Opatrovateľský príspevok pre dôchodcu sa od júla tohto roka už nebude krátiť. Vyplýva to z návrhu nariadenia vlády, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie. Po novom sa tak nebude robiť rozdiel medzi opatrovateľom, ktorý poberá dôchodok a tým, ktorý môže byť ešte pracovať. Okrem toho sa základná suma príspevku dostane na úroveň čistej minimálnej mzdy.


Ministerstvo práce, ktoré návrh predložilo, tvrdí, že k aktuálnym zmenám ho zaviazala novela zákona o peňažných príspevkoch spred dvoch rokov. Ten ustanovil povinnosť nariadením vlády, aby sa od júla tohto roka upravili výšky peňažného príspevku na opatrovanie tak, aby peňažný príspevok poskytovaný opatrovateľovi poberajúcemu dôchodkovú dávku bol v rovnakej výške, v akej ho dostávajú ľudia v produktívnom veku a v závislosti od počtu opatrovaných osôb.

Pravidlá pre opatrovateľský príspevok sa naposledy menili na začiatku vlaňajška. Pôvodne sa dôchodcom príspevok ešte znižoval, keď bolo opatrovanej osobe poskytovaná ambulantná forma sociálnej služby. Po tejto zmene bol peňažný príspevok na opatrovanie od vlaňajšieho júla ustanovený už len v štyroch výškach v závislosti od počtu opatrovaných osôb a od toho, či opatrovateľ poberá, alebo nepoberá dôchodkovú dávku.

Opatrovateľský príspevok pre dôchodcu

Základná suma pri starostlivosti o jednu osobu s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) pre opatrovateľa stúpne na 615,50 eura mesačne. Pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP bude suma na úrovni 818,60 eura mesačne. Sumy peňažných príspevkov je možné ešte zvýšiť o sto eur mesačne, ak je opatrovanou osobou s ŤZP jedno alebo viacero nezaopatrených detí a zároveň opatrovník nemá príjem zo zamestnania ani nepoberá dôchodok. Nariadením sa zvýši aj peňažný príspevok na osobnú asistenciu, ktorý stúpne z pôvodných 5,52 eura na 5,83 eura.

V súčasnosti platí, že základná výška príspevku pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP je na úrovni 569 eur. Pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP je základná suma 756,80 eura. Ak je opatrovníkom dôchodca a stará sa o jednu osobu, dostáva 426,75 eura mesačne. Pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP má penzista nárok na 567,60 eura mesačne.

Opatrovateľský príspevok pre dôchodcu od júla 2024 (suma)
Aký bude opatrovateľský príspevok pre dôchodcu od júla 2024? (Ilustračné foto: Freepik/opatrovateľský príspevok pre dôchodcu)

Aj keď budú po novom platiť len dve sumy, nič sa nemení na tom, že sa môžu krátiť. Stane sa to v prípade, ak má opatrovaná osoba príjem, ktorý je vyšší ako dvojnásobok životného minima. Príspevok sa kráti aj v prípade, že sa opatruje nezaopatrené dieťa a príjem osoby s ŤZP prevyšuje trojnásobok sumy životného minima. Ak je opatrovaná osoba poberateľom zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť, príspevok sa zníži o sumu tohto zvýšenia.

Zmenia sa aj pravidlá príjmu opatrovateľa

Nárok na opatrovateľský príspevok od júla môže získať viac ľudí, ktorí pracujú, ale zároveň sa o niekoho starajú. V súčasnosti platí, že príspevok dostanú len v prípade, že ich príjem zo zamestnania nie je vyšší ako dvojnásobok životného minima. Po novom úroveň stúpne na 2,5-násobok. Životné minimum od začiatku júla tohto roka vzrastie zo súčasných 268,88 eura na 273,99 eura mesačne. To znamená, že zamestnanec môže od leta poberať príspevok v prípade, že nezarába viac ako 685 eur.

Analýza ministerstva ukazuje, že opatrovateľov v produktívnom veku ani po zmenách príliš nepribudne. Kým v tomto roku ich je 43 578, o tri roky neskôr sa ich počet odhaduje na úrovni 46 833. Naopak, opatrovateľov v dôchodku pribudne viac. V tomto roku ich je 27 141, no o tri roky neskôr sa má ich počet vyšplhať na 32 031.

Zvýšenie opatrovateľského príspevku a príspevku na osobnú asistenciu bude len v tomto roku štátnu kasu stáť viac ako 32,78 milióna eur. V budúcom roku sa výdavky odhadujú na úrovni 82,73 milióna eur, o rok neskôr vo výške takmer 89 miliónov eur a v roku 2027 by si malo nariadenie vyžiadať 94,78 milióna eur. „Ide o zvýšenie rozpočtových výdavkov kapitoly ministerstva práce určených na vyplácanie kompenzácií sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia,“ tvrdí ministerstvo práce.

Kto má nárok na opatrovateľský príspevok:

  • Opatrovníkom môže byť manžel, manželka, rodič, náhradný rodič, súdom ustanovený opatrovník, dieťa, starý rodič, vnuk, vnučka, súrodenec, nevesta, zať, svokor, svokra, švagor, švagriná, neter či synovec fyzickej osoby s ŤZP.
  • Ak nespadá opatrovník do žiadnej rodinnej väzby, stačí, ak s opatrovanou osobou žije. Musí byť plnoletý, mať spôsobilosť na právne úkony a byť schopný vykonávať opatrovanie. Opatrovaná osoba tiež na to musí udeliť písomný súhlas.
  • Opatrovateľský príspevok pre dôchodcu či zamestnanca sa poskytuje vždy len jednej oprávnenej osobe. Ak opatrujúca osoba vykonáva zamestnanie, má nárok na príspevok len v prípade, že jej mesačný príjem nie je vyšší ako 2,5-násobok sumy životného minima.
  • Zamestnanie ale nemôže byť v rozpore s účelom a rozsahom opatrovania. Opatrujúca osoba môže byť aj študent. Opatrujúci študent zase musí mať za seba náhradu v opatrovaní v čase, keď musí byť v škole.
  • O opatrovateľský príspevok pre dôchodcu či zamestnanca sa žiada na úrade práce.