Nie všetci penzisti majú automaticky nárok na rodičovský bonus. Ide o tých, ktorí poberajú penziu len z cudziny. Keďže ich Sociálna poisťovňa nemá v evidencii, musia o rodičovský dôchodok požiadať. Aj pre nich platí, že musia na rodičovský dôchodok spĺňať stanovené podmienky. Jednou z najdôležitejších je, že ich dieťa pracuje na Slovensku.


To, či penzista s dôchodkom z cudziny žije na Slovensku alebo v zahraničí, nie je pri priznaní rodičovského bonusu rozhodujúce. Dôchodcovia môžu o bonus žiadať v podstate kedykoľvek počas roka. Sociálna poisťovňa to pripomína hlavne kvôli tomu, že pri iných oznamovacích povinnostiach v rámci bonusu existujú termíny. Tie majú hlavne pracujúce deti, ktoré si napríklad neželajú, aby ich rodičia alebo jeden z nich dostávali bonus.

Dôchodcovia s penziou z cudziny sa musia na poisťovňu obrátiť s oficiálnou, prípadne neformálnou žiadosťou. V oboch prípadoch ju musia odoslať poštou alebo priniesť do pobočky osobne.

Žiadosť aj rodné listy


Keď sa dôchodcovia rozhodnú pre formulár, musia si ho stiahnuť a vyplniť. Formulár musí obsahovať osobné údaje ako meno, adresu, kontakt či druh dôchodku a štát, z ktorého ho penzista dostáva. V žiadosti sa vypĺňajú aj identifikačné údaje o dieťati. Penzista v nej tiež určí, či chce bonus dostávať na účet alebo v hotovosti. Na konci musí podpísať aj čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov. Rovnaké údaje by mali penzisti vyplniť aj v neformálnej žiadosti. Sociálna poisťovňa tvrdí, že ju bude akceptovať aj v ich rodnom jazyku.

Okrem toho musia penzisti preukázať svoj nárok na rodičovský bonus dokladmi. Povinnou prílohou k žiadosti je napríklad kópia rozhodnutia alebo potvrdenie inštitúcie, ktorá dôchodok z cudziny vypláca. To sa netýka penzistov, ktorí poberajú dôchodok z krajín Európskej únie (EÚ).

Žiadatelia musia predložiť aj kópiu rodných listov detí. Ale len v prípade, ak ide je penzista cudzinec. Poisťovňa bude akceptovať aj rodný list v rodnom jazyku žiadateľa. Povinnou kópiou pre náhradných rodičov je kópia rozhodnutia, že im bolo dieťa zverené do náhradnej starostlivosti.

V prípade, že penzista žiada o vyplácanie rodičovského bonusu na účet, musí priložiť doklad o tom, že je jeho majiteľom. Stačí napríklad potvrdenie príslušnej banky alebo zmluva o zriadení účtu.

nárok na rodičovský bonus
Nie všetci penzisti majú automaticky nárok na rodičovský bonus. (Ilustračné foto: Freepik)

Nárok na rodičovský bonus s podmienkami

Rodičovský bonus sa bude vzťahovať len na rodičov detí, ktoré pracujú alebo platia odvody na Slovensku. Ak sú deti v zahraničí, nemôžu pracovať pre postihnutie alebo zomreli, ich rodičia v penzii nárok na bonus nemajú. Z nároku sú vylúčení aj rodičia niektorých štátnych zamestnancov ako napríklad vojakov či policajtov.

Pre tento rok sa bude sledovať mzda pracujúceho dieťaťa z roku 2021. Ak dieťa penzistu s dôchodkom s cudziny vtedy nepracovalo, nárok na rodičovský bonus v tomto roku jednoducho nemá. Žiadať môže napríklad na ďalší rok, ak sa jeho dieťa zamestnalo vlani.

Pracujúce dieťa bude prispievať zo svojej hrubej mzdy 1,5 percenta jednému rodičovi na dôchodku a 1,5 percenta druhému rodičovi. Uznaný nárok na rodičovský bonus nezvýši jeho výšku odvodov a nebude mať vplyv ani na výšku jeho budúceho dôchodku. V celom systéme bonusu hrá dieťa rozhodujúcu úlohu len pri výške zárobku, aby z neho mohla poisťovňa vypočítať sumu rodičovského bonusu. V skutočnosti ho zaplatí štát.

Sociálna poisťovňa bude bonus počítať maximálne z 1,2-násobku priemernej mzdy v krajine. Maximálny bonus v tomto roku bude zhruba 262 eur ročne. Bude sa to týkať aj živnostníkov či dobrovoľných poistencov, pri ktorých sa bonus počíta zo sumy, z ktorej platili odvody. Rodič dostane bonus aj v prípade, že dieťa nepracovalo celý rok. Vypočíta sa zo zárobku za mesiace, kedy pracovalo.

Keďže ide o prvý rok fungovania bonusu, penzisti ho dostanú naraz. Sociálna poisťovňa totiž potrebuje nabehnúť na nový systém. Poberateľov dôchodku rozdelila na dve kategórie. Do prvej patria tí, čo už dôchodok poberajú. Bonus dostanú vyplatený naraz v jednej sume do 30. septembra tohto roka. Druhú skupinu tvoria ľudia, ktorí o dôchodok žiadajú počas tohto roka podľa toho, kedy dovŕšia dôchodkový vek. Bonus budú mať priznaný priebežne počas roka spolu s penziou.

Nárok na rodičovský bonus podľa príjmu dieťaťa:

Hrubá mesačná mzda dieťaťa v roku 2021Mesačný bonus na jedného dôchodcuRočný bonus na jedného dôchodcu
646 €10 €120 €
800 €12 €144 €
1 000 €15 €180 €
1 133 €17 €204 €
1 200 €18 €216 €
1 400 €21 €252 €
Zdroj: MPSVaR (nárok na rodičovský bonus)