Každý, kto zvažuje predčasný odchod do dôchodku, si musí podanie žiadosti naplánovať minimálne dva mesiace dopredu. V momente, kedy už podáva žiadosť, nemôže pracovať. Preto je nutné dať výpoveď a rátať aj s výpovednou lehotou. Ďalší problém je v tom, že na schválenie predčasného dôchodku sa čaká aj dva mesiace. Keďže penzista už nemôže pracovať, na jednej strane mu chýba príjem a na druhej musí byť zo zákona zdravotne poistený. Môže sa tak stať dlžníkom zdravotnej poisťovne.


Nárok na predčasný dôchodok vzniká v deň, kedy oň niekto požiada. Sociálna poisťovňa má potom zo zákona 60 dní na jeho priznanie. Môže si ich však predĺžiť o ďalších 60 dní. Okrem toho, že žiadateľ musí odpracovať určitý počet rokov, jednou z podmienok na priznanie predčasného dôchodku je, že nemôže platiť dôchodkové poistenie. To znamená, že v deň, kedy príde na pobočku poisťovne vypísať žiadosť o predčasný odchod do dôchodku, už nemôže byť zamestnaný. Ľudia tak musia podať výpoveď v práci s predstihom. Zákonná výpovedná lehota je stanovená na dva mesiace. S firmou sa môže budúci penzista dohodnúť aj na skoršom odchode.

Po priznaní predčasného dôchodku už penzista pracovať môže, ale len na dohodu a s uplatnením odvodovej úľavy a do maximálnej výšky 200 eur mesačne. Aj s úľavou tak nemôže zarobiť viac ako 2 400 eur za rok. Keď túto podmienku niekto poruší, poisťovňa mu prestane vyplácať predčasný dôchodok. Dávku začne posielať až v ďalšom roku, keď urobí zúčtovanie. Pozor si treba dať aj na viacero dohôd súčasne. Úľava sa môže uplatniť len pri jednej z nich, v ostatných by sa penzista stal dôchodkovo poistený.

Dlh v zdravotnej poisťovni


Po výpovedi a podaní žiadosti o predčasnú penziu vznikne druhý problém. Podľa slovenskej legislatívy totiž musí byť každý povinne zdravotne poistený. Keďže čakajúci žiadateľ zatiaľ nemôže pracovať a získať tak zdravotné poistenie, zostávajú mu len dve možnosti. Buď sa prihlási na úrad práce a stane sa poistencom štátu, alebo si bude zdravotné odvody platiť sám. V tom prípade ich musí platiť v minimálnej výške. V tomto roku je mesačné poistné na úrovni minimálne 97,80 eura. Osoba so zdravotným postihnutím platí polovicu tejto sumy.

Pre budúceho penzistu je tak výhodnejšie prihlásiť sa na úrad práce. Ak bol v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie poistený v nezamestnanosti najmenej 730 dní, dostane dávku v nezamestnanosti. To by mu mohlo na jednej strane pomôcť finančne prečkať obdobie, kedy čaká na priznanie penzie. Na druhej strane bude až dovtedy poistencom štátu. Nemusí tak platiť zdravotné poistenie z vlastných peňazí. Po priznaní dôchodku sa z úradu musí odhlásiť. Zároveň mu poisťovňa vyplatí penziu aj spätne.

Druhou možnosťou je stať sa samoplatcom. To znamená, že čakateľ musí až do priznania dôchodku platiť zdravotné odvody. Zdravotnej poisťovni treba oznámiť, že žiadateľ o predčasný odchod do dôchodku bude samoplatcom. Od Sociálnej poisťovne dostane dokument, ktorý podanie žiadosti o dôchodok potvrdzuje. Oznámenie sa podáva najneskôr do ôsmeho dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom už budúci penzista prestal pracovať a požiadal o dôchodok. Ak by niekto skončil v práci napríklad v máji, to, že bude samoplatcom, musí zdravotnej poisťovni oznámiť do 8. júna.

predčasný odchod do dôchodku
Žiadosť o predčasný odchod do dôchodku si treba naplánovať (Illustračné foto: Freepik/predčasný odchod do dôchodku)

Budúci dôchodca si v tomto prípade musí plniť aj platobné povinnosti. Bez ohľadu na to, že je čakateľom na priznanie predčasnej penzie, musí byť zdravotné poistenie zaplatené každý mesiac včas a v správnej výške. Keď nezaplatí poistné tri mesiace po sebe, bude mať nárok iba na neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Všetko ostatné si musí zaplatiť sám. Okrem toho platí, že penzista môže zaplatené odvody po priznaní dôchodku získať späť. O vrátenie musí požiadať zdravotnú poisťovňu. Dátum, od kedy samoplatca čakal na priznanie dôchodku, už bude mať zdravotná poisťovňa od Sociálnej poisťovne. Štát totiž za takéhoto penzistu doplatí odvody spätne odo dňa, kedy podal žiadosť.

Predčasný odchod do dôchodku v roku 2024

V súčasnosti platí, že do predčasného dôchodku sa odchádza dvomi spôsobmi. Prvým je klasický predčasný dôchodok dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku. Pri ňom musí žiadateľ odpracovať minimálne 15 rokov. Výška budúceho predčasného dôchodku tiež musí presiahnuť 1,6-násobok sumy životného minima. V súčasnosti ide o 430,20 eura mesačne. Suma opäť stúpne v júli tohto roka, kedy bude rásť aj životné minimum. Do odpracovaných rokov sa počítajú aj doby štúdia, dodatočne zaplatené poistné, obdobie nezamestnanosti či odborné a politické školenia.

Druhou možnosťou je predčasný odchod do dôchodku po 40 rokoch práce. To bude podľa súčasných pravidiel možné len do 14. mája tohto roka. Potom sa počet odpracovaných rokov bude zvyšovať podľa strednej dĺžky života. Každý si zistí potrebný počet rokov tak, že od svojho dôchodkového veku odpočíta číslo 23. Do úvahy sa bude brať vek odchodu do penzie bez započítania vychovaných detí. Dôchodkový vek zatiaľ určuje tabuľka v zákone, ktorá počíta s ľuďmi narodenými v roku 1966 a skôr. Ak sa napríklad niekto narodil napríklad v roku 1963, jeho klasický dôchodkový vek je 63 rokov a šesť mesiacov. Ak by chcel odísť do predčasného dôchodku, musí odpracovať minimálne 40 rokov a šesť mesiacov.

Mladším ročníkom sa bude určovať dôchodkový vek podľa vzorca. Keď bude chcieť odísť do penzie niekto, pri kom ešte nie je vypočítaný dôchodkový vek, použije sa posledná známa výška všeobecného dôchodkového veku. Napríklad pri ľuďoch narodených v roku 1967 ešte dôchodkový vek nie je určený. Pri nich by sa v súčasnosti použil dôchodkový vek pre ročník 1966. Podľa tohto princípu by musel žiadateľ, ktorý sa narodil v roku 1967, na predčasný dôchodok odpracovať 41 rokov a dva mesiace. Počítajú sa len reálne odpracované roky, základná vojenská služba či obdobie poistenia, ktoré predčasný dôchodca získal v zahraničí.

V každom prípade sa dôchodková dávka pri predčasnom odchode do penzie kráti. Klasický predčasný dôchodok sa penzistovi kráti o 0,5 percenta za každých 30 dní, o ktoré odíde do dôchodku skôr. Keď niekto využije možnosť odchodu do penzie po 40 odpracovaných rokoch, jeho dôchodok sa kráti o 0,3 percenta za každých začatých 30 dní, ktoré zostávajú do dosiahnutia dôchodkového veku. Aj to sa od mája tohto roka zmení a každý predčasný dôchodok sa bude krátiť o 0,5 percenta.

Dôchodca musí počítať s tým, že keď už dosiahne dôchodkový vek a prejde do riadneho starobného dôchodku, bude poberať rovnakú sumu. Ale tak, ako iné dôchodkové dávky, aj predčasný dôchodok sa pravidelne valorizuje. Dávka sa tak zvyšuje vždy v januári, no môže to byť aj počas roka, ak prudko stúpne dôchodcovská inflácia.