Príspevok na bývanie dostane viac ľudí a dávky v hmotnej núdzi sa budú valorizovať o niečo skôr. Rozhodol o tom poslanecký návrh novely zákona o pomoci v hmotnej núdzi z dielne ministerstva práce, ktorý už schválil aj parlament. Podľa ministerstva zmena prináša adresnejšiu pomoc pre väčší počet domácností v hmotnej núdzi, ktoré majú nárok na príspevok na bývanie. Okrem rozšírenia nároku podľa počtu osôb v domácnosti sa jednotlivé sumy príspevku aj zvýšia. Súčasťou schváleného návrhu je aj mimoriadna valorizácia súm pomoci v hmotnej núdzi.


Po novom získa príspevok na bývanie od jedného až po päť a viac členov žijúcich v domácnosti. Doteraz platilo, že príspevok na bývanie bol stanovený len pre jednotlivca, alebo pre domácnosť s viacerými členmi. Skupina nároku sa teda rozšíri z dvoch na päť úrovní. Okrem zmeny v nároku sa zvýšia aj sumy jednotlivých príspevkov. Domácnosť s jednou osobou dostane 83 eur, pri dvoch je to 140,90 eura, pri troch 178,80 eura, pri štyroch 216,70 eura a päť a viac osôb dostane 254,50 eura. Napríklad pri štvorčlennej domácnosti tak ide o navýšenie o takmer 115 eur.

Súčasťou novely zákona je aj jednorazové mimoriadne predsunutie valorizácie súm pomoci v hmotnej núdzi z 1. januára 2024 na 1. októbra 2023. Ľudia tak zvýšenú dávku v hmotnej núdzi, ochranný príspevok, aktivačný príspevok, príspevok na nezaopatrené dieťa alebo príspevok na bývanie príjemcovia dostanú po novom už v novembri tohto roka. Cieľom je zabezpečiť pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu, základné vybavenie a potreby pre dieťa z dôvodu rastúcej miery inflácie. Zvyšovanie prešlo spolu s ďalším rastom minimálnych dôchodkov.

 • Príspevok na bývanie sa zmení od 15. júla 2023.
 • Dávka v hmotnej núdzi sa zmení 1. októbra 2023.

Príspevok na bývanie v roku 2023

 • Príspevok na bývanie je určený na čiastočnú úhradu nákladov spojených s bývaním.
 • Príspevok na bývanie patrí, ak niektorý člen domácnosti je:
  • vlastníkom alebo spoluvlastníkom bytu, vlastníkom alebo spoluvlastníkom rodinného domu, ktorý domácnosť užíva na bývanie,
  • nájomcom bytu, nájomcom rodinného domu alebo nájomcom obytnej miestnosti v zariadení určenom na trvalé bývanie, ktoré domácnosť užíva na bývanie.
 • Príspevok na bývanie patrí, ak domácnosť býva v:
  • zariadení podporovaného bývania, zariadení pre seniorov, domove sociálnych služieb alebo špecializovanom zariadení, ak sa v nich poskytuje sociálna služba plnoletej fyzickej osobe celoročnou pobytovou formou, v útulku, domove na polceste, zariadení núdzového bývania alebo v krízovom stredisku alebo
  • byte alebo v rodinnom dome na základe práva zriadeného vecného bremena doživotného užívania nehnuteľnosti; preukazovanie uhrádzania nákladov za služby spojené s bývaním sa nevyžaduje.
 • Príspevok na bývanie patrí, ak domácnosť alebo člen domácnosti:
  • v byte uhrádza náklady za služby spojené s bývaním a daň z nehnuteľnosti alebo v prípade, že má nedoplatky spojené s úhradou nákladov za služby spojené s bývaním, predloží dohodu o splátkach a potvrdenie o riadnom plnení splátkového kalendára,
  • v rodinnom dome uhrádza daň z nehnuteľnosti a poplatky za komunálny odpad,
  • v byte, rodinnom dome alebo v obytnej miestnosti v zariadení určenom na trvalé bývanie uhrádza nájomné a náklady za služby spojené s bývaním.
  • platí úhradu za sociálnu službu v zariadení sociálnych služieb alebo úhradu za starostlivosť v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
 • Podmienky nároku na príspevok na bývanie sa opätovne prehodnotia po uplynutí 12 po sebe nasledujúcich mesiacov od predchádzajúceho preukázania splnenia podmienok nároku na príspevok na bývanie.
 • Príspevok na bývanie v jednom byte, rodinnom dome alebo v obytnej miestnosti v zariadení určenom na trvalé bývanie patrí len raz bez ohľadu na počet domácností užívajúcich byt.

Príspevok na bývanie od 15. júla 2023:

Dávka v hmotnej núdzi Počet osôbDávka od 1. apríla 2023Dávka od 15. júla 2023
Príspevok na bývaniejedna osoba63,90 €83,00 €
dve osoby101,90 €140,90 €
tri osoby101,90 €178,80 €
štyri osoby101,90 €216,70 €
päť a viac osôb101,90 €254,50 €
Zdroj: MPSVaR
Príspevok na bývanie
Príspevok na bývanie dostane viac ľudí a bude sa aj zvyšovať (Ilustračné foto: Depositphotos)

Dávky v hmotnej núdzi v roku 2023

 • Dávka je určená na zabezpečenie základných životných podmienok.
 • Nárok na pomoc v hmotnej núdzi vzniká osobe v hmotnej núdzi, ak spĺňa podmienky.
 • Nárok na pomoc vzniká najskôr v kalendárnom mesiaci, v ktorom sa tento nárok uplatnil.
 • Nárok nevzniká, ak sa všetci členovia domácnosti zdržiavajú v cudzine dlhšie ako 30 po sebe nasledujúcich dní.
 • Pomoc v hmotnej núdzi je:
  • dávka v hmotnej núdzi,
  • ochranný príspevok,
  • aktivačný príspevok,
  • príspevok na nezaopatrené dieťa,
  • príspevok na bývanie.

Dávky v hmotnej núdzi od 1. októba 2023:

Názov dávkySuma do 30. septembra 2023Suma od 1. okóbra 2023Zvýšenie o
Pomoc v hmotnej núdzi – jednotlivec bez detí74,00 €84,90 €10,90 €
Pomoc v hmotnej núdzi – jednotlivec s dieťaťom 1 až 4140,70 €161,40 €20,70 €
Pomoc v hmotnej núdzi – jednotlivec s dieťaťom 5 a viac205,50 €235,70 €30,20 €
Pomoc v hmotnej núdzi – dvojica bez detí128,60 €147,50 €18,90 €
Pomoc v hmotnej núdzi – dvojica s dieťaťom 1 až 4192,40 €220,70 €28,30 €
Pomoc v hmotnej núdzi – dvojica s dieťaťom 5 a viac259,40 €297,50 €38,10 €
Ochranný príspevok75,70 €86,80 €11,10 €
Aktivačný príspevok75,70 €86,80 €11,10 €
Príspevok na nezaopatrené dieťa20,70 €23,70 €3,00 €
Príspevok na bývanie – jedna osoba83,00 €95,20 €12,20 €
– dve osoby140,90 €161,60 €20,70 €
– tri osoby178,80 €205,10 €26,30 €
– štyri osoby216,70 €248,60 €31,90 €
– päť a viac osôb254,50 €291,90 €46,40 €
Zdroj: MPSVaR (príspevok na bývanie)