Niektoré skupiny obyteľov môžu požiadať o inflačnú pomoc len do konca augusta tohto roka. Upozornilo na to Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Ide hlavne o osobných asistentov, seniorov na 62 rokov bez príjmu a opatrovateľov, ktorý nepoberajú peňažný príspevok. Na inflačnú dotáciu majú nárok ľudia s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky.


Do 31. augusta 2022 môžu o inflačnú pomoc požiadať osoby:

  • ktoré vykonávali osobnú asistenciu na základe zmluvy o výkone osobnej asistencie predloženej úradu práce podľa osobitného predpisu v rozsahu najmenej 12 hodín v priebehu 1. štvrťroka 2022 (k žiadosti prikladajú kópiu potvrdenia o vyplatených odmenách za tie kalendárne mesiace I. štvrťroka 2022, v ktorých vykonávali osobnú asistenciu, len ak takéto potvrdenie úradu nepredložili),
  • ktoré nepoberajú peňažný príspevok na opatrovanie, avšak opatrujú fyzickú osobu s ŤZP odkázanú na pomoc inej osoby alebo opatrujú blízku osobu staršiu ako 80 rokov (k žiadosti priložia potvrdenie zdravotnej poisťovne, že v máji 2022 boli poistencom štátu na verejné zdravotné poistenie z titulu uvedeného opatrovania),
  • nad 62 rokov, ktoré najneskôr v máji 2022 dosiahli vek 62 rokov a zároveň v máji 2022 boli bez príjmu (zo závislej činnosti, z podnikania, zo SZČO), neboli poberateľmi starobného či iného dôchodku, prípadne obdobnej dávky zo zahraničia.

O inflačnú dotáciu môžu požiadať aj osoby starajúce sa o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom až do 30. septembra 2022.

Osoby predkladajú vyplnenú a podpísanú žiadosť úradu práce, v ktorého územnom obvode má trvalý alebo prechodný pobyt. Žiadosť o inflačnú dotáciu možno podať aj elektronicky. Stačí poslať vyplnenú, podpísanú a naskenovanú žiadosť e-mailom príslušnému úradu práce, a to bez kvalifikovaného elektronického podpisu. V takomto prípade už nie je potrebné doplniť žiadosť v listinnej podobe.

O pomoc nemuseli žiadať tí, ktorých už majú úrady práce v systéme, teda rodičia, ktorí poberajú prídavky na dieťa, poberatelia pomoci v hmotnej núdzi, náhradní rodičia a poberatelia peňažného príspevku na opatrovanie. Príspevok im bol automaticky vyplatený v júni.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: