O tom, koho sa týka poplatok za odpad, rozhoduje zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Týmto zákonom sa ustanovujú miestne dane a miestne poplatky, ktoré môže ukladať mesto, obec alebo vyšší územný celok. Miestny poplatok potom ukladá mesto alebo obec a je príjmom jeho rozpočtu. Poplatok za odpad sa v podstate platí za komunálne a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.

Koho sa (ne)týka poplatok za odpad:

 • Poplatok za odpad musí platiť fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt alebo ktorá má oprávnenie užívať alebo užíva nehnuteľnosť.
 • Poplatok za odpad musí platiť právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako podnikanie nachádzajúcu sa na území obce.
 • Poplatok za odpad musí platiť podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.
 • Keď žije viacero osôb v spoločnej domácnosti, môže poplatkovú povinnosť prevziať na seba jeden z nich. Za iného to nesmie plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržuje v zahraničí.
 • Keď má osoba v obci trvalý aj prechodný pobyt, alebo užíva ďalšiu nehnuteľnosť, platí len za miesto trvalého pobytu. Prípadne keď má osoba má v obci trvalý alebo prechodný pobyt a súčasne v inej nehnuteľnosti podniká, platí poplatok iba z dôvodu trvalého alebo prechodného pobytu.
 • Keď má osoba v obci trvalý alebo prechodný pobyt a súčasne tam aj podniká, platí poplatok iba za trvalý pobyt. To neplatí, ak je v obci či meste zavedený množstvový zber.
 • Existuje aj inštitút ručiteľa poplatku v zákone a je ho možné použiť iba v prípade, ak si ho obec ustanovila vo svojom všeobecne záväznom nariadení.
 • Poplatok pre obec vyberá vlastník nehnuteľnosti, jeho zástupca alebo správca. Platiteľ sa môže s poplatníkom písomne dohodnúť, že poplatok zaplatí obci priamo poplatník.

Na aké odpady sa (ne)vzťahuje poplatok za odpad:

 • Ide o odpady z domácnosti vznikajúce na území obce okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby.
 • Ide o odpady z nehnuteľností slúžiace fyzickým osobám na rekreáciu ako sú záhrady, chaty, chalupy, na parkovanie, alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti.
 • Ide o odpady vznikajúce pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch firiem, fyzických osôb a občianskych združení.
 • Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác, za ktorý sa platí miestny poplatok. Obec je povinná zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber drobných stavebných odpadov, ak v obci nebol zavedený množstvový zber.
 • Do poplatku obec nemôže zahrnúť náklady na nakladanie s elektroodpadom, použitými batériami a akumulátormi či za odpad z obalov a neobalových výrobkov.
Poplatok za odpad
O tom, koho sa týka poplatok za odpad, rozhoduje zákon (Ilustračné foto: Freepik)

Kedy sa začína platiť poplatok za odpady:

 • Poplatková povinnosť vzniká dňom, keď poplatníkovi vznikne trvalý alebo prechodný pobyt v obci, kúpi nehnuteľnosť alebo si ju prenajme.
 • Poplatník je povinný obci oznámiť vznik, zánik a zmenu poplatkovej povinnosti. Lehota na splnenie povinnosti je 30 dní od rozhodujúcej skutočnosti.
 • Určujú sa sadzby poplatku za odpady a ich minimálne a maximálne hodnoty. Rozsah sadzby poplatku je určený za jeden liter, decimeter kubický alebo jeden kilogram komunálnych odpadov. Rovnako je určená minimálna a maximálna sadzba poplatku za osobu a kalendárny deň.
 • Obec si do poplatku môže zahrnúť náklady na zbernú nádobu pre zmesový odpad a na zberné nádoby triedeného odpadu.
 • Obec si môže ustanoviť vo svojom všeobecne záväznom nariadení sadzbu poplatku v rozsahu stanovenom zákonom. V prípade, že týmto spôsobom sadzbu poplatku obec nestanoví, platí sa poplatok v najnižšej sadzbe.
 • Ak je v obci zavedený množstvový zber odpadu, obec môže ustanoviť rôzne sadzby poplatku za liter, decimeter kubický alebo kilogram odpadu, v rozsahu dolnej a hornej výšky poplatku a podľa objemu zbernej nádoby a frekvencie odvozov.

Aký je poplatok za odpad a aké sú zľavy:

 • Poplatok za odpad je najmenej 0,0033 eura a najviac 0,0531 eura za jeden liter alebo decimeter kubický, ak v obci nebol zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu.
 • Poplatok za odpad je najmenej 0,0066 eura a najviac 0,1659 eura za jeden kilogram komunálnych odpadov vrátane drobných stavebných odpadov, ak v obci nebol zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu.
 • Poplatok za odpad je najmenej 0,0066 eura a najviac 0,1095 eura za osobu a kalendárny deň.
 • Poplatok za odpad je najmenej 0,015 eura a najviac 0,078 eura za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín, ak v obci bol zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu.
 • Obec môže poplatníkovi za určité obdobie, ktoré trvá viac ako 90 dní v priebehu zdaňovacieho obdobia a počas ktorého sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce, poplatok znížiť alebo odpustiť.
 • Ak poplatníkovi zanikla poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec mu vráti poplatok alebo jeho pomernú časť.
 • Podľa zákona môže obec poplatok znížiť alebo osoby úplne oslobodiť od poplatku osoby v hmotnej núdzi, staršie ako 62 rokov, držiteľa preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom či prevažne alebo úplne bezvládnej osobe.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: