Kúpa a predaj ojazdeného auta má svoje postupy a pravidlá. Rôzne administratívne či poplatkové povinnosti čakajú hlavne nového majiteľa, ale môžu sa týkať aj toho predchádzajúceho. Pri predaji auta je potrebné zmenu vlastníctva oznámiť do 15 dní na dopravnom inšpektoráte spolu s uvedením údajov o novom vlastníkovi vozidla.


Od 1. januára tohto roka oproti predošlému spôsobu vykonávania prepisov vozidiel došlo ku zmene, kedy bude možné vykonať zmenu držby na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte, pričom kompletná zmena sa vykoná na jednom pracovisku. Kupujúci už nemusí prepis riešiť na inšpektoráte podľa svojho pobytu alebo sídla.

Ako sa mení vlastníctvo vozidla (kúpa a predaj ojazdeného auta):

 • Pri zmene vlastníctva vozidla sa musia podľa zákona o cestnej premávke predkladať:
  • písomné plnomocenstvo s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla, alebo
  • doklad o nadobudnutí vlastníckeho práva s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla.
 • Doklady sa nemusia predkladať v prípade, že:
  • osoba na ktorú sa držba prevádza je osobne prítomná na orgáne Policajného zboru pri ohlasovaní zmeny prevodu držby vozidla na inú osobu,
  • ide o osobu blízku držiteľovi vozidla (príbuzný v priamom rade, ide o rodiča, prarodiča, potomka, súrodenca, manžela alebo manželku žiadateľa), alebo ak
  • osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, zaslala orgánu Policajného zboru plnomocenstvo prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel.
 • Nový majiteľ môže udeliť splnomocnenie aj elektronicky. Zobrazenie elektronického formulára je podmienené prihlásením sa na portál a je potrebné ho podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Ako a kedy podať žiadosť o zmenu (kúpa a predaj ojazdeného auta):

 • Žiadosť o prevod držby vozidla na inú osobu podáva pôvodný majiteľ vozidla alebo sa môže dať zastupovať na základe úradne overeného splnomocnenia, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti.
 • Pri udelení splnomocnenia sú k dispozícii elektronické služby, prostredníctvom ktorých je možné požiadať o zapísanie alebo zrušenie elektronického splnomocnenia k evidenčným úkonom súvisiacich s vozidlom.
 • Lehota na podanie žiadosti o prevod držby vozidla na inú osobu je 15 dní odo dňa, keď došlo ku predaju vozidla. Požiadať o zápis je možné na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte.
 • Požiadať o zápis vozidla do dokladov ako nový držiteľ je potrebné urobiť do 30 dní odo dňa, keď bývalý vlastník vozidla oznámil prevod držby vozidla na inú osobu.
 • Ak nový majiteľ nedodrží 30–dňovú lehotu na zápis vozidla, musí vykonať kontrolu originality a odborný posudok predložiť pri zápise nového držiteľa vozidla. Posudok o kontrole originality nemôže byť pritom starší ako 15 dní.
Kúpa a predaj ojazdeného auta
Kúpa a predaj ojazdeného auta má svoje postupy a pravidlá (Ilustračné foto: Depositphotos)

Kto dostane tabuľku s evidenčným číslom (kúpa a predaj ojazdeného auta):

 • Žiadateľ môže ponechať tabuľky s evidenčným číslom na vozidle pre kupujúceho, alebo ponechanie u pôvodného držiteľa vozidla, ktorý môže do jedného roka požiadať o pridelenie tejto tabuľky na svoje iné vozidlo.
 • Ak ostane tabuľka u pôvodného držiteľa vozidla, je potrebné vozidlu prideliť nové evidenčné číslo Žiadateľ uvedie, aký druh tabuľky žiada prideliť.
 • Na spôsobe pridelenia nových tabuliek je potrebné, aby sa vopred dohodli predávajúci a kupujúci.
 • Pridelenie tabuľky a čísla môže prebehnúť náhodným výberom z generátora náhodného výberu, ktoré sú na sklade dopravného inšpektorátu, voliteľnou logistikou, konkrétnym výberom zo skladových zásob dopravného inšpektorátu, alebo voľba tabuľky, ktorú má kupujúci ponechané u seba z predošlého vozidla.
 • Pri odhlásení vozidla z evidencie nie je potrebné jeho pristavenie na obhliadku. Rovnako na vozidle zostávajú pripevnené tabuľky s evidenčným číslom. Tieto úkony vykoná až nový majiteľ pri prihlasovaní vozidla do evidencie.

Koľko stojí zmena vlastníka (kúpa a predaj ojazdeného auta):

 • Zápis ďalšieho držiteľa do evidencie vozidiel je v minimálnej výške 33 eur a vydanie nových tabuliek s evidenčným číslom 2 x 16,50 eura, takže 33 eur za dve tabuľky .
 • Uvedená výška správneho poplatku platí v prípade, že majiteľ požaduje klasické plechové tabuľky.
 • Ak si chce zvoliť vlastné evidenčné číslo vozidla alebo mať miesto zadnej plechovej tabuľky plastovú, správny poplatok je vyšší.
 • Vydanie nových dokladov od vozidla, papierové osvedčenie o evidencii vozidla časť II a čipová karta osvedčenia o evidencii vozidla časť I je zadarmo.
 • Spoplatnené je len vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii vozidla časť I v zrýchlenom režime do dvoch pracovných dní.  V takomto prípade je poplatok vo výške 30 eur.
 • Oproti predošlému spôsobu vyberania správnych poplatkov je rozdiel v tom, že pri zápise zmeny držiteľa vozidla bude správny poplatok uhrádzať žiadateľ o evidenčný úkon a nie nový vlastník vozidla ako tomu bolo doteraz.


Prečítajte si ďalšie články na túto tému: