Maximálna materská, nemocenská, óčéerka či tehotenská dávka sa od januára tohto roka zvýšia. Dôvodom je rast takzvaného maximálneho denného vymeriavacieho základu. Ten od 1. januára tohto roka stúpol z pôvodných 71,8028 eura na 74,4987 eura. Z tohto čísla sa potom počítajú aj najvyššie možné dávky, ktoré dostávajú ľudia za celý mesiac alebo za jednotlivé dni.


Okrem nemocenských dávok budú vyššie aj úrazové dávky. Takzvaná úrazová a pozostalostná úrazová renta sa zvýšia o 1,6 percenta. O rovnaké percento vzrastú aj ďalšie úrazové dávky ako jednorazové odškodnenie, náhrada nákladov spojených s liečením a náhrada nákladov spojených s pohrebom.

Najvyššia péenka bude rásť

Z určeného maximálneho denného vymeriavacieho základu sa potom počíta maximálna výška pri jednotlivých dávkach za deň. Pri takmer každej z nich môže ísť o iné percento. Napríklad pri dočasnej práceneschopnosti (PN) sa výška dávky počíta podľa toho, ako dlho je niekto na péenke. Za prvé tri dni dostane 25 percent denného vymeriavacieho základu. Od štvrtého dňa už má nárok na 55 percent.

To v praxi znamená, že ak bude niekto od januára na péenke, maximálna výška jeho nemocenského na deň bude od štvrtého dňa 40,97 eura. Za prvé tri dni dostane 18,62 eura na deň. Ak bude niekto chorý 30 dní, dostane maximálne 1 162,20 eura. V prípade dlhodobej práceneschopnosti dostane poistenec pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci nemocenskú dávku maximálne vo výške 1 229,30 eura. V prípade péenky počas 31-dňového mesiaca bude maximálna dávka na úrovni 1 270,30 eura.

Ide o maximálne možné dávky, ktoré môžu ľudia na péenke dostať. V skutočnosti závisí výška dávky od ich príjmu. Pri zamestnancoch je to hrubá mzda, z ktorej platia sociálne odvody. Pri živnostníkoch a dobrovoľne poistených je to vymeriavací základ. Zjednodušene si môže svoj denný vymeriavací základ každý vypočítať tak, že svoju hrubú mzdu vynásobí číslom 12 a výsledok vydelí číslom 365.

Dávka môže byť aj polovičná, ak sa niekto stal práceneschopným pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok. Keď je na péenke zamestnanec, za prvých desať dní dostáva náhradu príjmu od svojho zamestnávateľa. Až potom mu ju prepláca Sociálna poisťovňa. Živnostníkom a dobrovoľne poisteným vypláca nemocenskú od prvého dňa poisťovňa.

Maximálna materská či tehotenská

Od januára stúpne aj maximálna materská dávka. Keďže rodič dostáva 75 percent svojho vymeriavacieho základu, maximálna dávka na deň bude na úrovni 55,87 eura. Za 30-dňový mesiac tak môže otec či matka získať maximálne 1 676,30 eura a 1 732,10 eura pri 31-dňovom mesiaci.

Dávku môže získať zamestnanec, podnikateľ či samoplatca. Tak ako pri péenke, aj v tomto prípade ide len o maximálnu výšku. Skutočná suma závisí od príjmu zamestnanca a vymeriavacieho základu podnikateľa či samoplatcu.

Vo všetkých prípadoch ale musia platiť nemocenské poistenie minimálne 270 dni v posledných dvoch rokoch pred pôrodom. Nárok na materskú vzniká od začiatku šiesteho týždňa pred pôrodom a spravidla sa poberá 34 týždňov.

Maximálna materská
Maximálna materská bude v roku 2022 na úrovni 1 732,10 eura. (Ilustračné foto: Freepik)

Od januára stúpne aj maximálna dávka, ktorú štát začal poskytovať len od vlaňajšieho apríla. Ide o takzvanú tehotenskú dávku, ktorá je od januára v minimálnej dennej výške 7,45 eura a v maximálnej výške 11,17 eura. Tehotná žena tak môže dostať minimálne 223,50 eura pri 30-dňovom mesiaci alebo 231 eur za mesiac, ktorý má 31 dní. Najviac bude môcť dostať 335,30 eura pri 30-dňovom mesiaci alebo 346,50 eura pri 31-dňovom mesiaci.

Nárok na tehotenské má žena od začiatku 13. týždňa tehotenstva, respektíve 27. týždeň pred očakávaným dňom pôrodu. Mala by tiež platiť odvody v rámci zamestnania, podnikania alebo dobrovoľne. Žena musí byť poistená aspoň 270 dní v posledných dvoch rokoch pred začiatkom 13. týždňa tehotenstva.

Klasické ošetrovné sa vypláca 14 dní

Na úroveň približne 40,97 eura od januára stúpne aj maximálne denné ošetrovné. Ide o klasickú dávku krátkodobého ošetrovného, ktorá sa vypláca maximálne 14 dní. Za tie Sociálna poisťovňa vyplatí maximálne 573,70 eura.

Dlhodobé ošetrovné, ktoré sa vypláca počas 90 dní, bude mesačne v rovnakých maximálnych sumách ako nemocenské. Za 31-dňový mesiac teda môže rodič dostať 1 229,30 eura. V prípade 31-dňového mesiaca bude dávka na úrovni 1 270,30 eura.

Štát stále poskytuje aj pandemické ošetrovné, ktoré sa čerpá v podstate až do skončenia krízovej situácie alebo dovtedy, kým dieťa musí byť v karanténe. Vypláca sa za deň, pričom ide o 55 percent denného vymeriavacieho základu. Inak povedané, rodič môže aj pri pandemickom ošetrovnom dostať maximálne približne 40,97 eura na deň.

V tomto roku sú vyššie aj úrazové dávky, ktoré sa vyplácajú zamestnancovi zo sociálneho poistenia pri pracovných úrazoch. Napríklad maximálna výška jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky bude 59 651,70 eura. Rovnaká bude aj maximálna výška úhrnu súm jednorazového odškodnenia nezaopatrených detí.

Maximálna výška náhrady nákladov spojených s liečením bude v roku 2022 vo výške 29 826,30 eura. Maximálna suma náhrady nákladov spojených s pohrebom a výška úhrnu náhrad výdavkov spojených s pohrebom budú každá na úrovni 2 983,50 eura.

Maximálna materská, tehotenská, OČR, PN a úrazové dávky:

 • Maximálny denný vymeriavací základ je v roku 2022 na úrovni 74,4987 eura.
 • Maximálna výška nemocenskej je 40,97428500 eura na deň.
 • Maximálne nemocenské za 30 dní je 1 229,30 eura a 31 dní je to suma 1 270,30 eura.
 • Maximálna materská dávka je 55,87402500 eura na deň.
 • Maximálna materská za 30 dní je 1 676,30 eura a za 31 dní je to suma 1 732,10 eura.
 • Maximálne denné ošetrovné je 40,97428500 eura.
 • Dávka ošetrovné za 14 dní tak dosiahne maximálnu výšku 573,70 eura.
 • Dlhodobé ošetrovné počas 90 dní je rovnaké ako maximálna výška péenky.
 • Tehotenská dávka je v minimálnej dennej výške 7,4498700 eura.
 • Tehotenská dávka je v maximálnej dennej výške 11,17480500 eura.
 • Tehotenská dávka je za 30 dní minimálne 223,50 eura a za 31 dní je to suma 231 eur.
 • Tehotenská dávka je za 30 dní maximálne 335,30 eura a za 31 dní je to suma 346,50 eura.
 • Jednorazové odškodnenie manžela alebo manželky je 59 651,70 eura.
 • Maximálna výška úhrnu súm jednorazového odškodnenia nezaopatrených detí je 59 651,70 eura.
 • Maximálna výška náhrady nákladov spojených s liečením je 29 826,30 eura.
 • Maximálna suma náhrady nákladov spojených s pohrebom je vo výške 2 983,50 eura.
 • Maximálna výška úhrnu náhrad výdavkov spojených s pohrebom je na úrovni 2 983,50 eura.