-dňovom mesiaci.

Štát zaviedol od apríla tohto roka aj takzvané tehotenské štipendium. Nárok si naň majú už dospelé študentky strednej a vysokej školy, ktoré nemajú nárok tehotenskú dávku. Platia pre nich rovnaké termíny stavu tehotenstva ako pri dávke. Žiadosť podávajú priamo riaditeľovi, rektorovi alebo dekanovi školy. Výška tehotenského štipendia je 200 eur mesačne a vypláca sa až do študentkinho pôrodu.

Tehotenská dávka a štipendium v roku 2023:

DefiníciaSuma
Výška tehotenskej dávky15 % z denného vymeriavacieho základu
Minimálna tehotenská dávka246,90 €/mesačne
Maximálna tehotenská dávka370,30 €/mesačne
Tehotenské štipendium200 €/mesačne
Zdroj: Slov-lex (rodičovské príspevky)

Príspevky pri narodení dieťaťa alebo viacerých detí

Medzi rodičovské dávky, na ktoré má nárok každý rodič patrí aj príspevok pri narodení dieťaťa. Ide o štátnu sociálnu dávku, ktorou štát prispieva na pokrytie výdavkov pre novorodenca. Nárok naň má buď matka, ktorá dieťa porodila. Môže ho však dostať aj otec dieťaťa, ak matka zomrela, bolo po nej vyhlásené pátranie alebo súd dieťa zveril do starostlivosti otca.

Príspevok sa ale vypláca len vtedy, ak oň rodič požiada do uplynutia šiestich mesiacov od narodenia dieťaťa. Štát zároveň raz ročne vypláca špeciálny príspevok na viac súčasne narodených detí. Vypláca sa rodičovi na súčasne narodené tri alebo viac detí, prípadne rodičovi, ktorému sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodia dve a viac deti súčasne.

Tieto dávky nie sú naviazané na žiadne veličiny, preto sa ani od januára nebudú zvyšovať.

Výška príspevkov pri narodení dieťaťa v roku 2023:

Názov dávkySuma
Príspevok na 1. až 3. narodené dieťa829,86 €/jednorazovo
Príspevok na 1. až 3. narodené dieťa, ktoré sa nedožilo 28 dní151,37 €/jednorazovo
Príspevok na 4. a ďalšie narodené dieťa151,37 €/jednorazovo
Príspevok pri dvoch a viac súčasne narodených deťoch75,69 € na každé dieťa/jednorazovo
Príspevok na viac súčasne narodených detí110,36 €/raz ročne
Zdroj: Slov-lex (rodičovské príspevky)

Starostlivosť o dieťa

Štát poskytuje v rámci pomoci rodičom aj takzvaný príspevok na starostlivosť o dieťa. Ide o alternatívu rodičovského príspevku. Nárok majú pracujúci alebo študujúci rodičia, ktorí napríklad dieťa do troch alebo šiestich rokov veku nechávajú v starostlivosti svojich rodičov, v jasliach alebo s inou osobou, ktorá sa špecializuje na opatrovanie detí.

Tento druh dávky sa poskytuje na každé dieťa zvlášť. Výška príspevku je na úrovni 280 eur mesačne. Ak je dieťa v materskej škole, výška príspevku je už len 80 eur mesačne. Príspevok je na úrovni 41,10 eura vtedy, ak sa o dieťa stará starý rodič, ktorý nedostáva rodičovský príspevok alebo rodič, ktorý pracuje a nezabezpečí starostlivosť o dieťa inak.

Sumy príspevku na starostlivosť o dieťa môže upraviť k 1. januáru budúceho roka vláda svojim nariadením. Zatiaľ to neurobila a nestalo sa to ani za posledné dva roky.

Výška príspevkov na starostlivosť o dieťa v roku 2023:

Príspevok na dieťa:Suma
v starostlivosti zariadenia alebo osoby na živnosť280 €/mesačne
v starostlivosti štátnej materskej školy80 €/mesačne
v starostlivosti inej osoby (stará mama)41,10 €/mesačne
Zdroj: Slov-lex (rodičovské príspevky)