Životné poistenie a vek spolu úzko súvisia. Ten vo veľkej miere rozhoduje o cene poistenia i o jeho obsahu. Čím je človek starší, tým rizikovejší je pre samotnú poisťovňu. To sa nakoniec neodrazí len na cene, ale aj na rizikách, ktoré si môže v zmluve dohodnúť. V krajných prípadoch sa na niektoré z nich môžu uplatňovať výluky. To znamená, že aj keby nastala škoda, ktorú by životné poistenie bežne krylo, poisťovňa ju nepreplatí.

Riaditeľka divízie životného poistenia, zdravotného poistenia a dôchodkov spoločnosti Finportal Petra Heseková vysvetľuje, že poisťovňa stanovuje cenu na základe rizika, ktoré upisuje a vo všeobecnosti platí, že čím vyššie riziko, tým vyššie poistné. Práve preto si poisťovne napríklad účtujú prirážku za rizikovejšie povolania alebo športy pri úrazových tarifách. Pravdepodobnosť úrazu je u nich totiž vyššia ako napríklad v prípade administratívneho pracovníka alebo človeka, ktorý nešportuje.

„Rovnako poisťovne pristupujú aj k oceňovaniu zdravotného stavu, kde v prípade už aktuálnych zdravotných problémov alebo rodinnej anamnézy je vyššie riziko vzniku určitého typu ochorenia alebo úmrtia. A výnimkou z tohto princípu nie je ani stanovovanie ceny poistenia s ohľadom na vek. Pri rizikách ako je poistenie úmrtia, kritických ochorení či invalidity štatistiky hovoria, že pravdepodobnosť, že nastane poistná udalosť, sa s pribúdajúcim vekom zvyšuje,“ hovorí P. Heseková.

Životné poistenie a vek podľa poisťovní

Poisťovne sa pri rizikách spojených s vekom môžu opierať o štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI). To eviduje údaje o úmrtiach alebo výskyte vážnych ochorení. Sociálna poisťovňa zase má zase údaje o invalidite. Poisťovne si tiež vedú aj vlastné štatistiky. Radoslav Trubiansky zo spoločnosti Arise hovorí, že viaceré z nich sa neorientujú na základe skutočného veku klienta, ale rozhoduje kalendárny rok, v ktorom uzatvoria zmluvu. „To znamená, že od začiatku januára je už cena poistenia vyššia bez ohľadu na to, kedy má klient narodeniny,“ uvádza.

Poisťovne nemajú jednotný postup. Napríklad Union sa pri poistení smrti z akýchkoľvek príčin pozerá na úmrtnostné tabuľky vydané Štatistickým úradom SR. To isté robí pri kritických chorobách, no kombinuje to so štatistickými dátami pravdepodobnosti diagnostikovania kritických chorôb na Slovensku. Pri hospitalizácii vychádza zo štatistických údajov NCZI a pri invalidite z údajov Sociálne poisťovne. V rámci krytia práceneschopnosti (PN) pracuje s počtom prípadov péeniek na 100-tisíc zamestnancov.

S internými dátami zase viac pracuje poisťovňa NN. „Pri cenotvorbe poistení vychádzame vo veľkej miere z analýzy dát o našich poistených osobách. Výsledkom analýz sú incidenčné miery, ktoré vyjadrujú, ako často nastávajú poistné udalosti, resp. pri niektorých poisteniach aj to, ako dlho trvajú. Pri životných poisteniach pozorujeme prostredníctvom nich závislosť od veku. Inými slovami, čím je klient starší, tým je pravdepodobnejšie, že poistná udalosť nastane, resp. bude trvať dlhšie. Pri neživotných poisteniach túto závislosť nepozorujeme, a teda je incidenčná miera, a teda i cena, v tomto prípade rovnaká,“ tvrdí hovorkyňa poisťovne NN Daniela Tomášková.

Životné poistenie a vek
Životné poistenie a vek spolu úzko súvisia (Ilustračné foto: Freepik/životné poistenie a vek)

Poisťovňa Kooperativa posudzuje len úmrtnostné tabuľky. „V našej poisťovni cenu za poistenie určujeme podľa úmrtnostnej tabuľky, ktorá popisuje úmrtnostné správanie populácie. Tabuľky obsahujú pravdepodobnosť úmrtia, ktorá sa časom mení a medzi základné faktory, ktoré majú vplyv na úmrtnosť populácie, patrí vstupný vek poistenej osoby,“ tvrdí hovorkyňa Kooperativy Silvia Nosková Illášová. Aj ďalšie poisťovne používajú štatistiky štátnych inštitúcií. Okrem nich pracujú aj s inými zdravotnými štatistikami, odbornými lekárskymi prácami a vlastnými údajmi z poistného kmeňa.

Čo urobí vek s cenou poistenia

Vysoký rozdiel v cene pri porovnaní staršieho a mladšieho človeka v rozhovore pre Finsider popisoval aj oblastný riaditeľ sprostredkovateľskej spoločnosti Brokeria Lukáš Šedo. „Pokiaľ sa bavíme o poistení chorôb a ide o 20-ročného človeka a 50-ročného človeka, poistné bude pri tom staršom zhruba trojnásobné. Pri invalidite a kritických chorobách to už bude extrémnejší nárast. Čo sa týka denného odškodného či hospitalizácie, rozdiel v poistnom nebude až taký vysoký,“ hovoril L. Šedo.

Jeho slová dokazujú ilustračné príklady poisťovní. Napríklad rozdiel v cene pri vstupe do životného poistenia pre 20- ročného a 50-ročného človeka v rámci krytia chorôb, je podľa výpočtu poisťovne Uniqa zhruba 50 eur mesačne. Platí to pri poistnej dobe pre mladšieho človeka na 45 rokov a pre staršieho na 15 rokov. V tomto prípade je poistná suma na úrovni 50-tisíc eur.

Poisťovňa Generali pri rovnakom porovnaní veku vypočítala, že za poistenie invalidity v rozsahu nad 40 percent by starší človek platil o 12 eur mesačne viac ako ten mladší. Platí to pri poistnej sume 10-tisíc eur a poistnej dobe  do 65. roku života.

Rozdiely sú menšie pri poistení takzvaného denného odškodnenia. Pri výške poistnej sumy 10-tisíc eur je podľa Allianz – Slovenskej poisťovne cena ročného poistného za krytie úrazu pre 20-ročného poistenca 14,40 eura a za krytie denného odškodného pri pobyte v nemocnici 31,20 eura. Platí to pri dobe poistenia do veku 65 roku života. Rovnako by pri totožných podmienkach za krytie úrazu platil aj 50-ročný poistenec. Cena sa mení len pri krytí denného odškodného pri pobyte v nemocnici, za to by starší poistenec platil 53,10 eura. Okrem toho by bola jeho poistná doba kratšia, keďže má viac rokov.

Poisťovne pripomínajú, že ide o ceny bez možných zliav. O nich hovoril aj L. Šedo, ktorý sa v praxi stretol so situáciou, že si niekto vo vyššom veku chcel aktualizovať zmluvu životného poistenia a cenu to príliš neovplyvnilo. „Podľa kalkulácie mal platiť výrazne vyššie poistné. Keďže prekročil istú hranicu poistného, dostal od poisťovne zľavu. Nakoniec sa mu suma zvýšila len o nejaký päť eur, ale získal omnoho väčšie krytie. Tým chcem povedať, že tieto prípady sú veľmi individuálne a závisí aj od zľavového systému poisťovne,“ povedal L. Šedo.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: