Tradičnými zdrojmi rastu slovenskej ekonomiky boli v posledných 30 rokoch najmä kvalitná a zároveň lacná pracovná sila, strategická poloha v srdci Európy a relatívne lacný prístup k energetickým komoditám, najmä spoza východných hraníc. Náš rast akceleroval po vstupe do EÚ a následne aj prijatím eura, keď sa naša ekonomika prirodzene otvárala zahraničným investorom.

Konvergencia k priemeru EÚ sa však postupne zastavila a tradičné zdroje začínajú byť, zdá sa, z veľkej časti vyčerpané, hoci priestor pre zvyšovanie produktívnosti ešte určite existuje. Demografický vývoj predstavuje zásadnú výzvu. V dnešnom týždenníku sa zamýšľame nad tým, kde nájsť kompetentných pracovníkov pre budúci ekonomický rast založený na inováciách.

Posunom k znalostnej ekonomike sa predĺži aj dĺžka dožitia, pretože znečistenie ovzdušia sa zvyšuje, keď sa krajina prostredníctvom industrializácie presúva z úrovne nízkych príjmov k príjmom stredným. To by sme mali mať za sebou. Následne, pri vyšších príjmoch krajiny, znečistenie ovzdušia aj úmrtia s tým súvisiace opäť klesajú. Miera úmrtnosti kvôli znečistenému ovzdušiu je u nás jedna z najvyšších v EÚ-27.

Chceme ekonomický rast. Kde však nájdeme potrebných ľudí?
Zdroj: Eurostat, SLSP

Do desiatich rokov ubudne vo vekovej kategórií 18-64 rokov približne 200 tisíc ľudí, čo bude mať výrazný dopad na pracovný trh. Chýbajúci pracovníci a absencia talentov bude náš ekonomický rast prirodzene limitovať. Budúci rast našej ekonomiky by mal byť založený na inováciách a znalostiach, pretože podľa štúdie sú práve tie zodpovedné za 45 % ekonomického rastu.

Kompetentný ľudský kapitál a jeho vhodná alokácia sa podieľajú na raste ďalšími 30 %. Výhodou ekonomiky založenej na znalostiach a odbornosti je aj dosahovanie vyššej pridanej hodnoty a čistejšie životné prostredie. Ak naše výrobky alebo poskytované služby budú viac sofistikované, môžeme si za ne viac vypýtať, čo sa pozitívne prejaví na celkovom bohatstve a prosperite krajiny.

Primárnym zdrojom kvalifikovaných ľudí pre výskum a vývoj by mali byť študenti vysokých škôl a univerzít. Tých máme vcelku dostatok, no v kvalite vysokých škôl v porovnaní so susedmi zatiaľ zaostávame, čo nás môže a bude v globálnej súťaži limitovať. Podľa QS World University Rankings nie je v TOP 500 žiadna slovenská univerzita.

V susedných štátoch je situácia o poznanie lepšia. Česi majú v elitnej päťstovke hneď tri univerzity, Poliaci dve. Určite neprekvapí, že dve univerzity vo Viedni sú dokonca hneď v prvej dvestovke.

V nasledujúcich týždňoch budú desiatky tisíc študentov v maturitných ročníkoch vypĺňať prihlášky na vysoké školy a univerzity. Okrem slovenských možností majú, aj vďaka nášmu členstvu v EÚ, relatívne jednoduchý prístup k univerzitám svetovej úrovne v zahraničí. So štúdiom v zahraničí sa však spája výzva v podobe následného odlivu mozgov, ktorú výrazne akcentovala predchádzajúca úradnícka vláda. Šikovní študenti odchádzajú študovať do zahraničia, ale následne im chýba motivácia, aby sa po istom čase vrátili späť. Čím úspešnejší absolventi, tým je motivácia pochopiteľne nižšia.

Rozhodujúcim kritériom pritom nemusí byť iba výška mzdy, ale aj kvalita životného prostredia, úroveň právneho štátu a viera v udržateľnosť demokracie. Podľa dát OECD, žije takmer 10 % slovenskej populácie v zahraničí. Podľa dát Eurostatu zas polovica z nich (269 tisíc) žije v inej členskej krajine EÚ. Najviac v Česku (100 tis.), potom v Nemecku (57 tis.) a Rakúsku (47 tis.). Nad návratom najlepších z nich visí dlhodobo veľký otáznik.

Potenciál vysoko kvalifikovaných pracovníkov by sme mohli hľadať aj v iných členských štátoch. Slovensko však nepatrí medzi migračne zaujímavé krajiny. Iba 0,7 % našej populácie tvoria občania iných členských krajín, pričom najväčšiu skupinu tvoria Česi. V porovnaní so Slovákmi, ktorí žijú v Česku, je ich až 10-krát menej. Občania krajín mimo EÚ tvoria iba 0,4 % našej populácie.

Na druhej strane v susednom Rakúsku žije viac ako 18 % populácie s iným ako rakúskym občianstvom. V dynamicky rozvíjajúcom sa Estónsku je to 15 %.

Ak sa pozrieme na obyvateľov Ukrajiny (12/2023), ktorí sú pod dočasnou ochranou EÚ, tak vidíme, že hoci sme s Ukrajinou priamo susediaci štát, ukrajinskí utečenci uprednostnili Česko (34 utečencov na tisíc obyvateľov) pred Slovenskom (21 utečencov na tisíc obyvateľov) a tiež susediacim Poľskom (26 utečencov na tisíc obyvateľov), ktoré však bolo úspešnejšie ako Slovensko. Aj pobaltské krajiny majú tento ukazovateľ na vyššej úrovni ako Slovensko. Nedokázali sme teda v dostatočnej miere využiť a efektívne umiestniť dodatočný pracovný potenciál, ktorý prúdil, žiaľ kvôli tragickým udalostiam, aj cez naše územie.

Potrebné know-how, kompetentnosť a skúsenosti by však do krajiny mohli priniesť aj vysokokvalifikovaní odborníci z tretích krajín. Pre takýchto ľudí existuje v rámci EÚ tzv. modrá karta. Základnou podmienkou na jej získanie je vyššia odborná kvalifikácia v podobe vysokoškolského vzdelania. Podľa publikácie Eurostatu sme aj v tomto ukazovateli skoro na konci rebríčka. V roku 2022 Slovensko udelilo iba 14 modrých kariet, čo predstavuje 2,6 vydaných povolení na milión obyvateľov. Pre porovnanie susedné Česko 636 ks (60,5 ks na milión obyvateľov) a Poľsko takmer 5 000 ks (130 ks na milión obyvateľov). Absolútnym rekordérom je Nemecko, ktoré zo všetkých udelených modrých kariet (82 tisíc ks. v roku 2022) poskytlo až 77 % (760 modrých kariet na milión obyvateľov).

Hlbší pohľad do našej histórie ukazuje, že napríklad za rozvoj technológie a procesov v baníctve mohli z veľkej časti v okolí Banskej Štiavnice v 13. a 14. storočí najmä nemeckí prisťahovalci (vtedy fakticky obyvatelia z tretích krajín). Motivoval ich rudný potenciál vtedy relatívne vyľudneného regiónu, ale aj možnosť uplatniť svoje vyspelejšie právo a rôzne daňové úľavy, čím v konečnom dôsledku obohatili našu kultúru.

Pre všeobecnú prosperitu potrebujeme vzdelávaných jednotlivcov a všeobecne múdry a pracovitý národ. Na potreby trhu práce by sme mali vedieť pružne reagovať dostatkom správne vzdelaných a skúsených ľudí, ktorí budú vedieť operatívne prispôsobovať a zlepšovať svoje schopnosti podľa aktuálnej potreby. Iba tak dokážeme udržať náš ekonomický stroj v prevádzke. Dobré vzdelanie, kvalitné školy a vedecké inštitúcie založené na princípoch excelentnosti podporia vznik inovatívnejších foriem podnikania, čo vytvára prísľub trvalo udržateľnej prosperity krajiny. V neposlednom rad potrebujeme zvyšovať mobilitu na trhu práce a zároveň zjednodušiť a zefektívniť byrokratické procesy pre umiestnenie talentovaných pracovníkov z tretích krajín.

Marián Kočiš, makroekonomický analytik Slovenskej sporiteľne