Rodný list je podľa slovenskej legislatívy verejná listina, ktorú vydáva matričný úrad pri narodení dieťaťa. Rodný list je vystavený automaticky za predpokladu, že bola podpísaná takzvaná dohoda rodičov o mene a priezvisku dieťaťa. Portál Finsider pripravil jednoduchý prehľad o tom, ako sa rodný list vybavuje a koľko to stojí.

Čo obsahuje rodný list:

 • názov dokladu a označenie matričného úradu vystavujúceho doklad,
 • deň, mesiac, rok, miesto narodenia a rodné číslo dieťaťa,
 • meno a priezvisko dieťaťa,
 • pohlavie dieťaťa, mená, priezviská, rodné priezviská, dátumy a miesta narodenia, štátne občianstva a rodné čísla rodičov,
 • deň, mesiac a rok vyhotovenia rodného listu, podpis s uvedením mena, priezviska a funkcie oprávnenej osoby a odtlačok úradnej pečiatky matričného úradu.

Automatické vydanie po narodení:

 • Rodný list je vystavený automaticky za predpokladu, že bola podpísaná takzvaná dohoda rodičov o mene a priezvisku dieťaťa. Rodičia dohodu o mene môžu vybaviť hneď priamo v pôrodnici, kde ju obaja spoločné podpíšu.
 • Dohoda sa podpisuje osobne počas tehotenstva alebo priamo v pôrodnici alebo elektronicky. Príslušná matrika ho zasiela zväčša na 4. až 5. deň od narodenia dieťaťa na adresu trvalého pobytu matky.
 • Bez dohody je možné list prevziať aj na príslušnej matrike podľa miesta narodenia dieťaťa. Tam musia rodičia do 3 pracovných dní od narodenia dieťaťa hlásiť meno dieťaťa. Matka to môže urobiť aj neskôr.
 • Matrike oznamuje narodenie dieťaťa aj zdravotnícke zariadenie alebo lekár, ktorý pôsobil pri pôrode alebo ktorý po pôrode poskytol liečebný úkon, najneskôr do 3 pracovných dní od narodenia dieťaťa.
 • Ak sa dieťa narodí v dopravnom prostriedku ako napríklad v sanitke, zapíše narodenie matričný úrad, v ktorého obvode bolo narodené dieťa vyložené z dopravného prostriedku.
 • Pri vydávaní rodného listu je potrebné mať na matrike k dispozícii hlásenie o narodení dieťaťa, čo zasiela zdravotnícke zariadenie matrike, a tiež vyhlásenie o mene dieťaťa podpísané obomi rodičmi. Matka podpisuje v pôrodnici, otec na matrike pri preberaní rodného listu.
 • Ak nie je možné zaslať rodný list poštou a otec sa nemôže osobne dostaviť po rodný list, je potrebné, aby ten, kto rodný list preberá, predložil vyhlásenie otca, že s menom súhlasí.
Rodný list
Ilustračné foto: Depositphotos

Ako sa určuje priezvisko dieťaťa:

 • Dieťa narodené do manželstva rodičov s rovnakými priezviskami má po narodení spoločné priezvisko zosobášených rodičov.
 • Dieťa narodené do manželstva rodičov, ktorí majú rozdielne priezviská získa priezvisko jedného z nich podľa dohody.
 • Dieťa narodené rodičom s rozdielnymi priezviskami, ktorí nie sú zosobášení, získa po narodení priezvisko podľa dohody rodičov.
 • Dieťa narodené do 300 dní od rozvodu získa po narodení priezvisko podľa dohody bývalých manželov, ak nebolo zapreté otcovstvo.
 • Dieťa, ktorého otec nie je známy po narodení získa priezvisko matky, ktoré má v čase narodenia dieťaťa.
 • Ak ani jeden z rodičov nie je známy, po narodení získa dieťa priezvisko podľa určenia súdu.
 • Tvar priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania sa zapisuje na základe osobitnej žiadosti na matrike po narodení dieťaťa.

Aké doklady rodič potrebuje:

 • Ak sa dieťa narodilo v platnom manželstve, rodný list vyzdvihne otec a predloží sobášny list či preukaz totožnosti rodičov.
 • Ak sa dieťa narodilo slobodnej matke, rodný list vyzdvihne ona a predloží platný preukaz totožnosti a vyhlásenie o osobnom stave.
 • Ak ide o slobodnú matku, ktorá chce určiť otcovstvo, vyžaduje sa prítomnosť oboch rodičov, ktorí predložia občianske preukazy.
 • Ak sa dieťa narodilo rozvedenej matke, rodný list vyzdvihne ona a predloží platný preukaz totožnosti a právoplatný rozsudok o rozvode.
 • Ak sa dieťa narodilo vdove, rodný list vyzdvihne ona a predloží platný preukaz totožnosti a úmrtný list manžela.
 • Požiadať o vydanie duplikátu úradného výpisu z matriky už vydaného úradného výpisu je možné aj elektronicky.

Koľko stojí rodný list:

 • Vydanie prvého originálu rodného listu je bezplatné.
 • Vydanie duplikátu rodného listu stojí 7 €.
 • Podanie žiadosti o vydanie duplikátu rodného listu elektronicky stojí 3,50 €.