Podávaniu daňového priznania či plateniu daní sa nevyhnú ani ľudia, ktorí mali vlani príjmy z prenájmu nehnuteľnosti. Podľa daňovej legislatívy ale platí, že zárobky musia priznávať len daňovníci, ktorí mali v minulom roku príjem na úrovni aspoň 2 255,72 eura a viac.


Zároveň je príjem z prenájmu nehnuteľností oslobodený od dane do výšky 500 eur. V praxi tak daňovník zahrnie do základu dane len príjem z prenájmu nehnuteľností presahujúci túto sumu. Zárobky z prenájmu nehnuteľnosti sa pritom vždy priznávajú na tlačive typu B.

Daniari zároveň upozorňujú, že ľudia, ktorí majú príjmy z prenájmu nehnuteľnosti, nie sú účtovnou jednotkou. V praxi tak nemajú povinnosť k daňovému priznaniu prikladať účtovné výkazy.

Pozor na uplatňovanie výdavkov

Pri zárobkoch z prenájmu si ľudia môžu uplatňovať aj výdavky. Musia byť však preukázateľné, čo sú také, ktoré boli nevyhnutné na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti na základe vedeného jednoduchého alebo podvojného účtovníctva či daňovej evidencie. Uplatnením výdavkov si tak môžu daňovníci znížiť výslednú daň.

Výdavky si musia prenajímatelia znížiť v rovnakom pomere, v akom si znížili svoje príjmy vďaka uplatneniu nezdaniteľnej sumy 500 eur. Napríklad ak mal niekto vlani príjem z prenájmu 5 000 eur, po odpočítaní 500 eur uvedie do daňového priznania sumu 4 500 eur, čo je 90 percent z 5 000 eur. Znamená to, že si zo svojho príjmu môže odpočítať len 90 percent výdavkov. Ak mal napríklad výdavky vo výške 2 000 eur, do daňového priznania uvedie 90 percent tejto sumy, čo je 1 800 eur.

Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti
Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti predstavujú takzvaný pasívny príjem. (Ilustračné foto: JTRE)

Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti bez živnosti

Zárobky z prenájmu patria medzi takzvané pasívne príjmy. Inak povedané, ak má niekto len príjmy z prenájmu nehnuteľnosti, nemôže si napríklad bez živnosti uplatňovať iné úľavy a výhody. Daňovník tak nemôže vykázať daňovú stratu. Daňovník si tak pri príjmoch z prenájmu môže uplatniť daňové výdavky maximálne do výšky týchto príjmov.

Podobne stráca človek len s príjmom z prenájmu nehnuteľnosti nárok na takzvanú nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, na manželku či na manžela. V praxi si tak nemôže si znížiť základ dane odpočítaním nezdaniteľnej sumy a platiť tak aj nižšiu daň. Ľudia s takzvaným pasívnym príjmom strácajú nárok aj na daňový bonus na deti.

Navyše, ak prenajímaný byt či dom nie je zaradený do obchodného majetku daňovníka, môže si ako výdavok uplatniť len náklady na riadnu prevádzku nehnuteľnosti ako napríklad výdavky na energie. Naopak, do daňových výdavkov si nemôže zahrnúť napríklad poistenie nehnuteľnosti, daň z nehnuteľnosti či príspevky do fondu opráv a údržby.

Okrem toho platí, že ak niekto prenajíma nehnuteľnosť a nie je registrovaný na daňovom úrade ako podnikateľ alebo iná samostatne zárobkovo činná osoba, musí sa tam zaregistrovať najneskôr dva mesiace potom, ako začne prenajímať svoj byt, dom či pozemok.

Sadzba dane pri zárobkoch z prenájmu sa nelíši od iných príjmov. V prípade roku 2021 platí, že ak nieto zarobil na prenájme menej ako 37 981,94 eura, zaplatí z tohto príjmu daň na úrovni 19 percent. Zo sumy nad touto hranicou sa už platí daň 25 percent. Ale len z tej časti základu dane, ktorá presiahne sumu 37 981,94 eura.

Ako priznať prenájom (príjmy z prenájmu nehnuteľnosti v praxi):

Ján Daňový, ktorý je od roku 2015 starobný dôchodca, dosiahol v roku 2021 príjmy z prenájmu nehnuteľnosti vo výške 9 948 eur a na dosiahnutie týchto príjmov vynaložil preukázateľné výdavky v sume 3 785 eur. Vlani okrem príjmov z prenájmu nedosiahol žiadne iné zdaniteľné príjmy. Bol mu vyplatený starobný dôchodok v úhrnnej sume 6 760 eur.

Keďže príjmy z prenájmu nehnuteľnosti sú od dane z príjmov oslobodené vo výške 500 eur ročne, pán Daňový v daňovom priznaní uvedie zdaniteľné príjmy z prenájmu vo výške 9 448 eur. Do základu dane zahrnie výdavky vo výške 3 595,75 eura. Základ dane daňovník vypočíta ako rozdiel medzi zdaniteľnými príjmami a daňovými výdavkami, a to vo výške 5 852,25 eura.

 • Na riadku 01 uvedie svoje pridelené daňové identifikačné číslo (DIČ). V úvodnej časti priznania vyznačí v príslušnom zaškrtávacom políčku, že podáva daňové priznanie a uvedie, že ide o daňové priznanie za rok 2021.
 • I. oddiel na riadky 04 až 11 uvedie svoje osobné údaje podľa predtlače (meno, priezvisko adresa a ostatné údaje).
 • III. oddiel – Keďže je poberateľom starobného dôchodku k 1.1.2021, vyplní zaškrtávacie pole na riadku 29. Nakoľko nemá nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, na riadku 30 neuvádza sumu starobného dôchodku za rok 2021.
 • VI. oddiel:
  • V tabuľke č. 1 na riadku 11 stĺpec 1 uvedie sumu 9 448 eur (9 948-500 eur).
  • V tabuľke č. 1 na riadku 11 stĺpca 2 uvedie sumu 3 595,75 eura.
  • V tabuľke č. 1 na riadku 13 stĺpca 1 uvedie sumu 9 448 eur.
  • V tabuľke č. 1 na riadku 13 stĺpca 2 uvedie sumu 3 595,75 eura.
  • Pán Daňový pri príjmoch z prenájmu podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov v roku 2021 viedol daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 zákona. Túto skutočnosť vyznačí v príslušnom zaškrtávacom políčku pod tabuľkou č. 1 v VI. oddiele na strane 4 daňového priznania.
  • Na riadku 58 uvedie sumu 9 448 eur (z tabuľky č. 1 z riadku 13 stĺpca 1).
  • Na riadku 59 uvedie sumu 3 595,75 eura (z tabuľky č. 1 z riadku 13 stĺpca 2).
  • Na riadku 60 uvedie sumu 5 852,25 eura ( r.58 – r.59).
  • Na riadku 65 uvedie ako čiastkový základ dane z príjmov z prenájmu sumu 5 852,25 eura.
 • IX. oddiel:
  • Na riadku 80 uvedie základ dane zistený podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona (z riadku 65) vo výške 5 852,25 eura.
  • Na riadku 81 vypočíta daň zo základu dane zisteného podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona vo výške 1 111,93 eura (5 852,25 x 0,19), daň sa zaokrúhli na eurocenty matematicky.
  • Na riadok 90 prepíše sumu 1 111,93 eura.
  • Na riadku 106 a 115 uvedie nulu.
  • Na riadku 116, 118 a 124 uvedie sumu 1 111,93 eura.
  • Na riadku 135 uvedie daň na úhradu vo výške 1 111,93 eura.
 • XII. oddiel – pán Daňový sa rozhodol, že nevyužije možnosť poukázať 2 % dane na osobitné účely, preto túto skutočnosť vyznačí v príslušnom zaškrtávacom políčku. Keďže pán Daňový nevyužil možnosť poukázať 2 % podiel zaplatenej dane na osobitné účely, príslušný oddiel nepodpisuje.
 • Na riadku 153 sa uvádza počet všetkých príloh, ktoré sú súčasťou priznania vrátane Príloh č. 1, 2 a 3 aj keď sa nevypĺňajú. Pán Daňový na riadok 153 uvedie počet príloh 3.
 • Na strane 13 daňového priznania uvedie dátum a daňové priznanie podpíše.

(Inzercia)