Daň z nehnuteľností je miestnou daňou, ktorá sa platí mestu alebo obci. Rozhoduje o tom miesto, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Obec si vždy určí vo svojom všeobecne záväznom nariadení podrobnosti o výške dane, znížení alebo oslobodení od dane a možnosti podať daňové priznanie elektronicky. Portál Finsider pripravil stručný prehľad o tom, kto a kedy musí túto daň zaplatiť a ako sa počíta.

Kedy (ne)nemusíte platiť daň z nehnuteľnosti:

 • Zákon rozlišuje 3 druhy dane:
  • daň z pozemkov,
  • daň zo stavieb,
  • daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome.
 • Priznanie k dani z nehnuteľností si musí podať daňovník, ktorý sa v priebehu uplynulého roka stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľností, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností.
 • Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.
 • Daňová povinnosť vždy zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti.
 • Ak napríklad niekto kúpi nehnuteľnosť v období od 2. januára do 31. decembra, daň platí od 1. januára nasledujúceho roka. To isté platí, aj keď niekto nadobudne nehnuteľnosť 1. januára, daň platí od tohto dňa.
 • Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová musí dedič podať priznanie do 30 dní od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa stal vlastníkom nehnuteľnosti.
 • Pri nadobudnutí nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vydražiteľovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa stal vlastníkom alebo schválenia príklepu súdom.

Ako sa počíta daň z nehnuteľnosti:

 • Správu dane z nehnuteľností vykonáva mesto alebo obec, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza. Správu dane z nehnuteľností v Bratislave a Košiciach vykonáva tiež mesto, nie mestské časti.
 • Na vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada.
 • Na rozdiel od dane z príjmov, daňovník nevyčísľuje daň z nehnuteľností v daňovom priznaní. Do priznania, prípadne čiastkového priznania uvádza len informácie rozhodujúce pre výpočet dane ako napríklad rozlohu pozemku, počet podlaží a podobne.
 • Daň z nehnuteľností vypočíta mesto či obec, ktoré daňovníkovi potom doručia rozhodnutie o vyrubenej dani. Rozhodnutie vydané mestom alebo obcou obsahuje číslo účtu a označenie spôsobu platby dane.
 • Správca dane vyrubuje daň z nehnuteľností každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia.
 • Spravidla ale platí, že vo väčších mestách je vlastnenie nehnuteľnosti o niečo drahšie. Zároveň je sadzba rozdelená aj podľa mestských častí alebo ulíc.
daň z nehnuteľnosti
Portál Finsider pripravil stručný prehľad o tom, kto a kedy musí platiť daň z nehnuteľnosti (Ilustračné foto: Depositphotos)

Kto a ako musí podávať daňové priznanie:

 • Daňové priznanie podáva osoba, ktorá má daňovú povinnosť a ktorú zákon o miestnych daniach vymedzuje osobitne pri pozemkoch, stavbách, bytoch a nebytových priestoroch.
 • Posledným termínom na podanie daňového priznania k nehnuteľnosti je vždy 31. január daného roka. Nepodáva sa daňovému úradu, ale priamo obci či mestu.
 • Ak 31. január pripadne na víkend, posledným dňom na splnenie povinnosti je najbližší pracovný deň. Rovnaké termíny platia aj pre podanie žiadosti o oslobodenie alebo zníženie dane z nehnuteľností.
 • Daňové priznanie na daň z nehnuteľnosti sa podáva pri tom istom majetku len raz. Ak sa na stavbe nič nezmenilo, nasledujúce roky už dostane majiteľ automaticky vypočítanú daň podľa predošlého priznania.
 • Ak je pozemok, stavba, byt a nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie podá každý spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu.
 • Existuje možnosť ustanovenia si na základe dohody všetkých spoluvlastníkov spoločného zástupcu, ktorý podá priznanie za všetkých. Potom je potrebné to vyznačiť v príslušnom daňovom priznaní.
 • Dohoda spoluvlastníkov sa ale nevzťahuje na manželov, ktorí majú pozemok, stavbu, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve. V tomto prípade priznanie podáva len jeden z manželov.

Čo je od dane z nehnuteľnosti oslobodené:

 • pozemky, stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve obce, ktorá je správcom dane, a pozemky, stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve alebo v správe mestských častí v Bratislave a Košiciach,
 • pozemky a stavby vo vlastníctve iného štátu užívané fyzickými osobami, ktoré požívajú výsady a imunitu podľa medzinárodného práva a nie sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky, za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť,
 • pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve cirkví a náboženských spoločností registrovaných štátom, ktoré slúžia na vzdelávanie, na vedeckovýskumné účely alebo na vykonávanie náboženských obradov, 
 • pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve verejných vysokých škôl alebo vo vlastníctve štátu v správe štátnych vysokých škôl slúžiace na vysokoškolské vzdelávanie alebo na vedeckovýskumné účely, 
 • pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve verejných výskumných inštitúcií alebo vo vlastníctve štátu v správe Slovenskej akadémie vied slúžiace na vedeckovýskumné účely, 
 • pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve štátu alebo samosprávnych krajov slúžiace materským školám, na základné vzdelávanie, na stredné vzdelávanie a na vyššie odborné vzdelávanie a slúžiace strediskám praktického vyučovania a ak sú v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu alebo samosprávnych krajov, 
 • pozemky verejne prístupných parkov vo vlastníctve zdravotníckych zariadení poskytujúcich ústavnú zdravotnú starostlivosť,
 • pozemky, stavby a nebytové priestory vo vlastníctve Slovenského Červeného kríža.

Ako sa platí daň z nehnuteľnosti a aké sú pokuty:

 • Správca dane pošle výmer za príslušné zdaňovacie obdobie s uvedením výšky dane spravidla do 15. mája daného roka. Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
 • Vo výmere je v časti poučenie určená 15 dňová lehota na podanie odporu, ak sa odpor v tejto lehote nepodá, nastáva právoplatnosť výmeru a od tohto okamihu plynie 15 dní na zaplatenie dane.
 • Správca dane môže určiť platenie dane z nehnuteľností aj v splátkach, pričom lehotu splatnosti jednotlivých splátok určí v rozhodnutí, ktorým daň vyrubuje.
 • V prípade, že bude vyrubená daň vyššia ako 33-tisíc eur, mesto či obec určí platenie dane najmenej v dvoch rovnomerných splátkach. Daň môže daňovník zaplatiť aj naraz, avšak v lehote prvej splátky.
 • Ak niekto nepodá daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti v riadnom termíne, tak správca dane uloží pokutu najviac do výšky vyrubenej dane. Nebude to menej ako päť eur a viac ako 3 000 eur.