Termín na prihlasovanie pohľadávok voči spoločnosti Arca Capital uplynie vo štvrtok 13. mája. Veritelia, ktorí do tohto termínu neodovzdajú správcovi prihlášku, prídu o všetky peniaze, ktoré im Arca Capital dlhuje.

Súd odobrili reštrukturalizáciu spoločnosti začiatkom marca. Od marca môžu veritelia prihlasovať svoje pohľadávky u správcu Petra Vrábela. „Prihláška musí byť do 30 dní od povolenia reštrukturalizácie doručená správcovi. Na prihlášku doručenú po lehote sa neprihliada,“ píše sa v rozhodnutí súdu.

Informácie o tom, ako treba postupovať pri prihlasovaní pohľadávok, nájdete v tomto článku.