Niečo ako poistenie proti vojne v slovenských podmienkach neexistuje. Odborníci sa zhodujú, že ani vo svete nie sú podobné produkty bežné. Otázky krytia vojnových škôd vyvolala ruská vojenská invázia na Ukrajinu. Za viac ako mesiac bojov totiž okrem strát na životoch vzniklo aj množstvo materiálnych škôd. V zásade ale platí, že vojna je vo výlukách z poistenia, na čo upozornila aj Slovenská asociácia poisťovní.

Inak povedané, akákoľvek škoda spôsobená vojnou, inváziou, vzburou, revolúciou, povstaním a štrajkmi poisťovne jednoducho nepreplatia. Dôvodom je hlavne udržateľnosť a samotný princíp poistenia. Ako vysvetľuje riaditeľ divízie neživotného poistenia z Finportalu Štefan Fajnor, poisťovne kryjú poistné udalosti s relatívne predvídateľným vývojom škodovosti.

„Typ rizika, akým je poistenie majetku v čase vojnového konfliktu je však ťažko uchopiteľný. Vojnový stav dokáže spôsobiť na malom území majetkové škody veľkého rozsahu, z čoho vyplýva, že je štandardne nepoistiteľný a je vylúčený zo zaisťovacích zmlúv,“ vysvetľuje Š. Fajnor. Keby to tak nebolo, vyplatenie škôd po vojne by poisťovňu finančne zruinovalo.

V prípade poisťovacích produktov, ktoré by kryli aj následky vojny, by si musela poisťovňa nájsť zaisťovňu, ktorá by bola ochotná jej podobné produkty kryť. Zaisťovňa je totiž niečo ako poisťovňa poisťovní, ktorá im sčasti finančne kryje chrbát. Poistenie proti vojne by kvôli udržateľnosti zrejme neakceptovala žiadna z nich.

Poistenie proti vojne? Podľa zmluvy

Podľa finančného analytika z OVB Allfinanz Slovensko treba pri problematike krytia vojnových škôd rozlišovať, o akú poistku ide. „Pri neživotnom poistení sa vo všetkých poisťovniach na vojnu a s ňou súvisiace udalosti uplatňuje výluka. V prípade vojnového stavu a poškodenia nehnuteľnosti v dôsledku bojových operácií by majiteľ domu či bytu od poisťovne nezískal žiadne plnenie,“ vysvetľuje analytik s tým, že to platí aj pri vybavení domu, ktoré kryje poistenie domácnosti.

Riaditeľ divízie neživotného poistenia z Finportalu ale poznamenal, že poisťovňa môže v ojedinelých prípadoch, ak ide o „veľmi významného klienta“, urobiť výnimku a časť zo škody na poistenom majetku klientovi nahradiť. „Ale celú vyplatenú sumu si tak bude musieť upísať na vlastný vrub,“ dodal.

Iná situácia môže nastať pri životných poistkách. M. Búlik hovorí, že vojnu síce majú vo výlukách pri poistnom plnení zadefinovanú všetky poisťovne, ale sú medzi nimi odlišnosti. Rozhodujúce sú dohodnuté podmienky v zmluve. Poistenie proti vojne ako také ale v zásade žiadna obsahovať nemôže.

Poistenie proti vojne
Niečo ako poistenie proti vojne v slovenských podmienkach neexistuje. (Ilustračné foto: Pixabay)

„Napríklad MetLife má v predaji poistky, ktoré v prípade vojnového konfliktu zo životného poistenia vylúčia len profesionálnych vojakov. Poisťovňa by dokonca hradila plnenie pozostalým aj v prípade Ukrajinca, ktorý má u nej poistku a musel by sa vrátiť bojovať na ochranu krajiny,“ hovorí analytik. Poistka musí platiť aspoň dva roky a nekryje úraz či choroby spôsobené vojnou.

Ďalšími poisťovňami, ktoré sú v rámci vojny a životného poistenia netypické, sú Kooperativa či Youplus. Napríklad prvá z nich hovorí o výlukách pri životnom poistení len pri priamych a nepriamych účastníkoch vojny. Medzi priamych patria vojaci, mobilizovaní občania či dobrovoľníci zapojení do vojny. Medzi nepriamych zase novinári či humanitárni pracovníci.

M. Búlik vysvetľuje, že Kooperativa by tak napríklad v prípade strát na životoch civilistov poistné plnenie hradila ich príbuzným. „Ani poisťovňa Youplus si neuplatňuje výluku vojny paušálne na všetko. Neplatila by škody iba aktívnym účastníkom vojny a aj vojnu pritom ohraničuje na použitie jadrových, chemických či biologických zbraní,“ vysvetľuje.

Klasické „ťukance“ nie sú problém

Odborníci sa zhodujú, že pri bežných poistných udalostiach, akými sú napríklad menšie nehody vozidiel, by vojnová situácia nemala predstavovať problém. Rozhodujúcim faktorom napríklad je, či sa odohrala v oblasti, kde sa aktívne bojuje. Ak škodu nespôsobila vojna, mala by byť preplatená z poistenia vozidla.

Musí však prebehnúť štandardný proces dokazovania a predkladania povinných dokumentov. Podľa Š. Fajnora je tiež otázne, ako aktuálne fungujú vnútorné procesy poisťovní a nakoľko sú klienti schopní dodať všetky požadované podklady ako napríklad fotky či správu o nehode. To by mohlo riešenie škody komplikovať.

Ľudia ich ale budú môcť nahlasovať aj potom, ako sa boje na Ukrajine skončia. Aj v tomto prípade ale bude ich riešenie závisieť od mnohých faktorov. „Dnes nie je zrejmé, aké bude politické a legislatívne usporiadanie krajiny a voči komu si bude v konečnom dôsledku klient svoje požiadavky uplatňovať,“ vysvetľuje Š. Fajnor.

Ani cestovné poistenie proti vojne neexistuje

Problémy s poistením sa v súčasnosti riešia aj na území Slovenska. Pre obmedzené fungovanie poisťovní na Ukrajine a ich vozidlá bez poistky, ktoré by spôsobili škodu na slovenských cestách, ešte do konca marca platí verejný prísľub Slovenskej kancelárie poisťovateľov (SKP). Vďaka nemu sú tieto škody zatiaľ hradené z takzvaného garančného fondu.

SKP túto lehotu už nebude predlžovať. Preto majiteľom vozidla s ukrajinskou poznávacou značkou odporúča, aby si pri nej dojednali takzvané hraničné poistenie. Jedná sa len o povinné zmluvné poistenie, ktoré má územnú platnosť v rámci Európskej únie. Je drahšie ako klasická povinná poistka.

Pozor by si mali dávať aj cestovatelia. V slovenských podmienkach totiž neexistuje ani cestovné poistenie proti vojne. Poisťovacie domy s varovaním pred vojnou či terorizmom v krajine pracujú vo výlukách. Ak niekto napriek tomu vycestuje do nebezpečnej krajiny, škody spôsobené vojnou mu z cestovnej poistky nikto nepreplatí.