Priemerná mzda na Slovensku

Priemerná mzda na Slovensku podľa odvetví v roku 2015

OdvetvieSuma (v €)
Hospodárstvo SR úhrnom883
v tom: Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov670
z toho: poľnohospodárstvo655
Priemysel965
ťažba a dobývanie1 023
priemyselná výroba945
dodávka elektriny, plynu, pary1 531
dodávka vody893
Stavebníctvo632
Veľkoobchod a maloobchod814
Doprava a skladovanie863
Ubytovacie a stravovacie služby533
Informácie a komunikácia1 751
Finančné a poisťovacie činnosti1 686
Činnosti v oblasti nehnuteľností893
Odborné, vedecké a technické činnosti983
Administratívne služby862
Verejná správa a obrana, povin. sociálne zabezpečenie1 083
Vzdelávanie794
Zdravotníctvo a sociálna pomoc858
Umenie, zábava a rekreácia653
Ostatné činnosti593
Zdroj: ŠÚ SR/Priemerná mzda na Slovensku