Dôchodky, materská, rodičovský príspevok či prídavky na deti. Dávky zo Sociálnej poisťovne a tie, ktoré vyplácajú úrady práce si ľudia niekedy mýlia. Rozdiel je hlavne v tom, že dávky zo sociálneho poistenia sú zásluhové a odvíjajú sa od mesačnej mzdy alebo vymeriavacieho základu.


V prípade úradu práce ide o dávky, ktoré poskytuje štát cieľovým skupinám bez ohľadu na to, či pracujú alebo nie. Väčšinou ide o príspevky určené rodičom. Ekonomický portál Finsider pripravil prehľad toho, aké dávky ľuďom vypláca Sociálna poisťovňa a ktoré zase úrady práce.

Rovnako portál pripravil prehľad, kedy ich tieto inštitúcie zastrešované štátom vyplácajú a komu sú v prípade potreby či nároku určené.

Dávky zo Sociálnej poisťovne


Sociálne poistenie a dávky zo Sociálnej poisťovne plynú z jednotlivých fondov. Každý fond je pritom vytvorený na iný účel. Niektoré dávky z nich dostávajú priamo zamestnancom, živnostníkom či dobrovoľným poistencom, iné sú zase určené pre zamestnávateľov v prípade úrazov zamestnancov či bankrotu firmy.

Nemocenské poistenie:

 • Materská dávka (nárok majú zamestnanci, živnostníci a dobrovoľní poistenci),
 • tehotenská dávka (nárok majú zamestnanci, živnostníci a dobrovoľní poistenci),
 • nemocenská dávka (nárok majú zamestnanci, živnostníci a dobrovoľní poistenci),
 • ošetrovné (nárok majú zamestnanci, živnostníci a dobrovoľní poistenci),

Poistenie v nezamestnanosti:

Dôchodkové poistenie:

 • Starobný dôchodok (nárok majú zamestnanci, živnostníci a dobrovoľní poistenci),
 • Predčasný starobný dôchodok (nárok majú zamestnanci, živnostníci a dobrovoľní poistenci),
 • Vdovský, vdovecký či sirotský dôchodok (nárok majú pozostalí po zamestnancoch, živnostníkoch a dobrovoľných poistencoch),
 • invalidný dôchodok (nárok majú zamestnanci, živnostníci a dobrovoľní poistenci).
Dávky zo Sociálnej poisťovne
Dávky zo Sociálnej poisťovne sú spravidla zásluhové. (Foto: Sociálna poisťovňa)

Poistné na financovanie podpory (kurzarbeit):

 • Príspevok v čase skrátenej práce (nárok majú zamestnanci).

Garančné postenie:

 • Nahrádza príjem, ak sa zamestnávateľ stal platobne neschopným (nárok majú zamestnanci).

Úrazové poistenie:

Úrazové poistenie je povinné poistenie zamestnávateľa, ktoré ho má ochraňovať pred rizikom ekonomickej záťaže pre prípad jeho zodpovednosti za poškodenie zdravia alebo úmrtia v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania jeho zamestnancom.

 • Úrazový príplatok,
 • úrazová renta,
 • jednorazové vyrovnanie,
 • pozostalostná úrazová renta,
 • jednorazové odškodnenie,
 • pracovná rehabilitácia (vecná dávka) a rehabilitačné,
 • rekvalifikácia (vecná dávka) a rekvalifikačné,
 • náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia,
 • náhrada nákladov spojených s liečením,
 • náhrada nákladov spojených s pohrebom.

Kedy sa vyplácajú dávky zo Sociálnej poisťovne

Dávky zo Sociálnej poisťovne v podobe dôchodkov majú fixný výplatný termín v párne dni od 2. do 24. dňa v mesiaci. Inak povedané, každý dôchodca má „svoj“ výplatný termín stanovený pri priznaní dôchodku. Ak sa vypláca cez poštu a výplatný termín padne na sobotu, dávka sa vyplatí v piatok. Ak sa vypláca cez poštu a výplatný termín padne na nedeľu, dávka sa vyplatí v pondelok. Ak výplatný termín padne na sviatok, vtedy sú s poštou vopred dohodnuté mimoriadne termíny výplaty. Výplatný termín pre hromadné poukazy do zariadenia sociálnych služieb je 15. dňa v mesiaci.

Zákon termíny výplat dávok z nemocenského poistenia nestanovuje. Pobočky majú interným predpisom zjednotené hraničné termíny výplat. Prvý výplatný termín je stanovený do 15. dňa v mesiaci a druhý výplatný termín do 27. dňa v mesiaci. Ide o hraničné termíny, v ktorých vyplatené dávky odchádzajú zo Sociálnej poisťovne. Ak tieto dátumy pripadnú na nepracovné dni, posúvajú sa na najbližší predchádzajúci pracovný deň.

Do prvého výplatného termínu (15. deň) sú zaradené napríklad nemocenská dávka či pandemické ošetrovné. V prípade mimoriadnych situácií si môžu pobočky stanoviť viac výplatných termínov. Dávka v nezamestnanosti býva vyplatená spravidla od 15. do 27. dňa v mesiaci. Peniaze sa spravidla posielajú okolo 15. dňa. Dávky vyplácané prostredníctvom pošty vypláca pošta okolo 20. dňa v mesiaci.

Dávky a príspevky z úradu práce

Kým dávky zo Sociálnej poisťovne sú spravidla zásluhové, pri tých z úradov práce ide skôr o systémové nastavenie štátu, ktoré má finančne pomôcť najmä rodičom pri narodení dieťaťa a starostlivosti o deti. Ide aj o príspevky na podporu zamestnanosti. Dávky sú ale určené aj sociálne slabším skupinám obyvateľstva, ktoré im majú pomôcť finančne prekonať problémové obdobie.

 • Príspevok pri narodení dieťaťa,
 • príspevok na viac súčasne narodených detí,
 • príspevok na pohreb,
 • rodičovský príspevok,
 • prídavok na dieťa,
 • príplatok k prídavku na dieťa,
 • jednorazový príspevok dieťaťu pri jeho zverení do náhradnej starostlivosti,
 • jednorazový príspevok dieťaťu pri zániku náhradnej starostlivosti,
 • opakovaný príspevok dieťaťu zverenému do náhradnej starostlivosti,
 • opakovaný príspevok náhradnému rodičovi,
 • osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi,
 • príspevok na starostlivosť o dieťa,
 • dávka v hmotnej núdzi,
 • náhradné výživné,
 • dávky v hmotnej núdzi,
 • ochranný príspevok,
 • aktivačný príspevok,
 • príspevok na presťahovanie za prácou,
 • náhrada časti cestovných výdavkov,
 • príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť,
 • príspevok na vykonávanie absolventskej praxe,
 • príspevok na dochádzku za prácou,
 • príspevok na podporu mobility za prácou,
 • príspevok na nezaopatrené dieťa,
 • príspevok na bývanie,
 • osobitný príspevok,
 • náhradné výživné,
 • opatrovateľský príspevok.

Kedy sa vyplácajú dávky z úradu práce

Úrady práce majú všetky svoje výdavkové účty v Štátnej pokladnici. Dokopy ide o 46 účtov. Ak klient nemá bankový účet, dostáva dávku cez poštový poukaz rovnako zo Sociálnej poisťovne. Všetky dávky v zozname sa vyplácajú spravidla od 13. do 15. dňa v mesiaci.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: