Maximálne dávky v roku 2023 budú opäť o niečo vyššie. Ich poberatelia za to môžu vďačiť rastu priemernej mzdy, podľa ktorej sa počíta aj takzvaný maximálny denný vymeriavací základ. Práve od neho sa potom odvodzujú aj maximálne sumy niektorých dávok, ktoré ľudia poberajú. Od januára maximálny vymeriavací základ stúpne zo súčasných 74,4987 eura na 79,6274 eura.

Z tohto čísla sa potom počítajú aj najvyššie možné dávky, ktoré dostávajú ľudia za celý mesiac alebo za jednotlivé dni. Ide napríklad o dávku počas práceneschopnosti, materskú či tehotenskú dávku, prípadne dávku, ktorú dostávajú ľudia počas opatrovania blízkej osoby. Kto chce dostať najvyššiu možnú dávku, musí platiť odvody aj z dostatočne vysokého príjmu.

Ak by niekto chcel dostávať maximálne dávky v roku 2023, musel by zarábať vyše 2 420 eur mesačne. Z rovnakej sumy vymeriavacieho základu by musel živnostník či samoplatca platiť odvody do Sociálnej poisťovne.

Maximálne dávky v roku 2023:

Maximálna dávka v nezamestnanosti

V januári budúceho roka sa maximálna dávka v nezamestnanosti nemení a jej výška bude až do konca júna budúceho roka rovnaká ako v súčasnosti. Denný vymeriavací základ v druhom polroku roku 2022 a v prvom polroku 2023 je najviac vo výške 79,6274 eura. Maximálna suma dávky v mesiaci, ktorý má 31 dní, je teda 1234,30 eura a v mesiaci, ktorý má 30 dní, je 1194,50 eura.

Jej skutočná výška sa ale pri jednotlivcoch počíta z hrubej mzdy, ktorú dostávala zamestnanec, ešte keď mal prácu. Prípadne z vymeriavacieho základu, z ktorého platil živnostník počas obdobia podnikania svoje odvody. Dávka sa poskytuje za dni a jej výška je 50 percent denného vymeriavacieho základu.

Na výpočet dávky v nezamestnanosti je potrebný súčin denného vymeriavacieho základu, čísla 0,5 a počtu dní v mesiaci.

Parametre dávky v nezamestnanosti (maximálne dávky v roku 2023):

 • Denný vymeriavací základ v druhom polroku roku 2022 a v prvom polroku 2023 je najviac vo výške 79,6274 €.
 • Výška dávky v nezamestnanosti je 50 % vymeriavacieho základu.
 • Maximálna dávka v nezamestnanosti za 31 dní je 1 234,30 €.
 • Maximálna dávka v nezamestnanosti za 30 dní je 1 194,50 €.

Maximálne dávky počas práceneschopnosti

Maximálne dávky v roku 2023 sa zmenia aj pri dočasnej práceneschopnosti. Ak bude niekto od januára budúceho roka na péenke, maximálna výška jeho nemocenského na deň bude od štvrtého dňa 43,80 eura. Za prvé tri dni dostane najviac 19,91 eura na deň. Ak bude niekto chorý 30 dní, dostane maximálne 1 242,33 eura. V prípade péenky počas 31-dňového mesiaca bude maximálna dávka na úrovni 1 286,13 eura.

Aj v tomto prípade platí, že skutočná výška dávky závisí od príjmu. Pri zamestnancoch sa dávky počítajú z hrubej mzdy, z ktorej platia sociálne odvody. Pri živnostníkoch a dobrovoľne poistených je to vymeriavací základ. Pri péenke sa výška dávky počíta podľa toho, ako dlho je niekto chorý. Za prvé tri dni ľudia dostanú 25 percent denného vymeriavacieho základu. Od štvrtého dňa už majú nárok na 55 percent.

Dávka môže byť aj polovičná, ak sa niekto stal práceneschopným pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok. Keď je na péenke zamestnanec, za prvých desať dní dostáva náhradu príjmu od svojho zamestnávateľa. Až potom mu ju prepláca Sociálna poisťovňa. Živnostníkom a dobrovoľne poisteným vypláca nemocenskú od prvého dňa poisťovňa.

Zjednodušene si môže každý svoj denný vymeriavací základ každý vypočítať tak, že svoju hrubú mzdu vynásobí číslom 12 a výsledok vydelí číslom 365.

Parametre dávky počas PN (maximálne dávky v roku 2023)

 • Od 1. do 3. dňa dočasnej PN je denná dávka 25 % vymeriavacieho základu.
 • Od 4. dňa dočasnej PN je denná dávka 55 % vymeriavacieho základu.
 • Maximálna výška nemocenskej je 43,80 € na deň.
 • Maximálne nemocenské za 30 dní je 1 242,33 €.
 • Maximálne nemocenské za 31 dní je 1 286,13 €.
Maximálne dávky v roku 2023
Maximálne dávky v roku 2023 budú opäť o niečo vyššie. (Ilustračné foto: Depositphotos)

Maximálne dávky počas materskej dovolenky

Od januára stúpnu aj maximálne dávky na materskej dovolenke. Keďže rodič dostáva 75 percent svojho vymeriavacieho základu, maximálna dávka na deň bude na úrovni 59,72 eura. Za 30-dňový mesiac tak môže otec či matka získať maximálne 1 791,70 eura a pri 31-dňovom mesiaci 1 851,40 eura. Dávku môže získať zamestnanec, podnikateľ či samoplatca. Skutočná suma závisí od príjmu zamestnanca a vymeriavacieho základu podnikateľa či samoplatcu.

Výška materského je 75 percent z hrubej mzdy alebo vymeriavacieho základu. Sumy materského sa zaokrúhľujú na desať eurocentov nahor. Vo všetkých prípadoch rodičia musia platiť nemocenské poistenie minimálne 270 dni v posledných dvoch rokoch pred pôrodom. Nárok na materskú dávku vzniká od začiatku šiesteho týždňa pred pôrodom a spravidla sa poberá 34 týždňov. Ak to nie je matka, poberá sa spravidla 28 týždňov od priznania materského.

Parametre materskej dávky (maximálne dávky v roku 2023)

 • Výška materského je 75 % vymeriavacieho základu.
 • Maximálna materská dávka je 59,72 € na deň.
 • Maximálna materská za 30 dní je 1 791,70 €.
 • Maximálna materská za 31 dní je 1 851,40 €.

Maximálne a minimálne tehotenské dávky

Od januára stúpne aj tehotenská dávka, ktorá bude v minimálnej dennej výške 7,96 eura a v maximálnej výške 11,94 eura. Tehotná žena tak môže dostať minimálne 238,90 eura pri 30-dňovom mesiaci alebo 246,90 eura za mesiac, ktorý má 31 dní. Najviac bude môcť dostať 358,40 eura pri 30-dňovom mesiaci alebo 370,30 eura pri 31-dňovom mesiaci. Reálna výška tehotenského predstavuje 15 percent vymeriavacieho základu.

Nárok na tehotenskú dávku majú ženy od začiatku 13. týždňa tehotenstva, respektíve 27. týždňov pred očakávaným dňom pôrodu. Nezáleží, či tehotenstvo skončí pôrodom, umelým prerušením tehotenstva alebo spontánnym potratom. Podmienkou poberania je nemocenské poistenie platné aspoň 270 dní v posledných dvoch rokoch pred začiatkom 13. týždňa tehotenstva. Študentky môžu žiadať aj o tehotenské štipendium.

Parametre tehotenskej dávky (maximálne dávky v roku 2023)

 • Tehotenská dávka je v minimálnej dennej výške 7,96 €.
 • Tehotenská dávka je v maximálnej dennej výške 11,94 €.
 • Tehotenská dávka je za 30 dní minimálne 238,90 €.
 • Tehotenská dávka je za 31 dní minimálne 246,90 €.
 • Tehotenská dávka je za 30 dní maximálne 358,40 €.
 • Tehotenská dávka je za 31 dní maximálne 370,30 €.

Maximálne dávky počas ošetrovania

Maximálne denné ošetrovné bude od 1. januára budúceho roka na úrovni 43,80 eura. Ide o klasickú dávku krátkodobého ošetrovného, ktorá sa vypláca maximálne 14 dní. Za tie Sociálna poisťovňa vyplatí maximálne 613,20 eura. Dlhodobé ošetrovné, ktoré sa vypláca počas 90 dní, bude mesačne v rovnakých maximálnych sumách ako nemocenské. Za 30-dňový mesiac teda môže rodič dostať 1 313,90 eura. V prípade 31-dňového mesiaca bude dávka na úrovni 1 357,70 eura.

Reálna výška ošetrovného je 55 percent vymeriavacieho základu od prvého dňa. Nárok im vzniká vtedy, ak je potrebné osobné a celodenné ošetrovanie chorého príbuzného v priamom rade ako napríklad rodiča, chorého dieťaťa, ktoré nie je príbuzný v priamom rade, chorého súrodenca, chorého manžela či manželky, prípadne chorého rodiča manžela alebo manželky. Pri ošetrovnom na deti sa potom ešte rozlišuje, aký je ich vek a z akého dôvodu nemôžu ísť napríklad do školy.

Parametre dávky ošetrovné (maximálne dávky v roku 2023)

 • Maximálne denné ošetrovné je 43,79507 €.
 • Dávka ošetrovné za 14 dní tak dosiahne maximálnu výšku 613,20 €.
 • Maximálny výpočet OČR za 30 dní je 1 313,90 €.
 • Maximálny výpočet OČR za 31 dní je 1 357,70 €.