Strana Sloboda a Solidarita (SaS, SASKA) sa v rámci prieskumov preferencií dlhodobo drží na hranici zvoliteľnosti do parlamentu. Portál Finsider sa preto pozrel na predvolebný program SaS v rámci sociálnej oblasti, podnikania či ekonomiky a vybral z neho niekoľko zaujímavých bodov. Celý predvolebný program SaS nájdete po kliknutí na odkaz.

Predvolebný program SaS v sociálnej oblasti:

 • Zavedenie systému spoločného výberu daní z príjmov a odvodov. Súčasťou opatrenia je zavedenie ročného zúčtovania odvodov. Zvýšený výber sa bude kompenzovať znížením sadzby odvodov.
 • Komplexná reforma daní, odvodov a dávok vo forme odvodového bonusu. Systém sociálnych dávok sa zmení tak, aby každý preukazoval svoju životnú situáciu iba jeden krát a jeho situácia bola riešená čo najnižším počtom dávok, ideálne jednou dávkou.
 • Zrušenie minimálnych odvodov pre živnostníkov. Každý živnostník bude platiť odvody zo svojho skutočného príjmu po odpočítaní paušálnych alebo skutočných výdavkov.
 • Odvodová odpočítateľná položka pre študentov a dôchodcov sa stanoví vo výške životného minima.
 • Nahradenie súčasnej dávky podpory v rodičovstve jednou rodičovskou dávkou a zavedenie flexibilného systému platenej rodičovskej dovolenky. Rodičovskú dávku bude možné vyčerpať za 12 až 36 mesiacov v súbehu so zamestnaním.
 • Zjednotenie sumy daňového bonusu na dieťa fiškálne neutrálne na približne 100 eur a jeho výška sa bude odvíjať cez podiel na nezdaniteľnej časti základu dane.
 • Dávky naviazané na životné minimum sa budú valorizovať v závislosti od tempa rastu inflácie. V prípade vysokej inflácie budú dávky valorizované až štyrikrát ročne.
 • Zníženie miery krátenia dávok v hmotnej núdzi pri súbehu s príjmom zo zárobkovej činnosti zo 75 % na 50 %.
 • Príspevok na bývanie sa zvýši na 40 % životného minima mesačne pre jednotlivca, plus 20 % životného minima pre každú ďalšiu posudzovanú osobu. Už nebude súčasťou pomoci v hmotnej núdzi.
 • Zrušia sa sadzby minimálnych mzdových nárokov, čo sú vlastne stupne minimálnej mzdy. Príplatky za prácu v noci a cez víkend sa opäť stanovia pevnou sumou.
 • Zdobrovoľnenie povinných príspevkov na rekreáciu.
 • Predvolebný program SaS obsahuje aj zjednodušenie výpočtu dôchodku z I. piliera, ktorý sa začne vypočítavať z odvedených príspevkov do systému, pri súčasnom zachovaní miery solidarity v I. pilieri.
 • Zadefinovanie pravidiel pre jednorazový výber dôchodkových úspor, ak má dôchodca zabezpečené vyplácanie doživotného dôchodku vo výške priemerného starobného dôchodku vyplácaného v Slovenskej republike. Osobitne sa zadefinuje jednorazový výber v život ohrozujúcich situáciách.
 • Rodičovský bonus nahradí systém, podľa ktorého sa rodičom prepočítajú dôchodky za roky, ktoré sa starali o deti. Za roky starostlivosti o dieťa sa prizná rodičom dôchodok primerane zodpovedajúci ich príjmu pred dobou starostlivosti o dieťa.
 • Zavedenie nového druhu minimálneho dôchodku vo výške životného minima.
 • Odstránenie obmedzenia maximálneho príjmu opatrovníka popri poberaní príspevku na opatrovanie zo zákona.
Program SaS
Portál Finsider sa pozrel na predvolebný program SaS (Ilustračné foto: Depositphotos)

Predvolebný program SaS v ekonomickej oblasti:

 • Presadzovanie prebytkových rozpočtov v dobrých časoch s vytváraním rezerv na zlé časy. Operatívny nástroj budú jednoročné výdavkové stropy, bez akýchkoľvek výnimiek počas celého volebného obdobia. Podpora zmysluplných zmien Ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti.
 • Program SaS ďalej sľubuje, ž vyššie než plánované daňové príjmy sa prioritne použijú na zníženie schváleného deficitu štátneho rozpočtu. V prípade priaznivého očakávaného dlhodobého opakovaného trendu zvýšených príjmov sa významná časť nadpríjmov použije na zníženie daní.
 • Zavedenie rovnej dane, najviac na úrovni 19 % s minimom výnimiek, s výhľadom na jej postupné ďalšie znižovanie v závislosti od vývoja ekonomickej situácie. Zavedenie každoročnej automatickej valorizácie odpočítateľnej položky a iných položiek, ktoré znižujú daňový základ.
 • Schválenie daňovej brzdy ako súčasť ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Daňová brzda zadefinuje maximálnu výšku verejných výdavkov (ako percento z HDP) a kalendár krokov na ich postupné znižovanie na optimálnu úroveň.
 • Zrušenie dane z poistenia.
 • Zavedenie možnosti odpočtu daňovej straty za posledných 5 rokov bez obmedzenia
 • Zvýšenie hranice povinnej registrácie za platiteľa DPH na 75 000 eur. Od 1. januára 2025 sa táto hranica zvýši na 85 000 eur.
 • Prehodnotenie financovania obcí a miest tak, aby časť ich daňových príjmov tvorili dane z ekonomických aktivít realizovaných na ich území a z daní z príjmov občanov žijúcich na tomto území.
 • Program SaS tiež obsahuje sľub, že strana bude zdržanlivá pri snahe zaviesť digitálne euro.
 • Zabezpečenie, aby počet dní potrebných na začatie podnikania bol nižší, ako je priemer v Európskej únii. Rozšírenie a zrýchlenie založenia obchodných spoločností cez Slovensko.sk pomocou preddefinovaných šablón zakladacích dokumentov a elektronického podpísania dokumentov spoločníkmi.
 • Zvýšenie oslobodenia príjmov z príležitostných činností od dane z príjmov z 500 eur na 1000 eur ročne.
 • Štát by sa mal vzdať tých akcií, ktorých držanie nedáva ekonomický zmysel. Opatreniu má predchádzať analýza doterajších výnosov štátu zo štátom vlastnených obchodných podielov, ako aj projekcia ich budúcich výnosov.
 • Zrušenie zákazu predaja v dvanástich sviatočných dňoch, ktoré pribudli novelou v júni 2017.
 • Energeticky náročné podniky sa podporia z prostriedkov Environmentálneho fondu za podmienky, že tieto zdroje nebudú využité na predĺženie energeticky zbytočne náročnej výroby a budú rozdeľované s merateľnými cieľmi.
 • Program SaS obsahuje aj reformu systému úhrad za vyťažené vyhradené nerasty tak, aby sa zásadne zjednodušil spôsob výpočtu úhrad, nastavili prehľadné procesy ich výberu, umožnilo sa dotknutým obciam participovať na príjmoch z nich a časť z nich bola reinvestovaná do odstraňovania banských záťaží.
 • Pripraví sa zoznam prekážok pre slovenských podnikateľov vo fungovaní vnútorného trhu EÚ a strana chce presadzovať ich zrušenie na úrovni EÚ.
 • Presun riadenie Modernizačného fondu do kompetencie ministerstva hospodárstva.
 • Zvýšenie prílevu priamych zahraničných investícií ako jeden z hlavných ukazovateľov výkonnosti práce ministerstva hospodárstva.
 • Zavedenie environmentálneho poplatku, ktorý bude zohľadňovať objem ťažby nevyhradených nerastov a časť úhrad za dobývanie vyhradených nerastov sa prerozdelí medzi obce dotknuté banskou prevádzkou.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: