Znížiť daň si možno rôznymi nezdaniteľnými časťami či daňovými úľavami, ktoré definuje legislatíva. Jednou z nich je daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky. Tento nástroj funguje len od začiatku roku 2018. Jeho popularita rastie každým rokom. Kým v prvom roku jeho fungovania si tento daňový bonus uplatnilo 7 072 daňových subjektov, vlani ich počet vrástol na 23 581.


Prvýkrát sa bonus uplatňuje práve zo zmluvy o úvere uzatvorenej po 31. decembri 2017. Úľava sa ale týka len úverov na bývanie. Zaplatené úroky musia byť vypočítané z výšky poskytnutého úveru najviac z úrovne 50-tisíc eur na byt alebo rodinný dom. Daňový bonus na zaplatené úroky je vo výške 50 percent z úrokov zaplatených v predchádzajúcom roku. Najviac si takto možno odpočítať z dane 400 eur za rok.

Daňovníci si takto môžu uplatniť bonus na zaplatené úroky päť po sebe nasledujúcich rokov počnúc tým mesiacom, v ktorom sa začalo úročenie úveru na bývanie. V roku začatia úročenia a rovnako v tom roku, kedy uplynie päťročná lehota, majú ľudia nárok na pomernú časť daňového bonusu podľa kalendárnych mesiacov. Bonus sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta.

Priznanie je potrebné podať najneskôr 31. marca tohto roka. Ak by to niekto nestihol, môže si ho odložiť o ďalšie tri mesiace bez udania dôvodu. Inak povedané, minuloročné príjmy prizná až na konci júna. O celých šesť mesiacov si ho môžu odložiť len daňovníci, ktorí mali vlani aj príjem zo zahraničia.

Rozhoduje vek aj príjem

Ďalšou z dôležitých podmienok na získanie bonusu je vek daňovníka. Ten by mal byť ku dňu podania žiadosti o úver na bývanie v rozmedzí od 18 do 35 rokov. Jeho priemerný mesačný príjem za rok predchádzajúci tomu, kedy si zobral hypotéku, by nemal presiahnuť 1,3-násobok priemernej mesačnej mzdy v krajine. Priemerný zárobok sa počíta ako jedna dvanástina zo zdaniteľných príjmov.

Napríklad priemerná mzda v roku 2017 dosiahla 954 eur. Ak chce teda niekto získať daňový bonus na zaplatené úroky pri hypotekárnych zmluvách uzatvorených v roku 2018, mohol v roku pred schválením úveru zarábať maximálne 1 240,20 eura. Pri zmluvách uzatvorených v roku 2021 bude pri daňovníkovi platiť hranica príjmu na úrovni 1 472,90 eura. Ide o 1,3-násobok priemernej mzdy za rok 2020.

Daňový bonus na zaplatené úroky
Daňový bonus na zaplatené úroky je maximálne 400 eur. (Ilustračné foto: Freepik)

Zároveň platí, že daňový bonus na zaplatené úroky si môže uplatniť vždy len jeden daňovník a len na jeden úver. Ak hypotéku spláca viacero ľudí, napríklad manželia, je potrebné, aby aj spoludlžník splnil podmienku veku. Okrem toho nesmie priemerný mesačný zárobok dlžníka spolu so spoludlžníkom presiahnuť súčin počtu dlžníka a spoludlžníka a 1,3-násobku priemernej mesačnej mzdy.

Zamestnanec aj podnikateľ

Daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky si môže uplatniť zamestnanec aj podnikateľ. Platí tiež, že naň majú nárok aj nerezidenti, musia však mať 90 percent svojich príjmov zo Slovenska. V prípade, že daňovník s nárokom na bonus zomrie, uplatňuje si ho dedič, na ktorého prešli nesplatené záväzky z úveru na bývanie.

Zamestnanci si môžu daňový bonus uplatňovať u zamestnávateľa pomocou ročného zúčtovania preddavkov na daň. Musia každý rok najneskôr do polovice februára predložiť potvrdenie od banky a v žiadosti o ročné zúčtovanie podpísať čestné vyhlásenie. V ňom potvrdzuje, že hypotéku dostal po 1. januári 2018.

Živnostníci či podnikatelia tiež potrebujú k uplatneniu bonusu potvrdenie o zaplatených úrokoch od banky. Jeho kópia je potom prílohou k daňovému priznaniu. Potvrdenie o zaplatených úrokoch niektoré banky posielajú ľuďom automaticky, inde treba oň žiadať.

Ľudia si takto vlani uplatnili celkovo 5,6 milióna eur, čo medziročne predstavuje nárast o 1,7 milióna eur. Za obdobie rokov 2018 až 2020 uplatnili nárok na zníženie dane v celkovej výške 10,7 milióna eur . Priemerná výška bonusu bola v tomto období 234,17 eura.

(Inzercia)