Majiteľ domu v jednej malej obci našiel po príchode z práce poškodené oplotenie svojho pozemku. Jeho sused, ktorý býva za ním na kopci, robil terénne úpravy svojej záhrady. Pri manipulácií s väčšími okrasnými kameňmi bol neopatrný, časť z nich sa skotúľala dole svahom a narazila do susedovho plotu. Okrem toho, že kamene prerazili a zničili múrik oplotenia, poškodili aj vyvýšené záhony. Majiteľ poškodeného plotu to nahlásil ako poistnú udalosť a poisťovňa mu to preplatila. Hneď potom poslala faktúru za poistné plnenie jeho susedovi. Ten musel škodu zaplatiť.

Podobné prípady nie sú ojedinelé. Poisťovňa síce preplatí škodu, ktorá je dohodnutá v podmienkach, ale môže sa stať, že sa bude zaujímať aj o vinníka, pri ktorom bude uplatňovať vymáhanie poistného plnenia. „Vo všeobecnosti platí, že pre poisťovňu je pri riešení poistnej udalosti dôležité mať čo najviac informácií o vzniku škody a aj o vinníkovi. V prípade, že bola k škodovej udalosti privolaná polícia, k poistnému hláseniu je potrebné doplniť aj informácie o policajnej správe. Poškodený môže policajnú správu pripojiť k hláseniu aj priamo, alebo si ju poisťovňa vyžiada z polície sama,“ vysvetľuje senior analytik firmy Brokeria Ivan Kahanec.

O tom, ako sa bude pri podobných škodách postupovať, rozhoduje, ktorá zo strán má poistenie a na čo je zamerané. V prípade, že má poškodený poistenie nehnuteľnosti, nahlási udalosť svojej poisťovni. Po vyriešení poistenej udalosti sa môže poisťovňa obrátiť na vinníka a žiadať od neho náhradu. Ten ju potom musí zaplatiť z vlastných zdrojov alebo mu pomôže poistenie zodpovednosti, ktoré býva aj súčasťou poistenia majetku. Ak poškodený nemá poistenie nehnuteľnosti, ale vinník má uzatvorené poistenie zodpovednosti, rieši sa škoda priamo cez poisťovňu vinníka.

Právo na vymáhanie poistného plnenia

Poisťovňa nemusí vždy žiadať meno vinníka, to je povinné len pri zodpovednostných poisteniach. Riaditeľ divízie neživotného poistenia spoločnosti Finportal Štefan Fajnor naznačuje, že nahlásením vinníka sa vyšetrovanie nekončí. „Okrem toho, že poškodený uvedie, kto mu vinu spôsobil, si vinník svoju vinu musí priznať, alebo musí byť dokázane, že za škodu, ktorú spôsobil, naozaj zodpovedá. Samozrejme, aj keď si vinník svoju vinu prizná, poisťovňa ešte preveruje, či škoda vznikla tak, ako bola nahlásená a teda či naozaj za škodu aj vinník zodpovedá,“ uvádza Š. Fajnor.

Pri vyšetrovaní sa berú do úvahy rôzne faktory. Hovorkyňa poisťovne Generali Catherine Černochová vraví, že ide napríklad o správu z obhliadky, policajný záznam, svedecké výpovede či vyplnené dotazníky, ktoré pomôžu lepšie pochopiť okolnosti škody. Helena Kanderková, hovorkyňa Allianz – Slovenskej poisťovne, dopĺňa, že poisťovňa škodu skúma už pri obhliadke. „V prípade bytových domov sa poisťovňa informuje aj u správcov jednotlivých bytových domov,“ dopĺňa H. Kanderková.

Vymáhanie poistného plnenia
Vymáhanie poistného plnenia od vinníka nie je výnimočné (Ilustračné foto Finsider: Mário Skyba/vymáhanie poistného plnenia)

Poisťovňa potom od vinníka žiada poistné plnenie, ktoré vyplatila poškodenému. Výška sumy, ktorú žiada, záleží od miery zodpovednosti za vznik a od rozsahu škody. „Treba podotknúť, že pri zodpovednostnom poistení okrem povinného zmluvného poistenia, poisťovne zväčša plnia škodu v časovej cene poškodenej veci a nie novej. Čiže môže byť rozdiel v plnení, keď sa poškodí vec, ktorá je stará jeden rok, alebo päť rokov. Spôsob, akým vinník bude platiť poisťovni za danú škodu, je už na vzájomnej dohode,“ vysvetľuje Š. Fajnor z Finportalu.

Vymáhanie poistného plnenia poisťovni umožňuje aj slovenská legislatíva, podľa ktorej má právo na náhradu škody až do výšky vyplateného poistného plnenia. V prípade, že vinník škodu neuhradí ani po opakovaných urgenciách, pristúpi poisťovňa k súdnemu vymáhaniu regresnej pohľadávky. Poisťovne, ktorých sa na regres poistného pýtal Finsider, sa zhodujú, že každú situáciu posudzujú individuálne.

Môže pomôcť aj poistenie zodpovednosti

Ak má vinník poistenie zodpovednosti za škodu, môže riešenie prebiehať dvoma spôsobmi. Poškodený si môže priamo uplatniť škodu voči poisťovni vinníka. Poškodený môže škodu riešiť aj so svojou poisťovňou a tá následne dorieši škodu s poisťovňou vinníka. Poistenie zodpovednosti za škodu sa ponúka buď v základnom balíku krytia bývania, alebo si ho musia ľudia pripoistiť. Jednotlivé poistky sa líška aj v tom, akú maximálnu sumu za klienta v prípade spôsobenej škody preplatia. Niektoré poisťovne majú výšku krytia nastavenú fixne, v iných si ju môže každý určiť sám.

Poistenie zodpovednosti za škodu v rámci poistenia majetku funguje v dvoch verziách. Poisťovne ho ponúkajú buď v rámci poistenia domácnosti, alebo poistenia nehnuteľnosti. Pri poistení domácnosti kryje škody, ktoré spôsobia členovia domácnosti. V rámci poistenia nehnuteľnosti kryje náhradu škody spôsobenú inej osobe na živote, zdraví alebo na majetku. Keď potom vznikne poistná udalosť, ktorá je spôsobená v súvislosti s nehnuteľnosťou, škodu na zdraví či majetku poisťovňa preplatí tretej osobe.

Majiteľ nehnuteľnosti pritom môže byť zodpovedný za rôzne nehody. Môže to byť napríklad pád snehu alebo ľadu zo strechy domu na cudzie zaparkované auto, zlomená noha susedky, ktorá sa pošmykne na zamrznutých schodoch pred domom, prípadne požiar z dôvodu skratu elektrického vedenia v paneláku, ktorý zasiahne aj okolité byty.

Hovorkyňa poisťovne Kooperativa Silvia Nosková Illášová dodáva, že ak má vinník poistenie zodpovednosti, škodu vybavia poisťovne medzi sebou. „Vždy však platí, že vinník musí vznik škody oznámiť svojmu poisťovateľovi. Ak vinník nemá uzavreté poistenie zodpovednosti, vymáhanie smerujeme priamo voči vinníkovi škodovej udalosti,“ dodala hovorkyňa Kooperativy.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: