Mestský súd Košice rozhodol o vyhlásení konkurzu na spoločnosť Axe Capital Group. Tá ponúkala investovanie bez povolenia a podľa obvinení mali jej zakladatelia peniaze od investorov využívať na svoj luxusný život namiesto toho, aby ich investovali. Na vyhlásenie konkurzu upozornil Korzár.


Podľa rozhodnutia súdu sa správcom konkurznej podstaty stala košická spoločnosť Origon Recovery Solutions. Správca musí do 15 dní vypracovať a predložiť súdu podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch. Správca musí zároveň informovať o konkurze všetkých známych zahraničných veriteľov spoločnosti Axe Capital Group.

Súd zároveň vyzval veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu podstaty prihláškami. Správcovi konkurznej podstaty musia byť prihlášky doručené do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.

Prihláška sa podáva u správcu elektronicky prostredníctvom na to určeného elektronického formulára do elektronickej schránky správcu a musí byť autorizovaná. Prihláška musí byť správcovi doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. V ňom bolo uznesenie zverejnené 4. augusta.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: