Júlová zmena výšky životného minima ovplyvnila aj exekúcie. Základná suma životného minima stúpla z pôvodných 218,06 eura na 234,42 eura mesačne. Podľa zákona ide o minimálnu mesačnú sumu, ktorá je potrebná na výdavky jednej osoby v hmotnej núdzi. Preto je zároveň v rôznych percentuálnych podobách chránená aj pred exekútormi. Keďže sa od júla chránená suma zvýšila, ľuďom s dlhmi zostane z výplaty či dôchodku aj viac peňazí.

Exekučné zrážky sa tak v praxi od júla znížia alebo v prípade penzistov môže nastať aj situácia, kedy bude chránená suma vyššia ako dôchodková dávka. Exekúcie z penzie sa teda vtedy už vykonávať nebudú. Zrážky z dôchodku sa ale môžu líšiť podľa toho, či pôjde o prednostnú alebo neprednostnú pohľadávku, prípadne, či dôchodca neživí ešte ďalšiu osobu. Penzisti by mali podľa Sociálnej poisťovne zmeny pocítiť v augustovom výplatnom termíne dôchodkov.

Exekúcie z dôchodku sa zmenia od júla

O výške exekúcie rozhoduje stanovené percento zo životného minima. Ak ide o prednostnú pohľadávku, musí poberateľovi dôchodku od júla z penzie zostať sto percent sumy životného minima. To znamená, že mu zostane minimálne 234,42 eura mesačne. Ak pôjde o neprednostnú pohľadávku, poberateľovi dôchodku musí zostať aspoň 140 percent sumy životného minima. V tomto prípade ide o 328,18 eura mesačne.


Suma, ktorá musí penzistovi po exekúcii zostať, bude ešte vyššia v prípade, ak niekoho vyživuje. Minimálna suma dôchodku sa vtedy zvýši o ďalších 50 percent životného minima na jednu vyživovanú osobu. Ak pôjde o prednostnú pohľadávku, je to 117,21 eura mesačne. V praxi mu z dôchodku po zrážke prednostnej pohľadávky musí zostať 351,63 eura.

Ešte viac to bude pri takzvanej neprednostnej pohľadávke. Pri vyživovaní ďalšej osoby sa mu základ dôchodku, ktorý mu musí zostať, zvýši o ďalšiu polovicu zo 140 percent sumy životného minima na jednu vyživovanú osobu. To v zásade znamená, že po zrážke neprednostnej pohľadávky musí poberateľovi dôchodku zostať minimálne 492,27 eura mesačne.

Pre dôchodcov, ktorým už Sociálna poisťovňa nebude uplatňovať exekučné zrážky z dôchodku, to neznamená, že by im exekúcia zanikla. „Exekúcia naďalej existuje, len sa z nej nevykonávajú zrážky z dôchodku. O samotnej exekúcii a vykonávaní zrážok z dôchodkovej dávky nerozhoduje Sociálna poisťovňa, ale príslušný exekútor,“ upozorňuje poisťovňa.

Koľko musí dôchodcovi s exekúciou zostať od júla 2022:

  • Pri prednostnej pohľadávke minimálne 234,42 eura mesačne.
  • Pri neprednostnej pohľadávke minimálne 328,18 eura mesačne.
  • Pri prednostnej pohľadávke s jednou vyživovanou osobou minimálne 351,63 eura mesačne.
  • Pri neprednostnej pohľadávke s jednou vyživovanou osobou minimálne 492,27 eura mesačne.
Exekúcie
Exekúcie sa zmenili kvôli rastu životného minima. (Ilustračné foto: Freepik)

Exekúcie a penzie (otázky a odpovede):

1. Kedy začne Sociálna poisťovňa vykonávať zrážky z dôchodku?

Sociálna poisťovňa je povinná začať vykonávať exekučné zrážky z dôchodku po doručení uznesenia o nariadení exekúcie alebo príkazu na začatie exekúcie. Sociálna poisťovňa o tom sama nerozhoduje, len plní legislatívnu povinnosť ako platiteľ dôchodku. Sumy zrazené z dôchodku musí posielať oprávnenému alebo exekútorovi. Zrážky sa netýkajú len samotnej výšky dlhu, ale napríklad aj náhrady trov exekučného konania. Poisťovňa to dôchodcovi písomne oznámi aj s dátumom, od ktorého dostane dôchodok prvýkrát vyplatený v nižšej sume. Potom o zrážkach informuje vždy, keď sa ich výška zmení.

2. Aké sú to prednostné pohľadávky?

Prednostné pohľadávky sú napríklad výživné, náhrady škody spôsobenej poškodenému ublížením na zdraví, náhrady škody spôsobenej úmyselnými trestnými činmi, ďalej sú to dane, poplatky a clá, dlhy na zdravotnom a sociálnom poistení, pohľadávky na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, na preplatkoch na náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, dávkach sociálneho poistenia, dôchodkoch starobného dôchodkového sporenia, prídavku na dieťa, ďalej pohľadávky náhrady za príspevok na výživu dieťaťa a príspevok na úhradu potrieb dieťaťa zvereného do pestúnskej starostlivosti či pohľadávky úhrady za sociálne služby poskytované podľa osobitného predpisu.

3. Čo je to základná suma?

Základná suma je suma, ktorá musí penzistovi zostať z dôchodkovej dávky po mesačnej zrážke. Od 1. júla tohto roka sa dôchodcovi pri prednostnej pohľadávke nesmie z mesačnej sumy dôchodku zraziť základná suma na úrovni 234,42 eura mesačne, pri neprednostnej pohľadávke to je suma 328,18 eura mesačne. Základná suma sa ešte zvyšuje na každú ďalšiu vyživovanú osobu.

4. Ako sa počítajú exekučné zrážky z dôchodku?

Exekučné zrážky z dôchodku sa určia tak, že z penzie sa odpočíta základná suma, zvyšok dôchodku sa zaokrúhli nadol na sumu deliteľnú tromi vyjadrenú v eurocentoch a rozdelí sa na tri časti. Prvá tretina je určená na všetky pohľadávky. Druhá tretina je určená na prednostné pohľadávky. Tretia tretina sa pripočíta k základnej sume, ktorá sa nesmie z dôchodku zraziť. Na úhradu pohľadávky možno použiť jednu alebo dve tretiny. Ak ide o neprednostnú pohľadávku, zrážka sa vykoná v rozsahu prvej tretiny. Ak o prednostnú, zrážka sa vykoná v rozsahu prvých dvoch tretín.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: