O tom, ako sa použijú peniaze z osempercentného odvodu z povinného zmluvného poistenia už nebude rozhodovať len ministerstvo vnútra. Po novom sa na rozhodovaní bude podieľať aj ministerstvo financií ako aj samotné poisťovne. Vyplýva to z novely zákona o poisťovníctve, ktorú včera ministerstvo financií predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. Ministerstvo tak vyslyšalo poisťovne, ktoré už dlhšie tvrdili, že rozdeľovanie peňazí je netransparentné.

Zákon dnes stanovuje, že o použití peňazí z fondu rozhoduje len ministerstvo vnútra po prerokovaní s ministerstvom financií. Po novom by mala o tom, na čo sa použijú tieto peniaze, rozhodovať šesťčlenná komisia. Troch členov v nej bude mať ministerstvo vnútra, jedného člena bude mať ministerstvo financií a dvoch členov Slovenská kancelária poisťovateľov (SKP). Dvoch členov komisie za SKP má vymenovávať minister vnútra na návrh SKP.

Členovia komisie si medzi sebou zvolia predsedu a jeho zástupcu. Komisia bude uznášaniaschopná vtedy, ak budú prítomné aspoň dve tretiny jej členov – na rozhodovaní sa tak musia zúčastniť aspoň štyria členovia komisie. O použití peňazí sa bude rozhodovať väčšinou prítomných hlasov. V prípade rovnosti hlasov rozhodne hlas predsedu komisie a pri jeho neprítomnosti hlas jeho zástupcu.

Na čo možno peniaze z odvodu z PZP použiť

Novela zákona o poisťovníctve bližšie špecifikuje aj to, na čo všetko bude možné použiť peniaze z odvodu z PZP. Dnes sa môžu tieto prostriedky použiť pre hasičské jednotky na úhradu nákladov spojených s obstaraním materiálno-technického vybavenia, jeho údržbu a prevádzkovanie. Ďalej môžu peniaze dostať zložky ministerstva vnútra na úhradu nákladov spojených s obstaraním technických prostriedkov potrebných na plnenie úloh súvisiacich s výkonom dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky, objasňovanie príčin nehôd v cestnej doprave.

Peniaze môžu ísť aj na výstavbu a vybavenie koordinačných stredísk integrovaného záchranného systému a operačných stredísk tiesňového volania a výstavbu a obstaranie technického vybavenia operačných stredísk tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby.

Po novom sa by mali byť peniaze z tohto fondu určené aj na preventívne akcie. Novela určuje, že peniaze bude možné rozdeliť:

  • hasičským jednotkám na úhradu nákladov spojených s obstaraním materiálno-technického vybavenia, jeho údržbou a s prevádzkovaním súvisiaceho s bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky,
  • zložkám ministerstva vnútra na úhradu nákladov spojených s obstaraním technických prostriedkov, ich údržbou a prevádzkovaním potrebných na plnenie úloh súvisiacich s výkonom dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky, objasňovaním príčin nehôd v cestnej doprave a vzdelávacie akcie a propagačné akcie zamerané na prevenciu a znižovanie nehodovosti v cestnej premávke a
  • koordinačným strediskám integrovaného záchranného systému, operačným strediskám tiesňového volania a operačným strediskám tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby na úhradu nákladov spojených s výstavbu a obstaraním materiálno-technického vybavenia, jeho údržbou a s prevádzkovaním súvisiacim so záchranou ľudských životov a materiálnych hodnôt v cestnej doprave.

Jednotlivé subjekty, ktoré sa chcú uchádzať o prostriedky z fondu PZP, musia komisii vždy do konca marca daného roku predložiť návrh, ako ich použijú. Komisia potom o rozdelení peňazí rozhodne do konca mája. Ministerstvo by im následne malo peniaze poslať do konca júna. Ministerstvo bude zároveň povinné zverejniť na svojej internetovej stránke, ako peniaze rozdelilo.

Novela zákona od príjemcov peňazí bude vyžadovať, aby do konca februára nasledujúceho roka predložili prehľad a doklady preukazujúce použitie prostriedkov na kontrolu ich použitia komisiou. Čerpanie peňazí pritom nie je viazané na kalendárny rok, v ktorom boli pridelené, ale podľa schváleného postupu čerpania je ich možné použiť aj v nasledujúcich rokoch.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: