Reštrukturalizácia spoločnosti Arca Capital začína. Od utorka 13. marca môžu veritelia spoločnosti prihlasovať svoje pohľadávky u správcu. Začiatkom apríla totiž Okresný súd Bratislava I schválil reštrukturalizáciu spoločnosti. Keďže rozhodnutie o reštrukturalizácii bolo zverejnené v Obchodnom vestníku v pondelok 12. marca, veriteľom začala plynúť 30-dňová lehota na prihlásenie pohľadávok v nasledujúci pracovný deň.

Reštrukturalizácia firmy by mala veriteľom priniesť minimálne 50 percent zo sumy, ktorú im Arca dlhuje. Dôležité je, aby správne a včas podali prihlášku. V opačnom prípade nemusia dostať nič.

Súd do funkcie správcu ustanovil advokáta Petra Vrábela. Všetci veritelia Arca Capital teraz môžu u neho prihlásiť svoje pohľadávky. „Prihláška musí byť do 30 dní od povolenia reštrukturalizácie doručená správcovi. Na prihlášku doručenú po lehote sa neprihliada,“ píše sa v rozhodnutí súdu.

Kto nestihne termín, príde o všetko

Pohľadávky je preto potrebné doručiť správcovi najneskôr vo štvrtok 13. mája. „Zmeškanie lehoty na prihlasovanie pohľadávok nemožno odpustiť. Na neskoro doručenú prihlášku sa neprihliada,“ uvádza Arca. to znamená, že ak niekomu spoločnosti Arca Capital dlhuje peniaze, ale neprihlási teraz svoju pohľadávku, nič nedostane. „Pohľadávky veriteľov, ktorí si svoje pohľadávky neprihlásia spôsobom ustanoveným zákonom, sa v prípade potvrdenia reštrukturalizačného plánu stanú voči dlžníkovi nevymožiteľnými. Nevymožiteľnými sa stávajú aj riadne a včas neprihlásené zabezpečovacie práva vzťahujúce sa na majetok dlžníka. To platí rovnako aj pre podmienené pohľadávky, ktoré mali byť uplatnené prihláškou,“ tvrdí Arca.

Prihlášku je potrebné zaslať správcovi na adresu: JUDr. Peter Vrábel, Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava. Prihlášku možno zaslať poštou, ale aj elektronicky do elektronickej schránky správcu. V takom prípade musí prihláška ako aj všetky prílohy obsahovať zaručený elektronický podpis. Pri posielaní prihlášky poštou sa nevyžaduje overený podpis, dobré je zaslať ju doporučene, aby mal veriteľ dôkaz o tom, že ju poslal.

Základnými náležitosťami prihlášky sú:
  • meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu,
  • identifikačné údaje dlžníka, ktoré v tomto prípade sú: Arca Capital Slovakia, a.s., IČO: 35 868 856, sídlo: Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika,
  • právny dôvod vzniku pohľadávky. Majitelia dlhopisov by uviesť, aké dlhopisy vlastnia (názov dlhopisov, počet, ISIN, menovitá hodnota, hodnota výnosov), a súčasne by mali opísať, ako a kedy predmetné dlhopisy nadobudli,
  • poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty,
  • celková suma pohľadávky,
  • podpis.

Ak bude niektorá z týchto náležitostí v prihláške chýbať, správca nebude na ňu prihliadať. Prihlásiť je potrebné aj také pohľadávky, ktoré ešte nie sú splatné.

Len dlhy voči spoločnosti Arca Capital

Podľa rozhodnutia súdu musí byť pre každú zabezpečenú pohľadávku podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. „Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, inak sa pohľadávka v reštrukturalizácii považuje za nezabezpečenú pohľadávku,“ uviedol súd.

Ak ide o podmienenú pohľadávku, je potrebné v nej uviesť aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky.

K prihláške je potrebné priložiť listiny, ktoré preukazujú uvedené skutočnosti. „Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje,“ píše sa v rozhodnutí súdu.

Vzor prihlášky pre prihlasovanie pohľadávok sa nachádza na tejto stránke.

Pri podávaní prihlášok si treba dať pozor na to, že ide o reštrukturalizáciu spoločnosti Arca Capital. Ak má niekto pohľadávku voči inej firme zo skupiny Arca, nemôže ju prihlásiť.