Banková rada Národnej banky Slovenska (NBS) ešte 1. júna rozhodla, že poisťovňa Novis príde o licenciu. Znamená to koniec jej podnikania, pretože bez licencie už nemôže predávať svoje produkty. Napriek tomu má stále klientov, voči ktorým má záväzky a platia aj všetky uzatvorené poistné zmluvy. Odobratie licencie znamená, že poisťovňa pôjde pod vedením konkurzného správcu do likvidácie. V tomto procese bude správca vyrovnávať prihlásené pohľadávky nielen od klientov poisťovne, ale aj od investorov, dodávateľov a zmluvných partnerov.

„Národná banka Slovenska (NBS) požiadala súd o začatie likvidácie. Až do dňa, kedy začne likvidácia poisťovne, zmluvný vzťah zostáva bez zmeny, čiže klienti majú naďalej poistné krytie, nárok na vyplatenie poistného plnenia aj ostatné nároky vyplývajúce z poistných zmlúv. Odobratie licencie teda nemá vplyv na trvanie existujúcich poistných zmlúv. Odo dňa, kedy začne likvidácia, sa situácia zmení a klienti si budú môcť prihlasovať svoje pohľadávky. Ide napríklad o nespotrebované poistné alebo plnenia z nahlásenej poistnej udalosti,“ vysvetľuje finančný analytik z OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik.

Aj keď poisťovňa smeruje do likvidácie, podľa jeho slov by mali ľudia platiť poistné až do dňa, kedy sa reálne začne. „V opačnom prípade by sa totiž na zmluvu po uplynutí lehôt mohlo nazerať ako na neplatnú, čo by mohlo ovplyvniť podanú pohľadávku. Je to síce extrémny prípad, ale pre istotu je vhodné, aby v momente začatia likvidácie mal klient splnené všetky povinnosti voči poisťovni, a mohol tak v plnej miere požiadať o vyplatenie svojej pohľadávky,“ upozorňuje analytik. Poisťovňa Novis nemôže uzatvárať nové poistné zmluvy od 5. júna tohto roka. Likvidácia sa ešte nezačala, musí o nej rozhodnúť súd.

Podľa M. Búlika by v súčasnosti klientom nepomohlo ani hromadné rušenie poistných zmlúv. „Klienti nevedia z poisťovne získať späť peniaze, keďže boli spotrebované na poistné a v prípade investovania sú uložené na osobitnom účte, ku ktorému nemajú klienti prístup. Zrušenie poistnej zmluvy klientom nijako nepomôže, pretože bežia výpovedné lehoty a okrem toho klient ušetrí len budúce platby poistného. Keďže začatie likvidácie pravdepodobne uvidíme v dohľadnej dobe, je treba počkať a následne si prihlásiť svoje pohľadávky,“ tvrdí finančný analytik.

Stále sa nahlasujú poistné udalosti

Likvidátora menuje súd náhodným výberom zo zoznamu špeciálnych konkurzných správcov určených pre likvidácie finančných inštitúcií a poisťovňa Novis tak vstúpi do likvidácie. Likvidátor bude podľa NBS informovať všetkých klientov a vyzve ich na prihlásenie svojich pohľadávok voči spoločnosti Novis. Na základe výzvy likvidátora je potrebné prihlásiť pohľadávky. Ten každého informuje, ako to má urobiť. Týka sa to aj zahraničných klientov, keďže poisťovňa na pôsobenie v iných krajinách používala slovenskú licenciu.

Napriek strate licencie môžu ľudia naďalej nahlasovať poistné udalosti. Postup sa v tomto prípade líši podľa toho, či poistná udalosť nastane pred vstupom poisťovne do likvidácie a tiež podľa toho, či išlo o poistnú zmluvu s investičnou zložkou alebo bez. Pri rizikovom životnom poistení bez sporenia sa pred začatím likvidácie poistné udalosti nahlasujú poisťovni ako doteraz. Po tomto termíne už klient môže len nahlásiť svoju pohľadávku na nespotrebované poistné.

Pri investičnej životnej poistke sa pred začatím likvidácie poistné udalosti nahlasujú poisťovni ako doteraz, po tomto termíne má klient nárok na zodpovedajúce technické rezervy. NBS v takom prípade odporúča prihlásiť ako pohľadávku poslednú sumu, o ktorej ich poisťovňa informovala vo výpise. Ide o takzvanú hodnotu poistného účtu.

Poisťovňa Novis
Poisťovňa Novis prišla o licenciu, čo pre znamená koniec podnikania. (Foto Finsider: Peter Csernák)

Ľudia si nemôžu po vstupe spoločnosti do likvidácie naspäť pýtať zaplatené poistné. Výnimkou sú len prípady, kedy pred likvidáciou nedošlo k uzatvoreniu poistnej zmluvy a klient už poistné zaplatil. Vtedy si môže tieto peniaze nárokovať u likvidátora. Podľa centrálnej banky pohľadávky nezaniknú, aj keď sa k nim niekto z klientov vôbec neprihlási. „Likvidátor musí zohľadniť všetky záväzky, ktoré má poisťovňa Novis v účtovníctve a v prípade ich neprihlásenia bude plniť do úschovy. Je ale vhodné si pohľadávky prihlásiť v každom prípade,“ tvrdí NBS.

Centrálna banka pritom nebude hodnotiť priebeh likvidácie ani posudzovať platnosť a trvanie poistných zmlúv, či nároky klientov. Keď sa likvidátor s klientmi nedohodne, bude o výsledku rozhodovať súd.

Poisťovňa Novis o novú licenciu žiadať nemôže

Keďže poisťovňa nesúhlasí s rozhodnutím NBS, pripravuje správnu žalobu a požiada súd o odklad účinnosti rozhodnutia. Podľa jej stanoviska je v rozhodnutí množstvo chýb. „Novis je presvedčený, že rozhodnutie NBS je nesprávne a založené na chybnom vyhodnotení faktov a nesprávnom uplatnení príslušných zákonov. Naviac, všetky dôkazy, ktoré Novis doručil NBS, boli odignorované. A to dokonca aj znalecký posudok súdneho znalca z Viedne, ktorý konštatuje, že NBS pre účely tohto rozhodnutia skreslila Solvency súvahu Novisu do takej miery, že znalec v súvislosti s postupom NBS použil pojem falzifikácia,“ tvrdí poisťovňa.

Keď odobratie licencie nezvráti ani súd, poisťovňa Novis prestane fungovať. Centrálnu banku o novú licenciu požiadať nemôže. „Rovnaká spoločnosť nemôže po odobratí licencie požiadať NBS o novú licenciu. Môžu tak však urobiť, samozrejme, napríklad akcionári Novisu pod inou entitou, pričom NBS bude ako pri každej inej žiadosti skúmať splnenie zákonných podmienok pre udelenie licencie,“ dodáva M. Búlik.

Hlavným dôvodom odobratia licencie bolo v tomto prípade nedodržanie pravidiel solventnosti. Poisťovne sú totiž povinné udržiavať kapitál v takej výške, aby vedeli pokryť napríklad hromadné vypovedanie zmlúv. Poisťovňu to zároveň chráni pred krachom. Ak však poisťovňa túto povinnosť nedodržiava, čo bol podľa NBS aj prípad Novisu, môže byť ohrozená. Centrálna banka si to pri Novise všimla už začiatkom minulého roku. Už vtedy poisťovni zakázala robiť kroky, ktorými by sa znižovala hodnota jej majetku.

Predtým poisťovňa Novis dostala zo strany centrálnej banky viaceré pokuty. Pred viac ako tromi rokmi napríklad dostala pokutu 175-tisíc eur za používanie nekalých obchodných praktík. O rok neskôr musela zaplatiť pokutu 100-tisíc eur. V rovnakom roku dostala zákaz narábať s vlastnými peniazmi a majetkom. Ďalšie opatrenie prišlo v roku 2021, kedy NBS poisťovni vyčítala, že investovala menej peňazí od klientov, ako bolo dohodnuté v zmluvách a podmienkach.

Napriek pokutám a odobratiu licencie poisťovňa Novis na svojej internetovej stránke návštevníkov naďalej víta vetou, v ktorej im oznamuje, že počas svojho pôsobenia dosiahla významné úspechy.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: