Mladí ľudia, ktorí si brali hypotéku po roku 2017, môžu získať naspäť polovicu zaplatených úrokov vo forme daňového bonusu. Podmienkou je, aby žiadateľ o bonus nemal ku dňu uzatvorenia zmluvy viac ako 35 rokov a aby jeho priemerný plat nepresahoval 1,3-násobok priemernej mzdy. Výška príjmu sa posudzuje v kalendárnom roku, v ktorom sa uzatvárala zmluva o úvere.

Každý si pritom môže uplatniť daňový bonus len z jednej zmluvy o úvere na bývanie, maximálne zo sumy 50-tisíc eur. Suma daňového bonusu dosahuje 50 percent zaplatených úrokov, najviac však 400 eur za rok. Dlžník pritom môže daňový bonus využiť len v prvých piatich rokoch splácania hypotéky.

V prvom roku splácania úveru má daňovník nárok len na pomernú časť daňového bonusu podľa toho, v ktorom mesiaci si úver bral. Ak si napríklad niekto zobral úver v júli, má nárok na daňový bonus za šesť mesiacov, čo znamená, že jeho maximálna výška môže dosiahnuť 200 eur. Podobne sa výška daňového bonusu vypočíta v piatok roku. Takisto sa určí len za tie mesiace, ktoré zostávajú do piateho výročia uzatvorenia zmluvy.

Ako si odpočítať daňový bonus

Podobne ako pri daňovom bonuse na dieťa aj o daňový bonus na zaplatené úroky sa znižuje priamo daň. V prípade, že niekomu vyjde daňový bonus vyšší ako je daň, nielenže nebude platiť žiadnu daň, ale štát mu ešte aj vyplatí rozdiel. Ak by napríklad niekomu vyšla na základe príjmov ročná daň 100 eur a zároveň by mal nárok na daňový bonus vo výške 400 eur, štát by mu mal vyplatiť 300 eur.

Daňový bonus si možno uplatniť buď v daňovom priznaní alebo v ročnom zúčtovaní daní, ktoré vykoná zamestnávateľ. Zamestnanci, ktorí chcú, aby za nich dane vysporiadal zamestnávateľ, mu musia do 15. februára predložiť potvrdenie od banky. Zároveň musia v žiadosti o ročné zúčtovanie podpísať čestné vyhlásenie o tom, že nemali hypotekárny úver na základe zmluvy uzatvorenej pred 1. 1. 2018, na ktorý sa uplatňuje štátny príspevok alebo štátny príspevok pre mladých.

Kto sám podáva daňové priznanie, musí k nemu priložiť kópiu potvrdenia z banky. Všetky banky sú povinné takéto potvrdenie vystaviť do 30 kalendárnych dní od podania žiadosti. Viaceré banky pritom toto potvrdenie zasielajú automaticky. Kto toto potvrdenie nedostal, môže oň požiadať v pobočke.

Maximálny príjem na získanie daňového bonusu

  • Priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky v roku 2017 dosiahla 954 eur, teda 1,3 násobok tejto sumy predstavuje 1 240,20 eura; táto suma priemerného mesačného príjmu sa posudzuje pri zmluvách uzatvorených v roku 2018.
  • Priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky v roku 2018 dosiahla 1 013 eur, teda 1,3 násobok tejto sumy predstavuje 1 316,90 eura; táto suma priemerného mesačného príjmu sa posudzuje pri zmluvách uzatvorených v roku 2019.
  • Priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky v roku 2019 dosiahla 1 092 eur, teda 1,3 násobok tejto sumy predstavuje 1 419,60 eurá, táto suma priemerného mesačného príjmu sa posudzuje pri zmluvách uzatvorených v roku 2020.

Zdroj: Finančná správa