Náklady sú vysoké, prinášajú nízku návratnosť investícií a niektoré sú vytvorené príliš zložito na to, aby bol klient schopný si dobre vybrať. Tak v skratke hodnotí životné investičné poistenie Národná banka Slovenska (NBS) vo svojej Správe o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom v oblasti ochrany spotrebiteľa za minulý rok.

Centrálna banka sa v rámci poistiek zamerala hlavne na zrozumiteľnosť a prehľadnosť predzmluvných informácii, zmlúv a poistných podmienok pri investičných životných poisteniach ponúkaných na Slovensku. V ochrane spotrebiteľa sa táto oblasť podľa NBS nazýva požiadavky na transparentnosť.

„Čím sú produkt alebo služba zložitejšie, tým ťažšie sa nám vyberá. Pre informované rozhodnutie je preto dôležité, aby sme mali dostupné dostatočne prehľadné a zrozumiteľné informácie o produkte či službe,“ vysvetľuje regulátor v správe.

Nízka návratnosť a vysoké náklady

Výsledky analýzy ukázali podobné výsledky, k akým dospel ešte v roku 2015 aj Európsky orgán dohľadu pre poisťovníctvo a osobné dôchodky (EIOPA). Podľa neho je investičné poistenie pre niekoho výhodné, ale ich náklady sú vo viacerých európskych štátoch vysoké. „V konečnom dôsledku potom prinášajú klientom nízku návratnosť investícií,“ tvrdí centrálna banka.

Investičné poistky pritom od začiatku roka 2020 prešli zmenami práve pre to, že boli pre klientov nevýhodné. Obsahujú totiž dve zložky – investičnú a poistnú. Časť peňazí má kryť klienta a časť sa zase zhodnocuje. Pred zmenou bol najväčší problém v tom, že prvé roky od uzatvorenia poistky klient v podstate len splácal poplatky. Až potom sa jeho peniaze reálne začali zhodnocovať v investičných nástrojoch.

Po novom je poisťovňa povinná v prvom roku trvania poistnej zmluvy investovať najmenej 50 percent zo zaplateného poistného, v druhom aspoň 60 percent a v treťom roku 70 percent z poistného. Zmena by mala zabezpečiť aj to, že keď niekto predčasne vypovie investičné poistenie, vráti sa mu aspoň časť zaplatených peňazí za investičnú poistku.

Investičné poistenie
Investičné poistenie je podľa NBS pre klientov zložité a často nevýhodné. (Ilustračné foto: Freepik)

NBS našla neprehľadnosť v poplatkoch

Napriek zmenám centrálna banka hovorí, že spotrebiteľom „nie sú vždy poskytnuté úplné informácie o účtovaných poplatkoch. Poplatková štruktúra produktu bola často veľmi zložitá a neprehľadná.“ V niektorých prípadoch boli podľa správy účtované poplatky, ktoré zo zmluvy ani zo sadzobníka poplatkov vôbec nevyplývali.

Niektoré produkty sú tiež podľa regulátora vytvorené príliš zložito na to, aby bol klient schopný pochopiť a zvážiť napríklad pomer medzi cenou a kvalitou produktu.

Analýza investičných poistiek tiež potvrdila ďalšie zistenie EIOPA. Podľa neho je bežnou praxou, že poisťovne dostávajú odmenu od investičných spoločností, ktorých fondy ponúkajú v rámci svojich investičných životných poistení. Ľudí o tejto odmene neinformujú a ani im to nijako nerefundujú.

NBS chce výsledky dohľadu využiť na zlepšenia situácie. „V roku 2022 otvorí (NBS, pozn. redakcie) diskusiu s trhom ohľadne pravidiel dobrej praxe, ktoré by pre klienta zjednodušili porovnávanie produktov investičného životného poistenia a zároveň by smerovali k tomu, aby spotrebitelia dostávali produkty, ktoré im prinášajú hodnotu, ktorej rozumejú,“ dodal regulátor.

Investičné poistenie vlani rástlo

Od zmeny pravidiel pri investičných poistkách, ktoré iniciovalo vedenie ministerstva financií ešte v roku 2019, si ministerstvo sľubovalo, že budú pre ľudí o niečo výhodnejšie a atraktívnejšie. Napriek tomu, že už dlhodobo stráca na popularite, podľa správy NBS z vlaňajšieho novembra sa medziročne obnovil mierne kladný rast poistného o 3,2 percenta.

Odborníci, ktorých k hodnoteniu výsledkov oslovil Finsider, si to vysvetľujú skôr rastom poistného na už existujúcich zmluvách. V iných prípadoch zase stúpajúcemu trendu pomohli takzvané jednorazové investičné poistky či navýšenie pravidelných platieb. Objem nových poistných zmlúv v rámci investičného životného poistenia ale už dlhodobo klesá.

Investičné poistenie sa od toho rizikového odlišuje hlavne v tom, že spája poistenie pre prípad smrti a možnosť investovať do podielových fondov. Pri tomto type životného poistenia si môže klient zvoliť pomer pravidelne alebo jednorazovo platenej sumy krytia rizika a zhodnocovanej časti investície.

Niektorí odborníci ale hovoria, že výhodnejšie je mať samostatne životné poistenie a investovať cez iné nástroje.