Každé motorové vozidlo využívajúce cestné komunikácie v Slovenskej republike musí byť evidované v systéme evidencie vozidiel, ktorý vytvára a spravuje ministerstvo vnútra. Ak sa niekto rozhodol pre vyradenie vozidla z evidencie, väčšinou je dôvodom fakt, že auto sa už nebude používať, prípadne je už pristaré.


Novinkou v evidencii motorových vozidiel je možnosť využitia elektronických služieb sprístupnených na portáli ministerstva vnútra a na ústrednom portáli. Prostredníctvom týchto služieb si motoristi môžu splniť svoje evidenčné povinnosti napríklad pri zmene vlastníctva vozidla bez nutnosti navštíviť dopravný inšpektorát.

Ak auto už majiteľ nebude používať a chce ho zlikvidovať, na odhlásenie bude potrebovať aj potvrdenie o tom, že bolo vozidlo zlikvidované ekologicky.

Portál Finsider pripravil krátky prehľad o tom, ako funguje vyradenie vozidla z evidencie a koľko to stojí.

cena havarijného poistenia
Ilustračné foto Finsider: Peter Csernák

Úplné vyradenie vozidla z evidencie:

 • O vyradenie vozidla z evidencie môže požiadať vlastník, držiteľ vozidla alebo splnomocnená osoba na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte alebo cez elektronickú službu.
 • Pri vyradení starého vozidla (kategória M1,N1,L2) je v prvom rade potrebné zabezpečiť ekologické spracovanie. To znamená, že ho musí odovzdať autorizovanému spracovateľovi.
 • Spracovanie majú na starosti firmy vykonávajúce zber starých vozidiel v SR alebo v rámci EÚ, ktorá môže vydať zároveň aj potvrdenie o vyradení vozidla z evidencie.
 • V tomto prípade nie je potrebné žiadať o vyradenie vozidla dopravný inšpektorát, pretože k vyradeniu dôjde automaticky na základe podnetu spracovateľa.
 • Ak takéto potvrdenie nevydá, je potrebné o vyradenie požiadať tak, ako pri vozidlách ostatných kategórií.
 • Obe osvedčenia o evidencii (malý a veľký technický preukaz) spolu s tabuľkami s evidenčným číslom musia byť odovzdané spracovateľovi auta.
 • Občan môže vyradiť aj vozidlo, ktoré fyzicky neexistuje.
 • O vyradení vozidla z evidencie vydá orgán Policajného zboru jeho držiteľovi písomné potvrdenie.

Dklady potrebné na vyradenie vozidla z evidencie:

 • Potvrdenie od spracovateľa starých áut v slovenskom jazyku.
 • Platný doklad totožnosti majiteľa alebo držiteľa vozidla.
 • V prípade právnickej osoby aj originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list.
 • Splnomocnenie, ak auto vyraďuje iná osoba ako držiteľ alebo vlastník.
 • Vozidlo je možné dočasne vyradiť z evidencie aj elektronicky. Služba vyžaduje kvalifikovaný elektronický podpis.
 • Ak auto fyzicky neexistuje, rozhodnutie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva o neexistencii vozidla.
 • Osvedčenia o evidencii, prípadne čestné prehlásenia o ich strate alebo odcudzení.
 • Tabuľky s evidenčným číslom, prípadne oznámenie o strate alebo odcudzení.
Vyradenie vozidla z evidencie
Občan môže o vyradenie vozidla z evidencie aj vozidlo, ktoré fyzicky neexistuje (Ilustračné foto: Depositphotos)

Vyradenie starších vozidiel z evidencie:

 • Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla môže požiadať o vyradenie starého vozidla z evidencie vozidiel, ktorému národný orgán Medzinárodnej organizácie historických vozidiel FIVA vydal potvrdenie o tom, že vozidlo má alebo bude mať historickú hodnotu.
 • Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla môže požiadať o vyradenie starého vozidla z evidencie vozidiel, ktorý predloží potvrdenie múzea o nadobudnutí vozidla do zbierok.

Poplatky za vyradenie vozidla z evidencie:

 • V prípade vozidiel kategórie M1, N1 a L2 sa neplatí žiaden poplatok.
 • Pri iných kategóriách je správny poplatok vo výške 5 €.
 • Pri využití elektronickej služby je poplatok vo výške 2,50 €.
 • Príspevok do Environmentálneho fondu, ktorý platí žiadateľ o vydanie rozhodnutia o neexistencii vozidla, je 500 €.
 • Ak vyraďujete fyzicky neexistujúce vozidlo, musíte uhradiť príspevok do Environmentálneho fondu vo výške 500 €.

Opätovné prihlásenie vozidla:

 • Vozidlo, ktoré bolo vyradené z evidencie, smie byť znova prihlásené do evidencie vozidiel, len ak sa opätovne schválila jeho technická spôsobilosť.
 • Keď niekto opätovne prihlasuje vozidlo do evidencie, nie je potrebné na dopravnom inšpektoráte predložiť doklad o vykonaní technickej a emisnej kontroly, ak vozidlo takej kontrole podlieha.
 • V prípade, že doklady nie sú platné, treba vozidlo podrobiť technickej alebo emisnej kontrole v lehote do 7 dní od opätovného zaradenia do evidencie.
 • Ak bolo vozidlo dočasne vyradené z evidencie počas krízovej situácie (COVID-19), opätovné zaradenie vozidla do evidencie vozidiel pred ukončením lehoty dočasného vyradenia vozidla je oslobodené od správneho poplatku.