Kto sa pre zdravotné dôvody nebude môcť osobne zúčastniť tohtoročných komunálnych a župných volieb priamo vo volebnej miestnosti, môže hlasovať doma prostredníctvom prenosnej volebnej schránky. Voľby z domu pritom nie sú výnimočné, fungujú aj pri parlamentných či prezidentských voľbách. Ministerstvo vnútra tvrdí, že na nedostavenie voliča do volebnej miestnosti musia byť závažné, najmä zdravotné dôvody.


Voľby do vyšších územných celkov (VÚC) a komunálne voľby sa budú tento roka konať naraz v sobotu 29. októbra. Prebehnú od 7. do 20. hodiny. Právo voliť v komunálnych voľbách má každý občan Slovenskej republiky alebo cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Platí to aj pre župné voľby, ale volič musí mať trvalý pobyt v obci alebo vojenskom obvode, ktoré patria do daného kraja.

Každý, kto splní tieto podmienky, potom môže voliť len v obci alebo meste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je aj zapísaný. To v praxi znamená, že ľudia musia prísť voliť v mieste trvalého bydliska. V tomto prípade sa totiž nedá voliť prostredníctvom voličského preukazu alebo napríklad zo zahraničia.

O voľby z domu treba žiadať

Ak teda niekto nemôže prísť voliť, má podľa slovenskej legislatívy právo vopred požiadať obec, prípadne v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o takzvané vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky. Musí to však byť v územnom obvode volebného okrsku podľa miesta voličovho trvalého pobytu. Inak povedané, voľby z domu sú možné len tak, že so schránkou prídu za voličom len tam, kde voliť môže.

Keď potom ku voličovi príde člen alebo členovia volebnej komisie so schránkou, musí volič preukázať svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca. Komisia zakrúžkuje jeho poradové číslo v samostatnom zozname voličov pre voľby do orgánov VÚC a samostatne v zozname voličov pre samosprávy obcí.

Voľby z domu
Voľby z domu nie sú výnimočné, fungujú aj pri parlamentných či prezidentských voľbách. (ilustračné foto: Depositphotos)

Volič potom v rámci župných volieb dostane modrú obálku a dva hlasovacie lístky s modrými pruhmi. Jeden lístok pre voľby do zastupiteľstva a jeden pre voľbu predsedu kraja. V rámci voľby do samosprávy obcí dostane volič prázdnu bielu obálku a dva biele hlasovacie lístky. Jeden pre voľby do obecného či mestského zastupiteľstva a jeden pre voľbu starostu či primátora. Prevzatie lístkov potvrdí podpisom.

Keďže aj vo volebnej miestnosti sa hlasuje v osobitnom priestore, ktorý je na voľbu určený, mal by mať súkromie aj človek na voľby z domu. Pri týchto voľbách tiež platí, že sa samostatne upravujú lístky na voľby do VÚC a samostatne zase lístky v rámci volieb do samosprávy obcí a miest. V opačnom prípade je takýto hlasovací lístok neplatný.

Koho si ľudia budú voliť:

V týchto voľbách si ľudia môžu naraz voliť starostov, primátorov, mestských poslancov či poslancov do obecných zastupiteľstiev, zástupcov mestských častí v Bratislave a Košiciach, ale aj županov a poslancov krajských zastupiteľstiev. Starostovia či primátori sú vo svojom úrade štyri roky, pri županoch a poslancoch krajských zastupiteľstiev volebné obdobie trvá až päť rokov.

Voľby z domu do VÚC:

Na hlasovacom lístku s modrými pruhmi, na ktorom sa volia poslanci krajských zastupiteľstiev, môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. Tento počet je uvedený na hlasovacom lístku. Na druhom lístku s modrými pruhmi pre voľbu župana môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. Oba tieto lístky potom treba vložiť do modrej obálky. Po vyplnení lístkov volič vloží modrú obálku do modrej schránky na hlasovanie pre voľby do VÚC. Ak bude modrá obálka v bielej urne alebo naopak, hlasovanie je neplatné.

Voľby z domu do samosprávy obce či mesta:

Keď bude volič vypĺňať biely hlasovací lístok s výberom poslancov obecného či mestského zastupiteľstva, tiež môže zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. Rovnako, ako pri voľbe zastupiteľov kraja, aj v tomto prípade je počet poslancov uvedený na hlasovacom lístku. Druhý biely lístok je určený na voľbu primátora či starostu. Tieto lístky musí vložiť do bielej obálky. Po vyplnení lístkov volič vloží bielu obálku do bielej schránky na hlasovanie pre voľby do orgánov samosprávy obcí. Ak bude biela obálka v modrej urne, hlasovanie je neplatné.

Čo ak sa volič pomýli:

Ak sa niekto pomýli, môže volebnú komisiu aj pri voľbe z domu požiadať o neupravené hlasovacie lístky. Tie, ktoré použiť nechce sa potom vkladajú do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, ktorú by mala mať komisia tiež so sebou. Ak to niekto neurobí, podľa ministerstva vnútra sa dopustí priestupku, za ktorý dostane pokutu 33 eur.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: