Niektorí živnostníci ročné zúčtovanie zdravotného poistenia už dostali, iní naň len čakajú. Posudzujú sa v ňom skutočné príjmy živnostníka s jeho vymeriavacím základom, z ktorého sa vlani platil odvody na zdravotné poistenie. Niektorým môže poisťovňa vrátiť peniaze, ďalší môžu mať nedoplatok na zdravotnom poistení. Pre tých druhých platí, že budú musieť dlžné peniaze na odvodoch doplatiť. Aj napriek tomu, že sa od januára budúceho roka zvýšia zdravotné odvody všetkým živnostníkom, tí s nedoplatkom môžu mesačne platiť aj viac, ako je stanovené minimum.

Ročné zúčtovanie príde živnostníkovi z jeho zdravotnej poisťovne podľa toho, kedy podal daňové priznanie za minulý rok. Ak to niekto urobil v riadnom termíne do konca marca, zúčtovanie mu spravidla príde na konci leta. Pre živnostníkov, ktorí si podanie odložili do konca júna či septembra, platí, že im poisťovňa spočíta odvody podľa príjmu zhruba na jeseň. Pre živnostníka môže v tomto prípade nastať niekoľko situácií. Tie sa odvíjajú hlavne od toho, aké mal vlani zárobky a aké odvody platil.

Sadzba mesačných platieb do zdravotnej poisťovne je pre živnostníka na úrovni 14 percent z jeho vlastného alebo minimálneho vymeriavacieho základu. Zdravotné odvody živnostníkov so zdravotným postihnutím sú polovičné. Minimálne klasické preddavky na zdravotné poistenie boli v minulom roku vo výške 79,31 eura mesačne. Podnikatelia so zdravotným postihnutím platili 38,22 eura mesačne.

Ako vznikne nedoplatok na zdravotnom poistení

Pri živnostníkoch, ktorí platili minimálne odvody, zdravotná poisťovňa porovná všeobecný minimálny vymeriavací základ za minulý rok, z ktorého sa platili minimálne odvody a skutočný vymeriavací základ živnostníka podľa výšky jeho vlaňajších zárobkov. V prípade, že bude skutočný vymeriavací základ vyšší, živnostníkovi vznikne nedoplatok na zdravotnom poistení. Ak budú rovnaké alebo bude vlastný vymeriavací základ živnostníka nižší, podnikateľ nebude mať žiaden dlh ani preplatok. Ten by mu v tomto prípade mohol vzniknúť len vtedy, ak by išlo napríklad o študenta so živnosťou, za ktorého ešte platí odvody štát.

Sú aj takí živnostníci, ktorí už vlani platili odvody nad stanovenou minimálnou hranicou. V takom prípade poisťovňa opäť porovnáva vymeriavacie základy. Tentokrát ale vymeriavací základ živnostníka, z ktorého platil odvody v minulom roku a jeho vymeriavací základ podľa vlaňajšieho zárobku. Ak bude ten podľa vlaňajšieho príjmu vyšší, vznikne nedoplatok na zdravotnom poistení. Keď bude rovnaký, vyúčtovanie bude nulové a ak bude nižší, živnostníkovi vznikne preplatok, ktorý mu poisťovňa vráti. Pri preplatku aj nedoplatku vždy platí, že ho jedna zo strán musí zaplatiť, len ak je vyšší ako päť eur.

Skutočný vymeriavací základ sa počíta tak, že sa sčíta čiastkový základ dane živnostníka a zaplatené sociálne a zdravotné odvody za predchádzajúci rok. Ich súčet sa potom delí koeficientom 1,486. Výsledok sa ešte delí číslom 12, teda počtom kalendárnych mesiacov v roku. Keď niekto nepodnikal celý rok, výsledok sa delí počtom mesiacov otvorenej živnosti.

Nedoplatok na zdravotnom poistení
Niektorým živnostníkom môže vzniknúť nedoplatok na zdravotnom poistení (Ilustračné foto: Finančná správa SR)

Povedzme, že živnostník napríklad mohol až doteraz platiť minimálne zdravotné odvody. V minulom roku sa mu v podnikaní darilo a jeho čiastkový základ dane bol na úrovni 18-tisíc eur. Dokopy zaplatil na odvodoch za celý rok 3 205,08 eura. Tieto dve veličiny sa sčítajú, vydelia stanoveným koeficientom a keďže živnostník podnikal celý rok, výsledok vydelí 12 mesiacmi. Vo výsledku uvidí svoj nový vymeriavací základ, ktorý sa dostane na úroveň vyše 1 189 eur. Podľa tohto výpočtu by tak mal za minulý rok zaplatiť dokopy vyše 2 000 eur, ale v skutočnosti zaplatil len minimálne odvody dokopy vo výške niečo málo cez 951 eur.

Vyššie odvody a splácanie dlhu

Živnostníkovi z tohto príkladu tak vznikol nedoplatok na zdravotnom poistení v sume viac ako 1 050 eur. Ten musí zdravotnej poisťovni zaplatiť. V opačnom prípade hrozí, že dlh sa môže navýšiť o úroky z omeškania, poplatok za vydanie výkazu nedoplatkov alebo trovy exekúcie. Narásť môže aj o pokutu udelenú Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou za nesplnenie si povinnosti odvádzať preddavky riadne a včas. Informácie o dlžníkoch sú navyše zverejňované a zdieľané napríklad s bankami, čo môže sťažiť prístup k úverom či dotáciám. Živnostník by mal navyše nárok len na neodkladnú zdravotnú starostlivosť. To znamená, že napríklad lieky na lekársky predpis si by musel platiť sám.

Slovenská legislatíva umožňuje aj splácanie nedoplatku. „Príslušná zdravotná poisťovňa môže na základe písomnej žiadosti osoby, ktorá je povinná odvádzať poistné, povoliť splátky dlžných súm preddavku na poistné, nedoplatku z ročného zúčtovania poistného a úrokov z omeškania z dôvodu platobnej neschopnosti tejto osoby, ak je už v čase rozhodovania o povolení splátok dlžných súm preddavku na poistné, nedoplatku a úrokov z omeškania schopná riadne plniť povinnosť platiť preddavky na poistné. Na konanie o povolení splátok sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,“ uvádza zákon.

Tri zdravotné poisťovne, ktoré na slovenskom trhu pôsobia, si potom pri žiadosti o splátkový kalendár určujú aj nultú splátku. Rozdelenie dlhu na mesiace je potom spravidla na výber. Najväčšia Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) napríklad vyžaduje, aby živnostník zaplatil do 15 dní od podania žiadosti o splátkový kalendár 40 percent z nedoplatkov.

V Unione je výška nultej splátky na úrovni 20 percent z dlhu. Počet splátok sa v nej stanovuje podľa výšky nedoplatku. Nedoplatok na zdravotnom poistená sa rozdelí na štyri splátky pri dlhu v rozpätí od sto eur do 500 eur, na osem splátok pri nedoplatku od 500 eur do tisíc eur a na 12 splátok sa rozdelí nedoplatok v rozpätí od tisíc a viac eur. Splácať postupne dlho môžu v Unione len tí dlžníci, ktorí dlhujú viac ako sto eur.

Poisťovňa Dôvera zase vyžaduje, aby bol nedoplatok na zdravotnom poistení vyšší ako 300 eur. Najvyšší počet splátok môže byť 18 a najnižšia suma jednej splátky musí byť vyššia ako 50 eur. Nultú splátku treba uhradiť do troch pracovných dní od podania žiadosti. Jej výška je podľa pravidiel Dôvery na úrovni desať percent z celkovej dlžnej sumy. Jej zaplatením živnostník potvrdzuje, že má záujem o splátkový kalendár a poisťovňa žiadosti po splnení podmienok vyhovie.

Okrem toho, že živnostníkovi z príkladu vznikol nedoplatok na zdravotnom poistení, musí sa pripraviť aj na to, že od januára bude platiť na zdravotných odvodoch viac ako je minimum. Kým podľa ročného zúčtovania bude jeho nová mesačná splátka na zdravotné odvody viac ako 167 eur, minimálne odvody od začiatku budúceho roka stúpnu zo súčasných 84,77 eura na 91,28 eura mesačne. Živnostníci so zdravotným postihnutím už nebudú platiť minimum 42,39 eura, ale 45,64 eura mesačne.

Ako sa zmenia minimálne odvody živnostníka (2023 verzus 2024)

RokMinimálne sociálne odvody (€)Minimálne zdravotné odvody (€)Spolu (€)
2023200,7284,77 (42,39)285,49
2024216,1391,28 (45,64)307,41
Zvýšia sa o:15,416,51 (3,25)21,92
Výpočet: Finsider (nedoplatok na zdravotnom poistení)

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: