Na Slovensku pôsobí viac ako 15-tisíc podriadených finančných agentov. Každý z nich pracuje pre niektorého zo 455 samostatných finančných agentov. Klient si väčšinou vyberá sprostredkovateľa na základe vlastných skúseností či odporúčaní od známych. V novom seriáli sa pozrieme na najväčšie spoločnosti, ktoré majú pod sebou najviac podriadených agentov a generujú najväčší obrat.

Najväčšou spoločnosťou na trhu sprostredkovania z pohľadu tržieb ako aj počtu agentov je OVB Allfinanz Slovensko. Tá vlani dosiahla tržby z predaja služieb vo výške 40,866 milióna eur. Celkové výnosy, v ktorých sú zahrnuté aj tržby z predaja majetku, bol na úrovni 41,044 eura. Firma vlani hospodárila s čistým ziskom 3,044 milióna eur. Rok predtým bol tesne pod trojmiliónovou úrovňou.

V súčasnosti pre OVB pracuje 3 258 sprostredkovateľov. Najviac z nich má licenciu pre sektor poistenia alebo zaistenia. Poistky môže sprostredkúvať až 3 189 agentov OVB. Na druhom mieste je sektor poskytovania úverov, v ktorom pôsobí 2 379 agentov firmy. Licenciu pre všetkých šesť sektorov sprostredkovania má podľa údajov Národnej banky Slovenska 968 agentov OVB.

OVB patrí k najstarším sprostredkovateľom na Slovensku. Do obchodného registra bola zapísaná v novembri 1993. Predsedom predstavenstva firmy je v súčasnosti Jaroslav Vonkomer. Okrem neho je v predstavenstve aj Benedikt Fronc, Robert Schmidt a Andreas Simon.

Kto si delí zisk

Z Registra partnerov verejného sektora vyplýva, že títo štyria členovia predstavenstva sú zároveň aj koneční užívatelia výhod firmy. Za konečného užívateľa výhod sa považujú ľudia, ktorí skutočne kontrolujú alebo ovládajú danú firmu ako aj ľudia v prospech ktorých firma vykonáva svoju činnosť. Pri firmách sú konečnými užívateľmi výhod ľudia, ktorí majú právo na minimálne 25 percent zo zisku či aspoň 25-percentný podiel na hlasovacích právach.

Z poznámok k účtovnej závierke spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko vyplýva, že na konci minulého roku mala 86 zamestnancov, z toho bolo jedenásť vedúcich zamestnancov. Koncom roku 2018 mala firma 69 zamestnancov, z toho deväť vedúcich zamestnancov.

Spoločnosť OVB vlani vynaložila na mzdy 2,512 milióna eur. Keďže priemerný počet zamestnancov v minulom roku dosiahol 83, vychádza to priemerne 30 269 eur na jedného zamestnanca za rok. V tom sú však započítaní aj vedúci zamestnanci. Mediánová mzda preto zvyčajne býva nižšia ako priemerná.

Spoločnosť je súčasťou koncernu Signal Iduna Gruppe. Ide o skupinu s rovnakým postavením najvyšších podnikov v konsolidácii. V prípade OVB Allinanz Slovensko je materským podnikom, ktorý zostavuje aj konsolidovanú závierku, nemecká spoločnosť OVB Holding AG. Minulý rok OVB vyplatilo spoločnosti OVB Holding podielové náklady vo výške 1,054 milióna eur. Bol to tretí najvyšší náklad spoločnosti.

Úplne najviac pritom firma vynaložila na vyplatenie provízií pre finančných agentov. Vlani im zaplatila 27,693 milióna eur. OVB tak minulý rok na províziách vyplatilo 67,8 percenta z tržieb, ktoré zinkasovalo za predaj služieb. Druhou najvyššou položkou v nákladoch boli akcie pre sprostredkovateľov, ako sú rôzne školenia. Na tie firma vynaložila 1,223 milióna.

OVB Allfinanz Slovensko rozdelilo celý zisk akcionárom

Aktíva firmy dosahujú 13,182 milióna eur a záväzky 8,289 milióna. To znamená, že dlhy spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko dosahujú takmer 63 percent hodnoty majetku.

Spoločnosť nevlastní žiadne budovy. Z dlhodobého majetku majú najvyššiu hodnotu samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí. Ich celková hodnota podľa prvotného ocenenia bola vlani na úrovni takmer 909-tisíc eur. Sem spadajú napríklad autá.

Firma na konci minulého roku evidovala krátkodobé pohľadávky presahujúce 700-tisíc eur, ktoré boli po lehote splatnosti. Žiadne dlhodobé pohľadávky pritom nemala po lehote splatnosti. Celkovo mala spoločnosti vlani krátkodobé pohľadávky na úrovni 5,782 milióna eur a dlhodobé 1,651 milióna. Všetky záväzky ku koncu roku mala firma zaplatené v lehote splatnosti.

Na bankových účtoch malo OVB na konci minulého roku 4,323 milióna eur. Rok predtým to bolo 4,666 milióna.

Firma vlani rozdelila akcionárom celý zisk za rok 2018, ktorý dosiahol 2,929 milióna eur. Zisk na jednu akciu predstavoval 3 044 eur.