Od júla tohto roka sa budú meniť príspevky na opatrovanie a osobnú asistenciu. Vyplýva to z návrhu nariadenia vlády, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie. Do pripomienkového konania ho predložilo ministerstvo práce. Zvýšenie opatrovateľského príspevku by najviac mali pocítiť opatrovatelia na dôchodku. Po novom bude ich príspevok vyšší a nebude sa krátiť.

Ministerstvo návrhom nariadenia nadväzuje na vlaňajšiu novelu zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, ktorá nadobudla účinnosť v januári tohto roka. Novela totiž zmenila aj niektoré podmienky poskytovania peňažného príspevku na opatrovanie. Kým v súčasnosti sa vypláca sedem druhov príspevku, po novom bude štát vyplácať len štyri druhy týchto dávok. Ich výška bude závisieť od počtu opatrovaných osôb a od toho, či opatrovateľ poberá alebo nepoberá dôchodkovú dávku.

„Zákon súčasne ustanovil povinnosť nariadením vlády k 1. júlu 2023 upraviť výšky peňažného príspevku na opatrovanie tak, aby peňažný príspevok poskytovaný opatrovateľovi poberajúcemu dôchodkovú dávku bol najmenej vo výške 75 percent peňažného príspevku poskytovanom opatrovateľovi v takzvanom produktívnom veku v závislosti od počtu opatrovaných fyzických osôb. Z uvedených dôvodov bolo potrebné do návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie uvedené legislatívne zmeny zapracovať,“ vysvetľuje ministerstvo práce v návrhu.

Zvýšenie opatrovateľského príspevku

Úprava legislatívy prinesie dve hlavné zmeny. Prvou z nich je zvýšenie opatrovateľského príspevku a sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie. Druhou je zníženie počtu skupín príspevkov. V súčasnosti platí takzvaná základná výška opatrovateľského príspevku pri opatrovaní jednej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je na úrovni 525,65 eura mesačne. Pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb je príspevok na úrovni 699,15 eura. Tieto sumy platia pre osoby, ktoré sú v produktívnom veku a majú napríklad aj iný príjem.

Od júla bude opatrovateľ v produktívnom veku pri opatrovaní jednej osoby poberať 569 eur mesačne. Dosiahne tak úroveň čistej minimálnej mzdy v krajine. Pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb bude príspevok na úrovni 756,80 eura. Opatrovníci môžu poberať ešte o sto eur mesačne viac, ak je opatrovanou osobou s ŤZP jedno alebo viacero nezaopatrených detí a opatrovník zároveň nemá príjem zo zamestnania, nepoberá dôchodkové dávky, dávky výsluhového zabezpečenia alebo penziu z druhého piliera.

Štát môže zároveň z príspevku aj niečo zobrať. Deje sa to napríklad vtedy, ak je príjem fyzickej osoby s ŤZP vyšší ako dvojnásobok sumy životného minima. Príspevok sa zníži aj vtedy, ak je opatrovanou osobou dieťa a príjem osoby s ŤZP prevyšuje trojnásobok sumy životného minima. Štát kráti opatrovateľský príspevok aj v prípade opatrovania osoby, ktorá je poberateľom zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť. Príspevok sa vtedy zníži o sumu zvýšenia dôchodku.

zvýšenie opatrovateľského príspevku
Zvýšenie opatrovateľského príspevku by mali najviac pocítiť opatrovatelia na dôchodku. (Ilustračné foto: Depositphotos)

Už len štyri skupiny príspevku

Príspevok na opatrovanie môžu poberať aj penzisti. Rozdiel je v tom, že ak opatrovník poberá starobný, predčasný, plný invalidný dôchodok, výsluhový alebo invalidný výsluhový dôchodok, tak štát neskúma a nezohľadňuje príjem opatrovanej osoby s ŤZP. Opatrovateľský príspevok je pre nich v súčasnosti na úrovni 262,85 eura mesačne pri opatrovaní jednej osoby. Ak opatrujú dve a viac osôb, príspevok je 349,60 eura mesačne.

Po novom bude môcť opatrovateľ na dôchodku poberať 426,75 eura mesačne pri jednej opatrovanej osobe a 567,60 eura pri dvoch a viacerých osobách. Ide tak presne o 75 percent príspevku, ktorý môžu poberať ľudia v produktívnom veku.

V súčasnosti tiež platí, že opatrovateľský príspevok je v inej výške v prípade, ak sa opatrovanej osobe už poskytuje napríklad ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne. Opatrovateľský príspevok je vtedy mesačne 231,30 eura pri opatrovaní jednej osoby a 325,10 eura pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb.

Ak dôchodca opatruje viacero osôb a aspoň jednej z nich sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, výška peňažného príspevku na opatrovanie je 339,10 eura mesačne. V prípade, že je opatrovaná osoba poberateľom zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť, príspevok sa zníži o sumu zvýšenia dôchodku.

Tieto tri skupiny príspevkov sa od júla tohto roka zrušia. Opatrovatelia na dôchodku tak budú poberať len dva druhy príspevku. Rozhodne o tom počet opatrovaných osôb.

Návrhom nariadenia vlády sa súčasne zvyšuje sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie zo súčasných 5,20 eura na sumu 5,52 eura. Táto sadzba slúži na výpočet výšky peňažného príspevku pre osobných asistentov.

Návrh bude mať negatívny vplyv na štátny rozpočet. Ministerstvo práce predpokladá, že v tomto roku si zvýšenie opatrovateľského príspevku a príspevku pre asistentov vyžiada vyše 15,75 milióna eur. V ďalších rokoch by malo opatrenie stáť okolo 40 miliónov eur. Ide o zvýšenie rozpočtových výdavkov kapitoly ministerstva práce určených na vyplácanie kompenzácií sociálnych dôsledkov zdravotného postihnutia. Keď návrh prejde pripomienkovým konaním, ministerstvo ho môže ešte upraviť. Potom ho musí schváliť vláda.

Zvýšenie opatrovateľského príspevku od 1. júla 2023:

Druh opatrovateľského príspevkuVýška príspevku v súčasnostiVýška príspevku od 1. júla 2023
Základná výška opatrovateľského príspevku pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP525,65 €569 €
Základná výška opatrovateľského príspevku pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP699,15 €756,80 €
Opatrovateľský príspevok pre poberateľa dôchodku pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP262,85 €426,75 €
Opatrovateľský príspevok pre poberateľa dôchodku pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP349,60 €567,60 €
Krátený opatrovateľský príspevok pre poberateľa dôchodku pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP231,30 €Zrušený
Krátený opatrovateľský príspevok pre poberateľa dôchodku pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP325,10 €Zrušený
Krátený opatrovateľský príspevok pre poberateľa dôchodku pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP339,10 €Zrušený
Zdroj: Slov-lex.sk (zvýšenie opatrovateľského príspevku)