Keď sa niekomu stane úraz a musí sa z neho zotavovať, nevyhnutne mu pritom vznikajú aj isté výdavky. Na tento účel je určené takzvané denné odškodné, ktoré sa vypláca z úrazového poistenia. V poistnej praxi existuje denné odškodné za nevyhnutné liečenie úrazu, denné odškodné pri pobyte v nemocnici a denné odškodné z dôvodu práceneschopnosti (PN). Vo všeobecnosti sa pod týmto pojmom väčšinou myslí denné odškodné za nevyhnutné liečenie úrazu. Toto riziko sa dá poistiť v rámci životného poistenia, ale aj v rámci úrazového krytia.

Denné odškodné je zamerané na úrazy, ktoré sú bez trvalých následkov. Kryjú najmä dočasný výpadok zárobkov v čase, keď sa človek musí po úraze zotavovať niekoľko dní. Každý úraz je pritom ohodnotený a podľa toho sa aj denné odškodné vypláca. Spravidla ide o percento z poistnej sumy. Úrazové poistenie samostatne spravidla kryje päť rizík. Teoreticky si ľudia môžu v rámci poistenia vybrať len denné odškodné. Podľa poisťovní a odborníkov sa v zmluve väčšinou uzatvára kombinácia viacerých rizík.

Petra Heseková, riaditeľka oddelenia životného poistenia, zdravotného poistenia a dôchodkov z Finportalu, hovorí, že denné odškodné sa vzťahuje iba na poistné udalosti, ktoré vznikli v dôsledku úrazu. „Obdobou denného odškodného je poistenie PN, ktoré zahŕňa poistné udalosti v dôsledku úrazu aj choroby, ale plnenie v tomto pripoistení je podmienené doložením vystaveného dokladu o práceneschopnosti od lekára, na rozdiel od denného odškodného, ktoré nie je viazané na tento doklad,“ vysvetľuje P. Heseková.

Pri tomto produkte sa volí výška denného odškodného, ktoré poisťovňa potom vyplatí počas doby liečenia úrazu. Podmienkou je, že sa stane jeden z úrazov, ktoré toto poistenie kryje. Podľa riaditeľa pre obchod a digitalizáciu z Partners poisťovne Dušana Nogu sú najčastejšími úrazmi, s ktorými sa poisťovne stretávajú, pomliaždeniny a vykĺbeniny, prípadné drobné rezné porania.

Denné odškodné má jednoduché pravidlá

Denné odškodné má podľa odborníkov v princípe jednoduché pravidlá. Aby niekomu vznikol nárok na plnenie, musí dodržať minimálnu dobu liečenia stanovenú poisťovňou. Tá môže byť napríklad sedem dní, 21 dní či 30 dní. Poisťovne potom vyžadujú dodanie lekárskych správ od prvotného ošetrenia až po ukončenie liečenia úrazu. Následne je vyplácaná dojednaná poistná suma za každý deň nevyhnutného liečenia úrazu. P. Heseková pripomína, že v prípade úrazu, ktorý si vyžaduje dlhšiu dobu liečenia, dokážu niektoré poisťovne vyplatiť aj takzvané preddavkové plnenie.

Každá diagnóza má stanovenú maximálnu dobu liečenia, ktorú poisťovňa klientovi prepláca. „Na stanovenie odškodnenia používajú poisťovne tabuľky so zoznamom úrazov a príslušným maximálnym počtom dní liečby. V prípade komplikovanejších prípadov však po zdokladovaní môže klient získať plnenie aj za viac dní, ako je v príslušnej tabuľke. Poistná suma sa v prípade tohto pripoistenia stanovuje ako výška odškodnenia za deň. Napríklad desať eur za deň liečenia. Výšku denného odškodného z úrazu si môže klient nastaviť od troch eur na deň,“ vysvetľuje senior analytik zo spoločnosti Brokeria Ivan Kahanec.

Každý klient si tak môže nastaviť denné odškodné podľa svojich potrieb. Finančný analytik z OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik vraví, že štatistiky denného odškodného sa pohybujú v rozmedzí od päť eur do 70 eur. Každé poistenie denného odškodného v jednotlivých poisťovniach je podľa neho naviazané na sériu poistných podmienok, ktoré v konečnom dôsledku ovplyvňujú poistné. „Napríklad zásadný vplyv na poistné má trvanie minimálneho liečenia úrazu, čo je podmienka, ktorá musí byť splnená pre vyplatenie plnenia. Pri dennom odškodnom pre 35-ročného človeka na poistnú sumu desať eur na deň sa poistné pri maximálnych zľavách pri relevantných poisťovniach hýbe od 3,28 eura do 9,38 eura,“ uvádza príklad.

Podľa odborníkov sa stáva, že konkrétny úraz nie je uvedený v poistných tabuľkách. V takom prípade sa uplatňuje takzvané pripodobnenie. Podľa P. Hesekovej dokážu pripodobniť úrazy napríklad Allianz – Slovenská poisťovňa či NN. Ako príklad poisťovne, ktorá úrazy nepripodobňuje, uvádza poisťovňu Generali.

denné odškodné
V rámci úrazového poistenia sa vypláca takzvané denné odškodné. (ilustračné foto: Freepik)

Čo ponúkajú poisťovne na trhu

Wüstenrot:

 • Poistná suma sa pohybuje od 5 eur do 60 eur na deň, pričom do výšky poistnej sumy 15 eur poisťovňa neskúma príjem klienta. Nad 15 eur následne závisí maximálna denná dávka od príjmu klienta. Toto poistenie zároveň získavajú aj všetky deti poisteného do výšky 1/3 poistnej sumy poisteného, maximálne 6 eur na deň.
 • Vyplácanie dennej dávky pri poistnej udalosti je podmienené dĺžkou liečenia úrazu s tým, že je k dispozícii tabuľka úrazov spolu s maximálnym počtom dní liečenia, ktoré poisťovňa môže klientovi vyplatiť. Napríklad za podvrtnutie kolena by klient mohol v poisťovni Wüstenrot dostať plnenie maximálne 50 dní.
 • Toto poistenie si klienti môžu dojednať v každom produkte so životným poistením. Vo variabilných produktoch je aj súčasťou balíkových produktov určených primárne pre seniorov. Poistné následne závisí od viacerých faktorov, ako je vek poisteného, dĺžka poistenia, prípadne zdravotný stav klienta.

Union:

 • Union vo svojich produktoch ponúka v rámci životného poistenia v prípade úrazov dva druhy denného odškodného – denné odškodné za dobu liečenia úrazu a za hospitalizáciu po úraze.
 • Poisťovňa vyplatí poistné plnenie z poistenia hospitalizácie v dôsledku úrazu, ak je poistený počas doby trvania poistenia prijatý na hospitalizáciu a jeho hospitalizácia trvala aspoň 24 hodín. Limity sú stanovené v závislosti od jednotlivých produktov. V prípade balíčkového riešenia ide zvyčajne o denné odškodné vo výške 10 eur až do 40 eur na deň.
 • Poisťovňa vyplatí poistné plnenie z poistenia denného odškodného za dobu liečenia úrazu poistenému vtedy, ak doba nevyhnutného liečenia úrazu poisteného, ktorý nastal počas trvania poistenia, doložená lekárskym potvrdením dosiahne aspoň 15 dní. Pri dennom odškodnom za dobu liečenia úrazu sú limity sú stanovené v závislosti od jednotlivých produktov. V prípade balíčkového riešenia ide zvyčajne o denné odškodné vo výške 10 až do 16 eur na deň.
 • Výška poistného závisí od dohodnutého denného odškodného a v niektorých produktoch aj od rizikovej skupiny. To znamená, že v prípade vykonávania rizikového zamestnania alebo športu je poistné zvýšené o prirážku.

Allianz – Slovenská poisťovňa:

 • V programoch životného poistenia je možnosť uzavrieť si štyri poistenia denného odškodného, ktoré sa dojednávajú ako pripoistenia.
 • Poistenie denného odškodného počas nevyhnutného liečenia následkov úrazu sa uplatňuje v prípade, ak má úraz nevyhnutné liečenie dlhšie ako 14 dní..
 • Poistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici z dôvodu úrazu platí za každý deň nevyhnutnej hospitalizácie poisteného z dôvodu liečenia následkov úrazu. Ak klient strávi noc v nemocnici na jednotke intenzívnej starostlivosti, vznikne mu právo na poistné plnenie vo výške dvojnásobku poistnej sumy.
 • Poistenie denného odškodného z dôvodu PN s dvojnásobným plnením v prípade rakoviny sa dojednáva pre prípad pracovnej neschopnosti následkom choroby alebo úrazu. Poistným plnením je denné odškodné vyplácané počas trvania pracovnej neschopnosti po uplynutí karenčnej doby. Poistné plnenie predstavuje sumu, ktorej výška zodpovedá počtu dní trvania pracovnej neschopnosti, vynásobených dohodnutou poistnou sumou. Poistné plnenie je vyplácané počas trvania pracovnej neschopnosti maximálne 500 dní. Pre účely tohto poistenia, musí klient preukázať svoj hrubý príjem.
 • Poistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici z dôvodu choroby sa dojednáva pre prípad poskytnutia nevyhnutnej nemocničnej lôžkovej starostlivosti poistenému v dôsledku choroby, pôrodu, tehotenstva, prerušenia tehotenstva alebo potratu. Plnenie sa vypláca najviac za dobu 14 dní pobytu poisteného v nemocnici. Ak klient strávi noc v nemocnici na jednotke intenzívnej starostlivosti, dostane dvojnásobok poistnej sumy.
 • Pri všetkých typoch denného odškodného je minimálnou poistnou sumou 5 eur a maximálnou poistnou sumou je 70 eur na deň.
 • V prípade poistenia denného odškodného pri liečení úrazu a pobytu v nemocnici z dôvodu úrazu je pre bezpríjmových klientov (dôchodca, materská, študent) maximálna poistná suma 10 eur. Pre klientov nad 61 rokov je maximálnou poistnou sumou 5 eur na deň.

Kooperativa:

 • V prípade denného odškodného za čas nevyhnutného liečenia úrazu vzniká nárok na plnenie, ak je čas nevyhnutného liečenia úrazu dlhší ako dva týždne. Výsledná suma sa počíta vynásobením dojednanej sumy počtom reálnych dní liečenia úrazu, avšak maximálne počtom dní, ktoré sú stanovené v oceňovacích tabuľkách.
 • Denné odškodné za čas nevyhnutného liečenia úrazu je stanovené vo výške minimálne 5 eur a maximálne 50 eur.
  • Príklad: 30-ročný klient zaplatí za denné odškodné vo výške 20 eur mesačné poistné 9,76 eura (bez ohľadu na možné zľavy a prirážky).
 • Poistné plnenie sa vypláca jednorazovo po skončení liečby úrazu. Finálna výška plnenia závisí od typu zranenia (diagnózy) a dĺžky trvania liečby úrazu.

Uniqa:

 • Ponúka denné odškodné pri úraze, pri pracovnej neschopnosti a hospitalizácii. Poistenie môže byť dojednané s plnením od 1. dňa alebo až po uplynutí stanovenej doby. Pri úraze a PN je vždy stanovená minimálna nutná doba trvania poistnej udalosti pre vznik nároku na plnenie. Pri úraze a PN sa posudzuje zamestnanie a môže sa posudzovať i príjem. Vždy sa pri vstupe do poistenia posudzuje zdravotný stav.
 • Limity, pri dojednávaní poistenia, sa odvíjajú od zamestnania; v prípade požiadavky vyšších súm sa posudzuje i príjem poisteného. Výška poistného je závislá od vykonávanej pracovnej a športovej činnosti, v prípade dávok pri PN aj od veku, či je poistenie dojednané s plnením od 1.dňa alebo až po uplynutí stanovenej doby, zdravotného stavu a taktiež i od celkového nastavenia zmluvy.
 • Napríklad pre zdravého poisteného s nerizikovým zamestnaním, bez rizikového športu môže byť za denné odškodné pri úraze s denným odškodným 15 eur a mesačné poistné 7,72 eura.
 • Denné dávky pri PN sa vyplácajú, ak trvá minimálne 29 dní (s plnením buď od 1. alebo od 29.dňa, podľa dojednania), celková maximálne doba plnenia je 365 dní pre jednu poistnú udalosť. Hospitalizácia sa prepláca počas doby nevyhnutného liečenia, ak liečba trvá minimálne 14 dní (s plnením buď od 1. alebo od 14. dňa, podľa dojednania).