Každý, kto býva v prenajatom byte, musí zvyčajne pred nasťahovaním zaplatiť kauciu. Z nej by sa mali zaplatiť prípadné škody, ktoré na byte vzniknú. Nájomníci tak môžu byt do poslednej chvíli v neistote, či im prenajímateľ bude ochotný kauciu v plnej výške vrátiť.

„Na Slovenku je zvykom, že nájomca platí prenajímateľovi pri podpise nájomnej zmluvy nájomné za prvý mesiac bývania a kauciu vo výške jedného až dvoch mesiacov,“ vraví Michal Janči, konateľ spoločnosti Bosen Real Estate Group.

Občiansky zákonník hovorí, že „ak sa nájom skončí, je nájomca povinný vrátiť prenajatú vec v stave zodpovedajúcom dojednanému spôsobu užívania veci; ak sa spôsob užívania výslovne nedohodol, v stave, v akom ju prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie.“ Dôležité je preto písomne zdokumentovať, v akom stave bol byt na začiatku prenájmu a v akom na jeho konci.

Kedy môže prenajímateľ napríklad použiť kauciu:

  • ak ku dňu skončenia nájmu vychádza nedoplatok za energie,
  • ak vychádza nedoplatok za služby,
  • v prípade pokazených elektrospotrebičov,
  • ak je poškodená stena,
  • v prípade, že sú napríklad hlboké ryhy v kuchynskej doske alebo podlahe,
  • ak je poškodený nábytok – napríklad je zlomená doska,
  • v prípade, že je roztrhaný poťah na pohovke.

Občiansky zákonník stanovuje, že bežné opravy musia v byte platiť nájomníci. Tie drahšie a zložitejšie zase musí zabezpečiť i zaplatiť prenajímateľ. Ak napríklad prestane svietiť žiarovka, vymeniť ju musí nájomník. Ak sa pokazí umývačka riadu, postarať by sa o to mal prenajímateľ. Preto je dôležité, aby nájomníci akúkoľvek poruchy čo najskôr nahlásili prenajímateľovi. Najlepšie je, ak tak urobia písomne. Ak mu zašlú email, budú mať v budúcnosti dôkaz o tom, že poruchu nahlásili. Nájomca tak nebude môcť argumentovať, že svojou nečinnosťou prispeli k tomu, že sa daný spotrebič už nedá opraviť.

Kedy prenajímateľ nemôže použiť kauciu:

  • pri bežnom poškodení, napríklad pri jemnom poškrabaní podlahy,
  • na vymaľovanie či upratanie bytu (ak to nie je v nájomnej zmluve),
  • ako sankciu za predčasné ukončenie zmluvy.

Majitelia bytov sa však vždy nedržia pravidiel a snažia sa kauciu často nechať pre seba. Na trhu pritom existujú možnosti, ako sa takejto kauciu vyhnúť. Niektorí prenajímatelia môžu namiesto kaucie v hotovosti akceptovať bankovú záruku. To znamená, že sa uzatvorí zmluva s bankou, ktorá poskytne záruku prenajímateľovi pre prípad škôd alebo nedodržania zmluvy. Nevýhodou tohto riešenia je, že je potrebné zaplatiť poplatky za bankovú záruku. Jednou z možností, ako sa vyhnúť zaplateniu jednorazovej kaucie, je aj kaucia na splátky. Prenajímatelia takémuto riešenie väčšinou nie sú naklonení.

Novinkou na trhu je nulová kaucia, ktorú ponúka spoločnosť Rentodo v spolupráci s poisťovňou Axa. V prípade, že nájomca uzatvorí toto poistenie a jeho skóring je vyhodnotený pozitívne, nemusí platiť žiadnu kauciu. Poistenie kryje výpadok jeho príjmov, tak aj škody spôsobené na nehnuteľnosti. Toto poistenie je výhodné aj pre prenajímateľa. Ten po skončení nájomného vzťahu nemusí platiť žiadne úroky a zároveň má istotu, že nepríde o žiadne splátky a budú mu preplatené všetky škody.

„Nájomné bývanie sa vďaka Rentodo stáva dostupnejšie. Zároveň poskytuje ochranu pre prenajímateľov. Našej realitnej kancelárii uľahčí prácu pri správe nehnuteľností – property managemente. Sme radi, že môžeme toto poistenie poskytovať našim klientom,“ dodáva M. Janči z Bosen Real Estate Group.