V súčasnosti prebieha medzirezortné pripomienkové konanie k novele zákona o poisťovníctve 39/2015. Zapojiť sa môžu aj profesionáli z praxe.

Cieľmi novely, ako ich definuje predkladateľ zákona Ministerstvo financií SR v doložke vybraných vplyvov sú nasledovné body:

  • legislatívnou úpravou ustanovenia o odvode časti poistného je rozšíriť účel použitia odvodu časti poistného z prijatého poistného z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP) na preventívne opatrenia v cestnej premávke a na prevenciu vzniku dopravných nehôd; zároveň cieľom tejto zmeny je zvýšiť transparentnosť a prehľadnosť pri rozdeľovaní prostriedkov z osobitného účtu
     
  • zlepšiť postavenie klientov poisťovní pri predčasnom ukončení poistnej zmluvy v životnom poistení, rozšírenie možnosti výmeny informácií medzi Národnou bankou Slovenska a dotknutými subjektami, zosúladenie ustanovení zákona s novými Medzinárodnými štandardami finančného výkazníctva (IFRS)
  • zabezpečiť účinnejšiu a efektívnejšiu ochranu poistníkov, ktorí uzatvoria poistenie s pobočkou poisťovne z tretej krajiny, na rovnakej úrovni akú majú pri uzatváraní poistných zmlúv s poisťovňou so sídlom v Európskej únii

Podľa návrhu novely prijímateľmi finančných prostriedkov môžu byť subjekty:

  • hasičské jednotky
  • zložky Ministerstva vnútra SR
  • koordinačné strediská integrovaného záchranného systému

Návrh znenia novely zákona o poisťovníctve, ktorý tento bod upravuje, si môžete stiahnuť tu: § 68 Odvod časti poistného

V prípade, že vás obsah novely zaujme a budete mať ideu, ako ju upraviť, môžete využiť vaše profesijné organizácie alebo iné subjekty, ktoré sú súčasťou legislatívneho procesu, na zaslanie pripomienok a návrhov. Pripomienkové konanie prebieha do 1. júla 2022.

Ministerstvo vnútra SR na základe požiadavky spoločnosti Efiba zverejnilo štruktúru použitia prostriedkov z osobitného účtu odvodu PZP v roku 2021.

Celkovo bola na účely v zmysle zákona o poisťovníctve z tohto účtu rozdelená suma 28 677 415 eur.

Táto suma bola prerozdelená nasledovným organizáciám:

OrganizáciaSuma
Hasičský a záchranný zbor20.675.886 €
Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR4.474.593 €
Prezídium Policajného zboru1.704.523 €
Operačné stredisko Záchrannej zdravotnej služby SR1.260.000 €
Sekcia krízového riadenia MV SR341.544 €
Koordinačné strediská integrovaného záchranného systému220.867 €

Zo zoznamu jednotlivých položiek vyberáme 7 cenovo najvýznamnejších:

PoložkaSuma
Iveco Daily9.120.000 €
Servisné prehliadky hasičskej automobilovej a záchranárskej techniky; servis doplnenie a údržba techniky3.350.424 €
Zásahový odev ťažký2.558.448 €
Prevádzka informačného systému linky tiesňového volania 1122.224.017 €
Lezecký materiál1.203.947 €
Servis a údržba PPLS ASP (Technogroup a dräger)1.174.638 €
Obstaranie hardware pre lokalizáciu vozidiel ZZS1.000.000 €

Stav účtu k 31. 12. 2021 bol v sume 47 823 050 €.

Kompletný rozsah použitia finančných prostriedkov z osobitného účtu odvodu PZP za rok 2021 si môžete stiahnuť tu: Osobitný účet finančných prostriedkov z PZP

Zdroj súboru: Ministerstvo vnútra SR

Súhrnný materiál k medzirezortnému pripomienkovému konaniu novely zákona o poisťovníctve 39/2015 nájdete tu: Agenda MPK k novele zákona o poisťovníctve