Prepis auta na iného majiteľa či napríklad zmena tabuliek s evidenčným číslom vozidla (EČV). Úradné zmeny pri vlastníctve vozidla sú takmer vždy spoplatnené. Výška poplatkov pritom závisí od mnohých faktorov, ako sú výkon motora, či ide o prepis auta v rámci okresu alebo z okresu do okresu, ale aj vek vozidla. Portál Finsider preto pripravil prehľadný zoznam úkonov a ich cenu.

Cena za prepis auta podľa vzorca


Konkrétne sadzby za prepis auta určuje slovenská legislatíva. Ich súčasná úroveň je platná od januára 2017. Pri registrácii auta ide o poplatky za kategórie vozidiel L, M1 a N1, okrem kategórie N1 s najviac tromi miestami na sedenie.

Do kategórie L patria motocykle a malé motocykle, motorové trojkolky a tiež štvorkolky. Vozidlá M1 sú autá najviac s ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre vodiča. Kategória N1 sú vozidlá projektované a konštruované na prepravu tovaru s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou do 3 500 kilogramov.

Prepis auta v rámci okresu:

Výška poplatku za prepis auta sa počíta podľa vzorca. O niečo menej sa platí v prípade, ak majiteľ prihlasuje vozidlo v tom istom okrese, kde bolo prihlásené aj pred kúpou. Poplatok zahŕňa zápis držiteľa motorového vozidla do evidencie vozidiel aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane ich vydania.

Výsledná suma sa potom počíta podľa vzorca, v ktorom sa vynásobí sadzba poplatku podľa výkonu motora (tabuľka č. 1) s koeficientom zostatkovej hodnoty vozidla (tabuľka č. 2). Najnižší poplatok za prepis auta je vždy 33 eur. Výsledok sa ešte zaokrúhľuje na celé euro nadol (pod 50 centov), nahor (viac ako 50 centov) alebo sa nezaokrúhľuje (presne 50 centov).

Príklad na prepis auta v rámci okresu:

Nový majiteľ chce na seba prepísať vozidlo, ktoré je registrované v okrese Liptovský Mikuláš. Keďže aj nový majiteľ ho bude prihlasovať v tomto okrese, nové tabuľky s evidenčným číslom nebude potrebovať. Výkon motora tohto vozidla je 85 kW a jeho vek je 1,5 roka. Poplatok podľa výkonu motora je 90 eur a koeficient podľa veku je 0,68. Výsledná suma je 61,20 eura. Poplatok za prepis auta ale bude vo výške 61 eur, pretože suma sa zaokrúhľuje na celé euro nadol.

Prepis auta
Výška poplatku za prepis auta sa počíta podľa vzorca. (Ilustračné foto: Freepik)

Prepis auta z okresu do okresu:

Rovnaký postup pri výpočte poplatku za prepis auta platí aj v prípade registrácie vozidla z jedného okresu do druhého. Rozdiel je len v tom, že v tomto prípade musí nový majiteľ zaplatiť aj za nové tabuľky s evidenčným číslom vozidla. Legislatíva pritom pozná poplatky za tabuľky podľa toho, z akého sú materiálu, či sú čísla zložené podľa majiteľa vozidla alebo ide o pridelenie zvláštneho evidenčného čísla. Najnižší poplatok za obe tabuľky bez vlastného čísla či špeciálnej zliatiny je spolu 33 eur.

Typ tabuľkyPoplatok
Pridelenie náhodného evidenčného čísla a vydanie tabuľky vyrobenej z ľahkých kovov (za každú tabuľku)16,50 €
Vydanie tabuľky zo zmesi polykarbonátu a polyesteru vyžarujúcej svetlo pri zapnutom osvetlení vozidla s evidenčným číslom vytvoreným na základe požiadavky držiteľa vozidla (prideľuje sa len jedna, druhá je obyčajná)182 €
Pridelenie zvláštneho evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom (za každú tabuľku)33 €
Vydanie tabuľky vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov s evidenčným číslom vytvoreným na základe požiadavky držiteľa vozidla (za každú tabuľku)165,50 €
Vydanie tabuľky s evidenčným číslom zo skladových zásob orgánu Policajného zboru, o ktorej zloženie číslic požiadal vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla (za každú tabuľku)165,50 €   
Zdroj: MV SR

Príklad na prepis auta v z okresu do okresu:

Nový majiteľ chce na seba prepísať vozidlo, ktoré je registrované v okrese Liptovský Mikuláš. Keďže ho nový majiteľ bude prihlasovať v okrese Martin, bude musieť zaplatiť aj za novú tabuľku s evidenčným číslom vozidla. Výkon motora tohto vozidla je 105 kW, jeho vek je 6,5 roka a majiteľ nežiada o špeciálnu tabuľku. Poplatok podľa výkonu motora je 260 eur, koeficient podľa veku je 0,26 a cela za tabuľky je 33 eur. Výsledok bez poplatku za tabuľky je 67,6 eura, no po zaokrúhlení ide o sumu 68 eur. Keď sa k tomu pripočíta poplatok za tabuľky, cena za prepis auta bude spolu vo výške 101 eur.

Kto má zľavy pri registrácii vozidla a v akej výške

Legislatíva v niektorých prípadoch dovoľuje poplatok za prepis vozidla aj znížiť. Deje sa to napríklad vtedy, ak ide o ekologickejší typ vozidla alebo má majiteľ zdravotné postihnutie či ide o mnohočlennú rodinu s deťmi. Od poplatku sú úplne oslobodení ľudia, ktorí vozidlo napríklad zdedili, prípadne vozidlo získali v rámci príspevku od štátu.

Oslobodenie od poplatku:

  • Od poplatku je oslobodený zápis držiteľa motorového vozidla alebo prípojného vozidla nadobudnutého dedením, na základe úradného príkazu alebo rozhodnutia súdu a zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov.
  • Od poplatku je oslobodený zápis držiteľa motorového vozidla kategórie M1 a N1, ak bol na ich kúpu vlastníkovi poskytnutý príspevok na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.
  • Od poplatku e oslobodený zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L1e (malé motocykle s maximálnou rýchlosťou 45 kilometrov za hodinu).

Zľavy z poplatku za prepis auta:

  • Poplatok a zníži o 50 % pri zápise motorového vozidla, ktorým je držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, najviac však o 100 eur.
  • Poplatok sa zníži o 50 % pri zápise motorového vozidla kategórie M1 s najmenej šiestimi miestami na sedenie s výkonom motora do 110 kW vrátane, ak ide držiteľa s nárokom na prídavok na dieťa najmenej na štyri deti najneskôr do dovŕšenia 19 rokov veku. Poplatok sa môže znížiť najviac na 33 eur.
  • Poplatok sa zníži o 50 % pri zápise hybridného motorového vozidla, hybridného elektrického vozidla, motorového vozidla s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG), motorového vozidla s pohonom na skvapalnený zemný plyn (LNG) a motorového vozidla na vodíkový pohon. Poplatok sa môže znížiť najviac na 33 eur.
  • Pri zápise vozidla, ktorého jediný pohon je elektrická energia, je poplatok vždy vo výške 33 eur.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: