V akej sume sa poskytuje opatrovateľský príspevok 2024? Od začiatku júla je jeho suma rozdelená len na dve kategórie. Základná suma príspevku sa dostala na úroveň čistej minimálnej mzdy. Po novom sa tiež nerobí rozdiel medzi opatrovateľom, ktorý poberá dôchodok a tým, ktorý môže byť ešte pracovať.


Peňažný príspevok slúži na zabezpečenie každodennej pomoci osobe s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť či realizovaní takzvaných sociálnych aktivít s cieľom zotrvať v prirodzenom domácom prostredí.

Nárok na opatrovateľský príspevok získava za stanovených podmienok osoba, ktorá osobne opatruje osobu s ŤZP odkázanú na opatrovanie. To znamená, že príspevok môže poberať každý, kto sa priamo stará o zdravotne postihnutú osobu.

Opatrovateľský príspevok 2024 (suma + krátenie):

 • Základná výška opatrovateľského príspevku pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP – 615,50 €
 • Základná výška opatrovateľského príspevku pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP – 818,60 €
 • Prvé dve sumy peňažných príspevkov je možné zvýšiť o 100 € mesačne, ak je opatrovanou osobou s ŤZP jedno alebo viacero nezaopatrených detí a zároveň opatrovník nemá príjem zo zamestnania ani nepoberá dôchodok.
 • Prvé dve sumy sa znížia, ak:
  • je príjem fyzickej osoby s ŤZP vyšší ako 2-násobok sumy životného minima,
  • je opatrovanou osobou s ŤZP nezaopatrené dieťa, tak sa sumy príspevkov znížia, ak príjem osoby s ŤZP prevyšuje 3-násobok sumy životného minima,
  • je opatrovaná osoba s ŤZP poberateľom zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť, príspevok sa zníži o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť.

Opatrovateľský príspevok 2024 (nárok + príjem):

 • Opatrovníkom môže byť manžel, manželka, rodič, náhradný rodič, súdom ustanovený opatrovník, dieťa, starý rodič, vnuk, vnučka, súrodenec, nevesta, zať, svokor, svokra, švagor, švagriná, neter či synovec fyzickej osoby s ŤZP.
 • Ak nespadá opatrovník do žiadnej rodinnej väzby, stačí, ak s opatrovanou osobou žije. Musí byť plnoletý, mať spôsobilosť na právne úkony a byť schopný vykonávať opatrovanie. Opatrovaná osoba tiež na to musí udeliť písomný súhlas.
 • Peňažný príspevok sa poskytuje vždy len jednej oprávnenej osobe. Ak opatrujúca osoba vykonáva zamestnanie, má nárok na príspevok len v prípade, že jej mesačný príjem nie je vyšší ako 2,5-násobok sumy životného minima.
 • Životné minimum od začiatku júla tohto roka vzrástlo zo sumy 268,88 eura na 273,99 eura mesačne. To znamená, že zamestnanec môže od júla poberať opatrovateľský príspevok v prípade, že nezarába viac ako 685 eur mesačne.
 • Zamestnanie ale nemôže byť v rozpore s účelom a rozsahom opatrovania. Opatrujúca osoba môže byť aj študent. Opatrujúci študent zase musí mať za seba náhradu v opatrovaní v čase, keď musí byť v škole.
Opatrovateľský príspevok 2024
Opatrovateľský príspevok 2024 je rozdelený na dve sumy (Ilustračné foto: Freepik/opatrovateľský príspevok 2024)

Opatrovateľský príspevok 2024 (výnimka v nároku):

 • Nárok na opatrovateľský príspevok vzniká len vtedy, ak opatrovanie vykonáva oprávnená osoba, sa opatrovanie poskytuje fyzickej osobe s ŤZP, ktorá dovŕšila 6 rokov veku a je odkázaná na opatrovanie, alebo ak úrad práce vydá rozhodnutie o priznaní peňažného príspevku a toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.
 • Príspevok štát ale odmietne vyplatiť, ak už opatrovanej osobe poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu, opatrovateľskú službu viac ako osem hodín mesačne, týždennú pobytovú sociálnu službu alebo celoročnú pobytovú sociálnu službu.
 • Opatrovanie je dovolené v prípade, ak je osoba odkázaná na pomoc inej osoby pri stravovaní a pitnom režime, vyprázdňovaní, osobnej hygiene, obliekaní, zmene polohy, sedení a státí, pohybe po schodoch, po rovine, orientácii v prostredí, dodržiavaní liečebného režimu či pri potrebe dohľadu. Rozsah tejto pomoci musí byť aspoň osem hodín denne.

Opatrovateľský príspevok 2024 (ako a kde žiadať):

 • Žiadosť o priznanie peňažného príspevku sa podáva písomne na úrade práce príslušnom podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Žiadosť musí obsahovať odôvodnenie.
 • Nárok na príspevok si oprávnená osoba môže uplatniť aj žiadosťou podanou elektronickými prostriedkami a podpísanou zaručeným elektronickým podpisom oprávnenej osoby.
 • Nárok na peňažný príspevok a na jeho výplatu vzniká právoplatným rozhodnutím príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o jeho priznaní.
 • Peňažný príspevok je možné priznať a vyplatiť aj vtedy, ak opatrovaná osoba zomrela pred vypracovaním posudku, ak sa preukáže, že boli splnené podmienky na jeho poskytovanie.
 • Peňažný príspevok na opatrovanie sa vypláca v eurách v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na žiadosť osoby, ktorej sa peňažný príspevok na opatrovanie priznal.