V prípade dopravnej nehody musia vodiči škodu nahlásiť poisťovni a vyplniť správu o nehode. Tlačivo im posiela ich poisťovňa po uzatvorení povinného zmluvného poistenia (PZP). Keďže legislatíva hovorí len to, aké minimálne údaje má tlačivo obsahovať, môže sa pri jednotlivých poisťovniach líšiť. Kým sa stane nehoda na slovenských cestách, nemusí to byť až taký problém. Ten môže nastať až v zahraničí, kde sa musia účastníci nehody riadiť pravidlami a pokynmi daného štátu. Európa zatiaľ nemá ani jednotné tlačivo o nehode.

Právnik Miloš Gáfrik zo sprostredkovateľskej spoločnosti Respect Slovakia hovorí, že ak dôjde k dopravnej nehode v zahraničí, treba sa riadiť pravidlami právnej úpravy štátu, v ktorom došlo k nehode. „Takzvaná správa o nehode vypísaná podľa právneho poriadku Slovenskej republiky tak nie je z pohľadu uplatňovania práv v danom štáte rozhodujúca. Aj keď z praktických skúseností môže plniť podpornú funkciu pri zdokladovaní škodovej udalosti pre slovenskú poisťovňu, pre uplatnenie a posúdenie nárokov je vždy podstatný postup, resp. tlačivo štátu, kde ku škode došlo,“ vysvetľuje M. Gáfrik.

Aj napriek tomu, že v rámci Európy existuje jeden vzor správy o nehode European Accident Statement (EAS), poisťovne ho nemusia povinne používať. Pripravila ho Európska asociácia poisťovní (Insurance Europe), ktorá združuje asociácie poisťovní a zaisťovní v Európskej únii (EÚ). Ak poisťovne použijú toto tlačivo, nemôžu doň dopĺňať žiadne iné údaje, inak nemôže byť označené ochrannou známkou tlačiva. „Slúži ako model pre štandardizovaný formulár nahlásenia škodovej udalosti poisťovateľovi. EAS model však nie je povinný,“ vysvetľuje hovorkyňa Slovenskej asociácie poisťovní (SLASPO) a Slovenskej kancelárie poisťovateľov (SKP) Eva Jacková.

Správa o nehode nie je jednotná

O samotnej správe o nehode hovorí zákon o PZP. Ten ukladá poisťovni vydať poistníkovi „na účel zabezpečenia náhrady vzniknutej škody tlačivo na vypísanie údajov o dopravnej nehode alebo škodovej udalosti, ich účastníkoch, zúčastnených vozidlách a ich poškodení, poistení zodpovednosti a zavinení“. Poisťovňa musí tlačivo poslať poistenému bezodkladne po uzavretí poistnej zmluvy a aj na požiadanie. Legislatíva teda určuje, aké minimálne údaje má tlačivo obsahovať, ale nepredpisuje jeho formu.

E. Jacková pripomína, že európsky predpis, ktorý by prikázal použitie tlačiva iba v určitej podobe, zatiaľ neexistuje a používanie EAS tlačiva má len formu odporúčania. „Viaceré poisťovne formu tohto tlačiva prevzali, avšak do formulára, ktorý prikladajú k svojej poistnej zmluve, doplnili kolónky na zisťovanie ďalších relevantných údajov, aby tak od účastníkov nehody alebo škodovej udalosti získali čo najpresnejšie informácie o okolnostiach, príčinách a následkoch udalosti a urýchlili tak jej prešetrovanie,“ tvrdí.

správa o nehode
Ilustračné foto: Freepik

Podľa poisťovní, ktoré oslovil portál Finsider, sú ich tlačivá totožné so vzorom, ktorý má na svojej internetovej stránke aj SKP. Podľa zákona v ňom musia navyše uvádzať aj kolónku o tom, kto nehodu zavinil. Väčšinou ho ľuďom posielajú v slovenskom aj anglickom jazyku. „Doteraz sme sa nestretli s informáciou, či už zo strany našich klientov alebo zahraničných partnerov, že by bolo naše tlačivo Správa o nehode nejakým spôsobom nedostatočné a ani nemáme skúsenosť s tým, že by spôsobovalo problémy pri šetrení škôd spôsobených v zahraničí,“ uviedla hovorkyňa poisťovne Generali Katarína Ondra.

V zahraničí radšej s políciou

V prípade škodovej udalosti je najdôležitejšie určiť jej vinníka. Už necelé dva roky to musia ľudia na slovenských cestách zvládnuť aj bez asistencie polície. Volá sa iba k nehodám, pri ktorých sa vodiči na vinníkovi nevedia dohodnúť, ak niekto šoféroval opitý alebo nadrogovaný, na mieste sú ranení či usmrtení, poškodil sa verejný majetok, alebo z vozidiel vyteká kvapalina. Ešte pred zmenou legislatívy museli vodiči privolať na miesto nehody dopravnú políciu aj v prípadoch, kedy vznikla škoda na majetku vyššia ako 3 990 eur.

Iné pravidlá môžu platiť v zahraničí. Odborníci preto vo všeobecnosti odporúčajú, aby ľudia radšej zavolali políciu. „Bežnou a akceptovanou praxou je, že ak ste účastníkom dopravnej nehody v zahraničí, spravidla sa odporúča zavolať miestnu políciu na zdokumentovanie vzniknutej škody či situácie. Odporúčame tiež vyhnúť sa podpisu dokumentov z miesta nehody, pokiaľ im dotknutá osoba nerozumie, resp. s nimi v plnom rozsahu nesúhlasí. Je v takom prípade na mieste výhrady k dokumentom zaznamenať priamo v nich a v jazyku, ktorý dotyčná osoba dostatočne ovláda,“ tvrdí M. Gáfrik.

Ak už je na miesto nehody privolaná polícia, situáciu rieši ako dopravnú nehodu. Policajti na základe zisťovania a stôp nielen rozhodnú o vinníkovi, ale zároveň mu udelia aj pokutu. Na základe rozhodnutia polície nasleduje vyplnenie hlásenia o nehode a postup je potom rovnaký ako pri škodovej udalosti. Pri havarijnom poistení sa odporúča privolať políciu pri každej kolízii.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: