V centre mesta do seba na križovatke narazia dve vozidlá. Vodič, ktorý nehodu nezavinil, si pri nehode poškodil krčnú chrbticu. Okrem poškodených vozidiel tak prišlo aj k ujme na zdraví. Aj náhrada škody na zdraví je súčasťou povinného zmluvného poistenia (PZP). Poisťovňa vinníka tak zaplatí poškodenému za opravu auta, ale preplatí aj náklady na jeho liečbu. Okrem toho má nárok aj na náhradu za výpadok príjmu či za trvalé následky úrazu. Viaceré poisťovne ponúkajú aj pripoistenia, vďaka ktorým podobné náklady môže poisťovňa preplatiť aj vinníkovi nehody.

„Poškodený má nárok na náhradu vynaložených nákladov na liečbu, dorovnanie straty príjmu ako aj na preplatenie bolestného, odškodnenie trvalých následkov a odškodnenie sťaženia spoločenského uplatnenia. Zdravotné poškodenie určuje lekár, ktorý vystaví znalecký posudok a úraz oboduje. Vynaložené náklady musia byť v priamej súvislosti s daným úrazom. Všetky nároky je potrebné preukázať poisťovni doložením všetkých bločkov, lekárskych správ, potvrdení ako aj kópií znaleckých posudkov,“ vysvetľuje produktová manažérka z Partners Group Miriam Wagnerová.

Bolestné aj sťaženie spoločenského uplatnenia počíta lekár alebo posudkový lekár ako počet bodov podľa ohodnotenia vyhlášky ministerstva zdravotníctva. Hodnota bodu je vo výške dvoch percent z priemernej mesačnej mzdy na Slovensku. Čím vyššie je bodové ohodnotenie, tým vyššia je náhrada škody na zdraví. Poistná suma pre škody na zdraví a spôsobenú smrť pri dopravnej nehode je pri PZP stanovená maximálne na úrovni 5,24 milióna eur. Do sumy sa počíta aj náhrada nákladov na nemocenské dávky, úrazové dávky či dôchodky.

Náhrada škody na zdraví aj výpadok príjmu

Keď niekto po dopravnej nehode nemôže dlhšie pracovať, prichádza o časť svojho bežného mesačného príjmu. Od Sociálnej poisťovne totiž dostáva v podobe nemocenského menej peňazí, než aký je jeho zárobok. M. Wagnerová vysvetľuje, že poisťovňa preplatí z PZP rozdiel medzi pravidelným príjmom a nemocenským, ktoré v tom čase poškodený poberal. Okrem toho vzniká nárok aj na preplatenie napríklad úrazovej dávky či dôchodku, ktoré musel poberať kvôli nehode. V rámci povinného poistenia sa prepláca aj ušlý zisk.

„Náhrada straty na zárobku počas pracovnej neschopnosti poškodeného sa uhrádza peňažným dôchodkom vo výške rozdielu medzi priemerným zárobkom poškodeného, ktorý dosahoval pred vznikom škody, a náhradou, ktorá bola poškodenému vyplatená v dôsledku škody na zdraví, ktorá vznikla pri dopravnej nehode. Kompenzovať výpadok príjmu poškodeného pomôže aj životné poistenie. Plnenie z úrazového a životného poistenia sa pritom vypláca nad rámec plnenia z PZP,“ vysvetľuje hovorkyňa poisťovne Generali Katarína Ondra.

Súčasťou poistky je aj samotné liečenie či pobyt v nemocnici. V podmienkach poistenia sa hovorí o úhrade preukázaných a vyplatených nákladov zdravotnej starostlivosti. Musí ísť ale o účelné náklady priamo spojené s liečením a ich existenciu je potrebné preukázať. Pobyt v nemocnici je spravidla zadarmo, ľudia si môžu priplácať napríklad za nadštandardnú izbu. Tieto náklady poisťovňa nemusí vždy preplatiť.„ Pri nadštandardnej izbe je dôležité objektívne navodenie priaznivejšieho psychického rozpoloženia, než by tomu bolo na spoločnej izbe,“ tvrdí M. Wagnerová.

náhrada škody na zdraví
Náhrada škody na zdraví je súčasťou povinného zmluvného poistenia (Ilustračné foto: Freepik/náhrada škody na zdraví)

Poisťovňa Wüstenrot hovorí, že nadštandardnú izbu prepláca vo výnimočných prípadoch, ak bol poškodený z kapacitných dôvodov či vyťaženosti lôžok v bežných izbách hospitalizovaný v nadštandardnej izbe. Podľa Allianz – Slovenskej poisťovne, Generali či Unionu zase nadštandardná izba v nemocnici vôbec nespadá do tohto krytia.

Keď bol úraz vážnejší a spôsobil aj trvalé následky, poistka kryje aj sťaženie spoločenského uplatnenia. Zdravotné poškodenie určuje lekár, ktorý vystaví znalecký posudok a úraz oboduje. Na základe bodov poisťovňa preplatí odškodné. Z PZP má poškodený nárok na výplatu odškodného bez ohľadu na to, či sa poškodený stal, alebo nestal invalidným.

V prípade, že sa niekto stane invalidným, sa opäť vypláca dorovnanie príjmu. „Ak Sociálna poisťovňa uzná poškodeného následkom dopravnej nehody invalidným, z povinného poistenia mu bude hradený rozdiel medzi priemerným príjmom, ktorý dosahoval pred vznikom škody a príjmom z invalidného dôchodku. Z poistenia PZP sú hradené aj dôchodkové dávky, dávky výsluhového zabezpečenia a dôchodky starobného dôchodkového sporenia. Tieto dôchodkové dávky vypláca poškodenému Sociálna poisťovňa, ktorej ich však refunduje komerčná poisťovňa z poistenia PZP,“ vraví K. Ondra.

Povinná poistka môže kryť aj úraz vinníka

Vinník nehody, ktorý nemá havarijné poistenie, si musí náklady na liečbu či opravu auta platiť sám. Takmer všetky poisťovne na trhu ponúkajú špeciálne pripoistenia k PZP, ktoré pomôžu vinníkovi takúto situáciu zvládnuť. Ide o pripoistenie sedadiel a úrazu vodiča či prepravovaných osôb. V ponuke je aj krytie čelného skla, stretu so zverou, živlov, výtlkov či rozšírená asistencia.

Úraz vodiča alebo všetkých prepravovaných osôb si možno pripoistiť pre prípad smrti alebo trvalého telesného poškodenia. Niektoré poisťovne poskytujú v rámci tohto pripoistenia krytie len vodičovi, iné kryjú všetky prepravované osoby vrátane vodiča. Na rozdiel od úrazového poistenia pri rizikovom životnom poistení má krytie úrazu v rámci povinnej poistky nižšiu poistnú sumu. Aj náhrada škody na zdraví je preto nižšia.

Napríklad poisťovňa Union má vo svojom portfóliu možnosť pripoistenie vodiča alebo aj celej posádky pre prípad úrazu. Okrem úrazu si klient môže pripoistiť aj čelné sklo, stret so zverou či batožinu. Generali v rámci povinného poistenia umožňuje uzavrieť poistenie s krytím úrazu dopravovaných osôb. Toto poistenie kryje riziko smrti, trvalých následkov a nevyhnutného liečenia zranení spôsobených úrazom dopravovaných osôb vrátane vodiča.

Wüstenrot ponúka pripoistenie úrazu v aute, pri ktorom má v prípade nehody vodič a iné osoby, ktoré v čase nehody v poistenom vozidle prepravoval, nárok na poistné plnenie v prípade smrti spôsobenú úrazom a trvalých následkov úrazu. V Allianzi má motorista v rámci PZP automaticky kryté aj základné úrazové poistenie, ktoré kryje úraz vodiča a prepravovaných osôb, ak sú účastníkmi dopravnej nehody do limitu krytia uvedeného v poistnej zmluve. Náhrada škody na zdraví je tak súčasťou základného balíka PZP.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: