Voľby do vyšších územných celkov (VÚC) a komunálne voľby sa budú tento roka konať naraz v sobotu 29. októbra. Už tradične budú prebiehať od 7. do 20. hodiny. Dôvodom spoločného termínu sú zrejme nižšie výdavky na usporiadanie dvoch samostatných volieb v jednom roku, ale aj praktickosť pre samotných voličov. O tom, kde voliť, rozhoduje volebný okrsok. Volič ale bude vo volebnej miestnosti voliť naraz do orgánov samosprávy obcí aj samosprávnych krajov.


Ľudia si budú naraz voliť starostov, primátorov, mestských poslancov či poslancov do obecných zastupiteľstiev, zástupcov mestských častí v Bratislave a Košiciach, ale aj županov a poslancov krajských zastupiteľstiev. Starostovia či primátori sú vo svojom úrade štyri roky, pri županoch a poslancoch krajských zastupiteľstiev volebné obdobie trvá až päť rokov. Komunálne voľby sa teda konali naposledy v roku 2018, župné voľby boli v roku 2017.

Kde voliť starostov, županov a poslancov

Každý oprávnený volič môže voliť len v obci alebo meste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný. To v praxi znamená, že ľudia musia prísť voliť v mieste trvalého bydliska. Volí sa v takzvanom volebnom obvode. Pri malých obciach je spravidla len jeden a všetci volia napríklad na obecnom úrade. Vo väčších mestách je volebných obvodov, teda aj miestností viac.

Ľudia, ktorí sa chcú volieb zúčastniť a bývajú mimo svojho trvalého bydliska, nemôžu použiť ani voličský preukaz. „Vo voľbách do orgánov územnej samosprávy volič volí v obci, v ktorej má trvalý pobyt. Vydávanie hlasovacích preukazov z tohto dôvodu pre tieto voľby zákon neupravuje, a teda zjednodušene povedané sa nevydávajú,“ potvrdil pre Finsider tlačový odbor ministerstva vnútra.

Právo voliť v komunálnych voľbách má každý občan Slovenskej republiky alebo cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. To isté platí pre voľby do VÚC s tým rozdielom, že volič musí mať trvalý pobyt v obci alebo vojenskom obvode, ktoré patria do územia samosprávneho kraja.

Ak teda niekto nemôže prísť voliť, má právo vopred požiadať obec, prípadne v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o hlasovania do prenosnej volebnej schránky. Musí to však byť v územnom obvode volebného okrsku podľa miesta voličovho trvalého pobytu. So schránkou prídu za voličom len tam, kde voliť môže.

Poznámka: Keďže sa starostovia, primátori, župani či obecní a krajskí poslanci budú voliť vo volebných obvodoch obcí a miest, portál Finsider sa pozrel na volebné obvody komunálnych volieb z roku 2018. Jednotlivé počty volebných obvodov sa ale môžu v komunálnych a krajských voľbách líšiť. Tabuľku budeme preto aktualizovať, keď budú volebné obvody zverejnené.

Kde voliť
O tom, kde voliť, rozhoduje volebný okrsok. (ilustračné foto: Pixabay)

Ako sa volí naraz v komunálnych a župných voľbách

Po príchode na voľby musí každý volič preukázať svoju totožnosť okrskovej volebnej komisii predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca. Komisia zakrúžkuje jeho poradové číslo v samostatnom zozname voličov pre voľby do orgánov VÚC a samostatne v zozname voličov pre samosprávy obcí.

Pre voľbu v rámci kraja dostane volič modrú obálku a dva hlasovacie lístky s modrými pruhmi. Jeden lístok pre voľby do zastupiteľstva a jeden pre voľbu predsedu kraja. V rámci voľby do samosprávy obcí dostane volič prázdnu bielu obálku a dva biele hlasovacie lístky. Jeden pre voľby do obecného či mestského zastupiteľstva a jeden pre voľbu starostu či primátora. Prevzatie lístkov a obálky musí každý potvrdiť vlastnoručným podpisom.

Ako voliť v župných voľbách:

Na hlasovacom lístku s modrými pruhmi, na ktorom sa volia poslanci krajských zastupiteľstiev, môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. Tento počet je uvedený na hlasovacom lístku. Na druhom lístku s modrými pruhmi pre voľbu župana môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. Oba tieto lístky potom treba vložiť do modrej obálky. Po vyplnení lístkov volič vloží modrú obálku do modrej schránky na hlasovanie pre voľby do VÚC. Ak bude modrá obálka v bielej urne alebo naopak, hlasovanie je neplatné.

Ako voliť do samosprávy obce či mesta:

Keď bude volič vypĺňať biely hlasovací lístok s výberom poslancov obecného či mestského zastupiteľstva, tiež môže zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. Rovnako, ako pri voľbe zastupiteľov kraja, aj v tomto prípade je počet poslancov uvedený na hlasovacom lístku. Druhý biely lístok je určený na voľbu primátora či starostu. Tieto lístky musí vložiť do bielej obálky. Po vyplnení lístkov volič vloží bielu obálku do bielej schránky na hlasovanie pre voľby do orgánov samosprávy obcí. Ak bude biela obálka v modrej urne, hlasovanie je neplatné.

Čo ak sa niekto pri voľbách pomýli:

Ak sa niekto pomýli, môže volebnú komisiu aj pri voľbe z domu požiadať o neupravené hlasovacie lístky. Tie, ktoré použiť nechce sa potom vkladajú do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, ktorú by mala mať komisia tiež so sebou. Ak to niekto neurobí, podľa ministerstva vnútra sa dopustí priestupku, za ktorý dostane pokutu 33 eur.

Poznámka: Keďže sa starostovia, primátori, župani či obecní a krajskí poslanci budú voliť vo volebných obvodoch obcí a miest, portál Finsider sa pozrel na volebné obvody komunálnych volieb z roku 2018. Jednotlivé počty volebných obvodov sa ale môžu v komunálnych a krajských voľbách líšiť. Tabuľku budeme preto aktualizovať, keď budú volebné obvody zverejnené.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: