Aktualizované 23. 4. 2021 o stanovisko ministerstva financií.

Od januára budúceho roku by mali poisťovne začať dávať klientom nové informačné formuláre. Klienti by sa z nich mali dozvedieť jednotlivé zložky poistného.

Napriek tomu, že poisťovne mali tieto informácie poskytovať už od januára minulého roku, ministerstvo financií doteraz neschválilo vzor informačného formulára. Medzirezortné pripomienkové konanie pritom začalo už v januári 2019. Ministerstvo sa v marci tohto roku k pôvodnému návrhu vrátilo a plánuje ho schváliť s účinnosťou od januára budúceho roku. Poisťovne sú naďalej proti.

„Predloženie nedokončeného návrhu vyhlášky MF SR z roku 2019, ktorou sa ustanovuje vzor informačného formulára o jednotlivých zložkách poistného na ďalšie legislatívne konanie považujeme za nekorektné a upozorňujeme na to, že nielen pri tvorbe formulára poisťovňami, ale aj pri aplikácii formulára v praxi (t. j. hlavne pri používaní klientmi poisťovní) budú nutne vznikať problémy a nedorozumenia,“ tvrdí vo svojom stanovisku Slovenská asociácia poisťovní (SLASPO).

Starý návrh

Poisťovniam sa nepáči, že napriek tomu, že k pôvodnému návrhu prišlo množstvo zásadných pripomienok, ministerstvo ich neakceptovalo. „Rozporové konanie  na prvom stupni nebolo ukončené a rozporové konanie vyššieho stupňa vôbec neprebehlo,“ tvrdí SLASPO.

Poisťovniam sa nepáči ani to, že ministerstvo ďalej pracuje s návrhom, ktorý bol predložený pred dvomi rokmi. Podľa nich by malo platiť rovnaké pravidlo ako pri zákonoch v parlamente. Návrhy zákonov podané v predchádzajúcom volebnom období možno prerokovať v nasledujúcom volebnom období, iba ak boli podané ako nové návrhy. Pri vyhláškach takéto niečo neplatí.

„Naviac, návrh vyhlášky, ktorý bol predložený na definitívne schválenie, je významne odlišný od návrhu, ktorý bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania a vykazuje významné právne, vecné aj procedurálne chyby. Preto navrhujeme, aby bol predkladateľovi vrátený na prepracovanie a následne bol opätovne, v zmysle legislatívnych pravidiel vlády SR, predložený do nového medzirezortného pripomienkového konania,“ požaduje SLASPO.

Poisťovne by chceli informačné formuláre úplne zrušiť

Podľa asociácie by bolo správnym riešením úplne zrušiť povinnosť predkladať klientom informačné formuláre, pretože táto povinnosť „sa nedá korektne splniť a navyše koliduje s pravidlami hospodárskej súťaže, keďže navrhovaná právna úprava núti poisťovne zverejňovať svoju cenotvorbu.“

Zákon o poisťovníctve vyžaduje, aby poisťovňa poskytla informácie klientovi „jednoznačným, presným a zrozumiteľným spôsobom“. Predstavené formuláre podľa SLASPO túto požiadavku nespĺňajú. Napríklad do jedného z formulárov by mali uviesť sumu určenú na „sporenie“. Tento pojem sa pritom v poisťovníctve nemá používať, keďže ide o poistný produkt. SLASPO tento postup dokumentuje aj Metodickým usmernením dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z roku 2015, podľa ktorého má mať spotrebiteľ istotu, že názov produktu nevyvoláva nebezpečenstvo zámeny s iným produktom.

Poisťovni sa nepáči ani to, že jeden z formulárov obsah nejednoznačnú až klamlivú informáciu, pretože vzbudzuje dojem, že daň z poistenia je nákladom poisťovne. „Je to však náklad klienta, a preto v záujme jednoznačnosti, presnosti a zrozumiteľnosti, má byť uvedená samostatne,“ tvrdí SLASPO.

Vo formulári k investičnému životnému poisteniu má byť zase uvedené, že informácie v ňom platia „za predpokladu nulovej výnosnosti fondu, to znamená, že hodnota podielov investičných fondov spojených s týmto poistením sa nezmení počas doby trvania poistenia“. To je podľa poisťovní síce vecne správne, keďže inak sa informácia nedá poskytnúť. „Prakticky to ale napovedá tomu, že celý koncept splnomocňovacieho ustanovenia je postavený na fikcii, ktorá voči klientovi nutne vyznieva ako nejasná, nejednoznačná a nezrozumiteľná – t. j. v priamom rozpore s deklarovaným cieľom zákona,“ tvrdí SLASPO.

Ministerstvo na formulároch trvá

Ministerstvo financií pre Finsider uviedlo, že neplánuje ustúpiť poisťovniam. „Poistný sektor dlhodobo vykazuje výrazne najväčšiu mieru sťažností v rámci finančného trhu, čo tiež dokumentuje úroveň transparentnosti v tomto segmente. Ministerstvo financií SR preto neplánuje zo zámeru ustúpiť a vyhlášku plánuje vydať,“ napísal tlačový odbor ministerstva.

Pripravovaná vyhláška je podľa ministerstva výsledkom jeho dlhodobej snahy o zvýšenie transparentnosti a informovanosti klientov v poistnom sektore. „Podľa názoru ministerstva financií SR majú uvedené informácie kľúčový význam pre rozhodovanie potencionálneho klienta, či si ponúkaný poistný produkt kúpiť alebo nie. Predmetný formulár bol vytvorený aj na základe podnetov a sťažností od klientov poisťovní, keďže nemali k dispozícií jasné informácie za čo a koľko v skutočnosti platia (napr. koľko sa im reálne zo zaplateného poistného investuje/sporí a koľko sa minie na náklady sprostredkovateľa a poisťovne),“ tvrdí ministerstvo.

Ministerstvo nesúhlasí ani s tým, že nové informačné formuláre budú predstavovať len ďalší papier, ktorý klient dostane na podpis a nebude ho čítať. „Momentálna situácia je práve naopak taká, že klient je pri podpise zmluvy zavalený množstvom dokumentov zo strany poisťovní, v ktorých sa veľmi ťažko orientuje, avšak podstatné aspekty poistnej zmluvy mu často nie sú zrozumiteľne predložené. Či si konkrétny klient pozorne pozrie predmetný formulár je samozrejme na samotnom klientovi a finančnom agentovi, ktorý mu poistný produkt predáva,“ uviedlo ministerstvo.