Poisťovňu Novis čaká potom, ako jej Národná banka Slovenska (NBS) odobrala licenciu, likvidácia. Šanca, že poisťovňa túto situáciu prežije v zdraví, je minimálna. Klienti poisťovne by tak mali začať rozmýšľať nad tým, čo budú robiť ďalej, aby neprišli o poistnú ochranu. Ľudia, ktorí mali v Novise uzatvorené investičné životné poistenie, musia zase riešiť, ako sa dostanú k svojim peniazom, ktoré prostredníctvom poisťovne investovali.

Právnik zo spoločnosti Allen & Overy Peter Jedinák pre Finsider povedal, že klienti by nemali jednostranne prestať platiť poistné. „Poistné zmluvy zostávajú platné a teda aj klienti majú stále povinnosť platiť poistné. Jednostranné neplatenie znamená pre klientov riziko, že Novis, alebo jeho likvidátor či konkurzný správca, bude nezaplatené poistné vymáhať,“ vraví.

Kto nechce naďalej platiť poistné, môže zmluvu vypovedať. Aké pravidlá v tomto prípade platia, by malo byť uvedené v poistnej zmluve. „Ak teda klient nechce ďalej zotrvať v poistnom vzťahu, preferovaná možnosť je zrejme poistnú zmluvu riadne vypovedať,“ radí P. Jedinák. Podľa občianskeho zákonníka má poisťovňa nárok na poistné až do skončenia poistenia.

Ani finančný analytik z OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik neodporúča, aby klienti Novisu prestali platiť platiť poistné bez toho, aby riadne vypovedali zmluvu. „V opačnom prípade by sa totiž na zmluvu po uplynutí lehôt mohlo nazerať ako na neplatnú, čo by mohlo ovplyvniť podanú pohľadávku. Je to síce extrémny prípad, ale pre istotu je vhodné, aby v momente začatia likvidácie mal klient splnené všetky povinnosti voči poisťovni, a mohol tak v plnej miere požiadať o vyplatenie svojej pohľadávky,“ povedal M. Búlik.

Fiktívne investovanie i nedostatočná solventnosť

Klienti, ktorí majú v Novise investičné životné poistenie, musia podľa P. Jedináka zvážiť, či majú ešte dostatočný stupeň dôvery v poisťovňu a prípadné zhodnotenie investičnej zložky poistenia. Ak nie, klienti môžu aj túto zmluvu vypovedať, v dôsledku čoho dôjde k zániku povinnosti platiť poistné a mala by im byť byť vyplatená odkupná hodnota. P. Jedinák upozorňuje, že v takomto prípade treba počítať s poplatkami a ďalšími nákladmi za predčasné zrušenie zmluvy.

U mnohých klientov môže vyvstať aj otázka, či poisťovňa bude mať dostatok peňazí na to, aby im vyplatila hodnotu ich účtu. Za najzávažnejší dôvod, prečo Novis prišiel o licenciu, NBS označila nedostatočnú solventnosť poisťovne. To znamená, že poisťovňa nemá dostatok zdrojov na krytie svojich záväzkov. Poisťovňa Novis podľa NBS síce vykazovala, že kryje kapitálovú požiadavku na solventnosť, no v skutočnosti jej vlastné zdroje boli nižšie.

Ďalším z faktorov, ktoré ovplyvnili odobratie licencie, bolo aj simulované investovanie. Novis mal podľa centrálnej banky zmeniť všeobecné poistné podmienky tak, že nemusel peniaze klientov reálne investovať, ale namiesto toho ich len vykazoval, ako keby ich investoval. Peniaze klientov tak reálne nemusia byť v podielových fondoch.

Odňatie licencie neznamená, že Novis nemá z čoho vyplatiť klientov

Novis mal podľa NBS takto upraviť poistné podmienky v troch krajinách. Je medzi nimi aj Taliansko, kde má Novis najviac uzatvorených zmlúv. Slovensko naopak medzi štáty, v ktorých mala poisťovňa uplatňovať takéto pravidlá, nepatrí.

Právnik P. Jedinák vysvetľuje, že odňatie licencie a likvidácia samo o sebe neznamená, že poisťovňa nie je schopná plniť svoje záväzky. „NBS konštatovala určité porušenie vrátane nedostatku solventnosti, teda kapitálu, to však znamená len to, že poisťovňa nemá toľko kapitálu, koľko by podľa poistnej regulácie mala mať. Nie však to, že je v úpadku a neschopná vyplatiť klientov,“ vraví.

Dôležité je podľa neho aj to, že NBS uložila obmedzenia dispozície s majetkom poisťovne, teda podniká kroky na ochranu existujúceho majetku. „Podľa poslednej zverejnenej správy sa poisťovňa javí ako solventná a schopná splniť záväzky,“ hovorí P. Jedinák. Zároveň platí. že majetok klientov, respektíve majetok vo fondoch by mal byť oddelený od majetku poisťovne. Ako to v skutočnosti je, zistí až likvidátor.

Klienti poisťovne majú pri likvidácii prednosť

Klienti poisťovne budú zároveň pri likvidácii poisťovne vo výhode v porovnaní s ostatnými veriteľmi poisťovne. „Nároky z poistenia majú v konkurze nadradené poistenie nad všetkými ostatným nezabezpečenými pohľadávkami a teda možno dúfať, že akékoľvek technické rezervy a investovaný majetok sa použije prednostne na uspokojenie klientov,“ tvrdí P. Jedinák.

Poisťovňa Novis už avizovala, že podá správnu žalobu a požiada súd o odklad účinnosti rozhodnutia NBS o odobratí licencie. Právnik zo spoločnosti Allen & Overy hovorí, že síce existuje možnosť, že súd prizná odklad účinnosti rozhodnutia, ale takéto prípady nie sú časté. „V každom prípade, súdne konanie môže trvať roky a ťažko si predstaviť, že v takých podmienkach bude poisťovňa prosperovať. Tiež si ťažko predstaviť, že by NBS prikročila k takémuto prakticky nezvratnému kroku bez veľmi starostlivého zváženia všetkých okolností a ignorujúc riziko a následky svojho prípadného pochybenia,“ hovorí P. Jedinák.

NBS sa podľa neho všeobecne stavia k sankciám a obzvlášť takýmto drastickým sankciám uvedomelo a opatrne. „To implikuje, že dôvody pre odňatie licencie a skutkový stav boli skutočne vážne a možno predpokladať, že pokiaľ NBS niekde hrubo nepochybila, čo by bolo výnimočné a zvláštne, súdne konanie na veci nič nezmení,“ dodal P. Jedinák.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: