Národná banka Slovenska (NBS) si posvietila na dve spoločnosti zo skupiny Arca. Firmám Nova Real Estate Finance a Nova Green Finance udelila pokutu za to, že nezverejnili ročnú finančnú správu za rok 2020 v stanovenej lehote. Každá z firiem musí zaplatiť 5 000 eur.


Podľa zákona o burze musia tieto firmy zverejniť ročnú finančnú správu najneskôr do štyroch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia. Zároveň tieto správy musia predložiť centrálnej banke. Ani jedna z firiem to neurobila.

NBS zároveň prikázala spoločnostiam Nova Real Estate Finance a Nova Green Finance, aby ročnú finančnú správu za rok 2020 zverejnili na svojich internetových stránkach a aby ju zároveň predložili do centrálnej evidencie regulovaných informácií, ktorú vedie NBS alebo do registra účtovných závierok.

Za obidvomi firmami stojí Arca

Hoci obe firmy podali proti udeleniu pokuty rozklad, banková rada NBS oba opravné prostriedky zamietla a potvrdila pôvodné prvostupňové rozhodnutie. Udelenie pokuty je tak už právoplatné. Spoločnosti dostali na zaplatenie 30 dní.

V oboch firmám je jediným akcionárom Arca Capital Slovakia. Predsedom predstavenstva oboch spoločností je Rastislav Velič. Ten stojí aj na čele Arca Investments či Arca Capital Slovakia. Obidve tieto firmy sú v reštrukturalizácii.

Spoločnosti Nova Real Estate Finance a Nova Green Finance vydávali dlhopisy. Z notárskych zápisníc zo schôdzí veriteľov vyplýva, že tieto dlhopisy boli síce zabezpečené ručiteľským vyhlásením, no ručiteľom bola v oboch prípadoch Arca Capital Slovakia.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: