Zamestnanci spravidla nepodávajú daňové priznanie. To platí len v prípade, že majú príjmy iba zo závislej činnosti. Sadzba dane zamestnanca sa uplatňuje každý mesiac, za ktorý sa odvádzajú takzvané daňové preddavky z ich hrubej mzdy.


Potom musí zamestnanec vždy vo februári požiadať o ročné zúčtovanie dane zo zárobkov za predchádzajúci rok. Ročné zúčtovanie dane je v zásade spôsob, ako si zamestnanci zo štátom môžu vysporiadať daňové záležitosti.

Sadzba dane zamestnanca za rok 2024:

Sadzba dane zamestnanca z príjmov za zdaňovacie obdobie 2024 sa platí zo základu dane zisteného zo súčtu čiastkového základu dane z príjmov zníženého o nezdaniteľné časti základu dane.


Sadzba dane zamestnanca je:

 • 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne sumu 47 537,98 eura vrátane (176,8 – násobok sumy platného životného minima vrátane)
 • 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne sumu 47 537,98 eura (176,8 – násobok sumy platného životného minima vrátane)
 • Výška sumy sa počíta podľa životného minima platného od 1. júla 2023 do 31. júna 2024.
 • Životné minimum platné od 1. júla 2023 do 31. júna 2024 bolo na úrovni 268,88 eura.
 • Životné minimum od 1. júla 2024 stúpne zo súčasných 268,88 eura na 273,99 eura. Rozhodol o tom rast inflácie nízkopríjmových domácností, ktorá dosiahla úroveň 1,9 percenta.

Príklad č. 1:

Osobitná daň ústavného činiteľa sa vypočítava z hrubého zdaniteľného príjmu daňovníka pred uplatnením poistného na verejné zdravotné poistenie, na sociálne poistenie, na dôchodkové zabezpečenie, pred uplatnením príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a pred uplatnením pomernej mesačnej nezdaniteľnej časti základu dane vo výške päť percent a zaokrúhľuje sa na eurocenty nadol. Táto osobitná daň neznižuje úhrn zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti ústavného činiteľa pri výpočte základu dane pre zdanenie príjmov zo závislej činnosti.

Príklad č. 2:

Daňovník vykáže v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2024 základ dane z príjmov zo závislej činnosti znížený o nezdaniteľné časti základu dane vo výške 15 400 eur. Jeho príjmy nepresiahnu sumu 60 000 eur. Na výpočet dane z tohto príjmu sa použije sadzbu dane zamestnanca na úrovni 19 percent.

Sadzba dane zamestnanca z príjmu za rok 2023 a 2024
Aká je sadzba dane zamestnanca z príjmu za rok 2023 a 2024 (Ilustračné foto: Depositphotos/sadzba dane zamestnanca)

Ročné zúčtovanie zamestnanca:

 • Ročné zúčtovanie dane je v zásade spôsob, ako si zamestnanci zo štátom môžu vysporiadať daňové záležitosti. O ročné zúčtovanie musí zamestnanec aktívne požiadať svoju firmu.
 • Požiadať o ročné zúčtovanie dane zo zárobkov by mali najmä tí zamestnanci, ktorí majú príjmy len zo závislej činnosti, čiže zamestnania na Slovensku, prípadne aj z dohody.
 • Zamestnanci to musia urobiť na predpísanom tlačive a v stanovenej lehote do 15. februára daného roka. Ak mal niekto viac zamestnávateľov, o ročné zúčtovanie môže požiadať ktoréhokoľvek z nich.
 • Zamestnanci musia žiadosť správne vyplniť. Okrem základných údajov ako sú meno a priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu či názov firmy, sa vypĺňajú aj jednotlivé daňové položky. V tlačive sa vyznačuje aj údaj, či je zamestnanec zároveň dôchodcom.
 • K žiadosti treba priložiť aj potrebné dokumenty. Tie sú presne stanovené, ale u každého zamestnanca ide o iné potvrdenia.
 • Napríklad pri zamestnancovi, ktorí si chce uplatniť aj daňový bonus na deti, je potrebné priložiť rodný list. Pri tých, ktorí si budú uplatňovať bonus na zaplatené úroky, je povinnou prílohou potvrdenie o ich zaplatení z banky.
 • Ďalej sa v žiadosti vypĺňajú údaje o daňových úľavách. Zamestnanec si napríklad uplatňuje nezdaniteľné minimum na manželku alebo manžela. Ďalej sa v žiadosti vypĺňajú údaje o daňových úľavách. Zamestnanec si napríklad uplatňuje nezdaniteľné minimum na manželku alebo manžela.
 • Oproti napríklad podnikateľom alebo zamestnancom, ktorí mali aj iné príjmy, majú ľudia len so zárobkom zo zamestnania výhodu. Nemusia totiž podávať daňové priznanie.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: